DANE O KONTRAKCIE


Lokalizacja inwestycji

ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE:

ROBOTY DROGOWE:

 • budowa autostrady A-4 o długości około 6,9 km
 • budowa drogi krajowej DK-19 o długości 1,33 km
 • budowa dwóch węzłów autostradowych:
  • węzeł „Rzeszów Centralny” na przecięciu autostrady A-4 z istniejącą drogą krajową DK-19
  • węzeł „Rzeszów Wschodni” na przecięciu autostrady A-4 z projektowaną drogą krajową DK-19
 • budowa odcinków dróg dojazdowych i wewnętrznych zapewniających obsługę przyległego ternu
 • przebudowa odcinków dróg gminnych,
 • przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1377R i 1382R
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, ogrodzenie autostrady)
 • budowa przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej
   

OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

 • wiadukt autostradowy WA 156
 • wiadukt drogowy WD 157
 • wiadukt drogowy WD 158
 • most autostradowy MA 159 i MA 159a
 • wiadukt autostradowy WA 160
 • most autostradowy MA 161
 • wiadukt drogowy WD 162
 • przejście dla pieszych PP 6
 • wiadukt w ciągu DK-19, WS 7
 • wiadukt w ciągu DK-19, WS 8
 • wiadukt w ciągu DK-19, WS 9
 • przepusty

 
URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

 • budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z jezdni autostrady
 • budowa oświetlenia
 • zasilanie oświetlenia
 • przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
 • przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
 • przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia
 • przebudowa linii niskiego i średniego napięcia
 • budowa łączności autostradowej
 • przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
 • przebudowa kolejowych urządzeń telekomunikacyjnych związana z budową wiaduktu WA 156
   

MELIORACJE:

 • przebudowa istniejących rowów melioracyjnych
 • budowa przepustów na rowach melioracyjnych
 • przebudowa istniejącej sieci drenarskiej
   

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA:

 • wycinka drzew i krzewów,
 • adaptacja i ochrona istniejącej zieleni
   

URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA:

 • zieleń projektowana,
 • budowa ekranów akustycznych,
 • ogrodzenie autostrady przed wtargnięciem zwierząt
 • przejścia dla zwierząt
 • urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni
   

Autostrada A-4 jest obecnie realizowana w zakresie dwóch dwupasowych jezdni umieszczonych na koronie o docelowej szerokości. W przyszłości do każdej jezdni będzie możliwość dobudowy trzeciego pasa ruchu od strony pasa dzielącego, który na tym etapie uwzględnia odpowiednią rezerwę szerokości.