OCHRONA ŚRODOWISKA  DECYZJA ŚRODOWISKOWA - Nr ŚR IV - 6613/13/09 z dnia 07.11.2008r. (Wojewoda Podkarpacki)

 

  DECYZJA ZRID - Nr LX - 7119 - 1 - 9/09 z dnia 29.12.2009r. (Wojewoda Podkarpacki)

 

  POZWOLENIE WODNO PRAWNE - Nr RŚ.VII.KM. 626 - 13/09 z dnia 17.04.2009r. (Marszałek Województwa Podkarpackiego)

    
   

  W projekcie zastosowano następujące urządzenia chroniące środowisko naturalne:
 

 • System odwadniająco – oczyszczający służący ochronie środowiska gruntowo-wodnego – na całej trasie odcinka autostrady zaprojektowano szczelny system odwodnienia ze względu na ochronę zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425.
   

Spływy zebrane z jezdni prowadzone będą kanalizacją do urządzeń oczyszczających i dopiero po podczyszczeniu zostaną odprowadzone do odbiorników. W przypadkach, kiedy nie jest możliwa budowa kanalizacji, wody opadowe będą spływać ściekami skarpowymi do szczelnych rowów trawiastych i następnie do urządzeń oczyszczających.
 

Wody opadowe zostaną oczyszczone w zespołach oczyszczających, w skład któych wchodzi:
 

 • osadniki zawiesin i substancji ropopochodnych (piaskowniki) o przekroju kołowym lub prostokątnym. Parametry piaskowników zapewniają redukcję zawiesin ogólnych od 60% do 70% a substancji ropopochodnych do 85%,
 • separatory o przepływie nominalnym dobranym do wielkości spływu,
 • rurociągi obejściowe umożliwiające przepuszczanie wód o przepływie większym niż 15 l/s/ha,
 • studnie osadnikowe z zasyfonowanym odpływem,
 • szczelne zbiorniki ekologiczne o charakterze retencyjno - oczyszczającym spełniające następujące funkcje:
  • podczyszczanie z zawiesin (redukcja zawiesiny ogólnej w ok. 80%) oraz zanieczyszczeń z nimi współwystępujących, w szczególności ChZT i metali ciężkich,
  • podczyszczanie z produktów ropopochodnych,
  • przejmowanie nadmiaru wód opadowych,
  • zatrzymanie zanieczyszczeń awaryjnych przed dostaniem się ich do gruntu i wód
 • urządzenia odcinające dopływ do odbiorników na wypadek awarii:
  • w zespołach oczyszczających zastosowano zamknięcia awaryjne oraz dodatkowo na wylotach do odbiorników tzw. klapy zwrotne,
  • na wylotach z rowów szczelnych zaprojektowano zastawki szybkozamykające.
    

Proces podczyszczania zachodzi również w przydrożnych rowach trawiastych, którymi wody opadowe z niektórych odcinków będą dopływać do w/w urządzeń. W rowach tych wskutek współdziałania procesów sedymentacji, filtracji oraz procesów biochemicznych będzie następowała redukcja zawiesin ogólnych o 50%, a substancji ropopochodnych o 30%. Ponadto w rowach następuje redukcja przepływu maksymalnego zrzutu m.in. dzięki zastosowaniu niewielkich spadków. Efekt oczyszczania zależny jest od pory roku, intensywności spływu oraz przepuszczalności gruntu.
 

 • Projektowane nasadzenia zieleni

Zieleń przydrożna stanowi część składową projektowanego systemu zabezpieczeń środowiska, który ma na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań projektowanej trasy.


Zieleń pełni istotną rolę w ograniczaniu negatywnego wpływu drogi na powietrze atmosferyczne, środowisko wodne, florę i faunę, a także częściowo klimat akustyczny. Bardzo ważna jest również funkcja ukształtowania krajobrazu, podnoszenia walorów estetycznych otoczenia drogi oraz wspomagania procesu adaptacji nowego elementu w krajobrazie, jakim jest droga, przez okolicznych mieszkańców.
W celu częściowego zrekompensowania nieuniknionej wycinki zieleni, podniesienia estetyki drogi i wkomponowania drogi krajowej w otaczający krajobraz, w pasie drogowym zaprojektowano nowe nasadzenia roślinności. Do nasadzeń dobrano krajowe gatunki drzew i krzewów dostosowane do warunków siedliskowych oraz w miarę możliwości odporne na zanieczyszczenia powietrza i gleby.
Projekt zagospodarowania zielenią obejmuje:

 

Zieleń izolacyjną w postaci pasów z drzew lub/i krzewów służącą ochronie walorów krajobrazowych, ograniczaniu zanieczyszczeń na terenach o dużych walorach przyrodniczych oraz ochronie terenów rolniczych i zabudowanych. Zielen izolacyjną zaprojektowano na terenie płaskim bądź skarpie drogowej o szerokości dostosowanej do szerokości dostępnego terenu na odcinkach:

 • od km 578+100 do km 580+100 po stronie północnej
 • od km 579+200 do km 580+100 po stronie południowej
 • od km 574+300 do km 575+500 po stronie południowej,
   
 • Kępkowe nasadzenia naturalistyczne przy rzekach: Wisłok, Mrowla i Czarna, mające za zadanie m.in. naprowadzanie dzikiej zwierzyny w kierunku obiektu pełniącego funkcję przejścia dla zwierząt,

 

 • Grupy drzew i krzewów o funkcji ozdobnej na terenach węzłów i skrzyżowań,
 • Grupy krzewów usytuowane na skarpach drogowych, pełniące funkcję przeciwerozyjna, jak również mających za zadanie optyczną minimalizację i wkomponowanie nasypów w krajobraz,
 • Trawniki na skarpach, na terenie płaskim poza skarpami oraz w pasie dzielącym,
 • Nasadzenia pnączy przy ekranach,
 • Roślinność szuwarową w projektowanych zbiornikach.
   

Przy doborze brano pod uwagę gatunki zinwentaryzowane w terenie, a także gatunki ze zbiorowisk roślinności potencjalnej oraz kręgu zbiorowisk zastępczych. Gatunki drzew i krzewów oraz układ projektowanej zieleni dostosowano do charakteru zieleni istniejącej. Ze względu na wytyczne Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zastosowano wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów, w miarę możliwości odporne na susze i mrozy, o możliwie małych wymaganiach glebowych oraz dostosowane do warunków świetlnych, panujących w miejscu ich zasadzenia.

 • Systemy przejść dla zwierząt wraz z ogrodzeniem autostrady

Najważniejszym obiektem umożliwiającym migrację zwierzyny jest estakada długości 512 m, przechodząca nad rzeką Mrowlą, zabudową Nowej Wsi, istniejącą drogą krajową DK nr 19 i Wisłokiem. Estakada daje możliwość migracji wszystkim grupom zwierząt. System przejść dla zwierząt dużych uzupełniają przejścia dla zwierząt średnich, małych i płazów. Zwierzęta małe mają możliwość przekroczenia drogi co 300-600m, jedynie w wyjątkowych przypadkach odległość ta zwiększa się do ok. 1500m. Otoczenie przejść zostało zaprojektowane tak, aby zachęcić zwierzęta i ułatwić im przeprawę na przeciwną stronę drogi, m.in. przez łagodne ukształtowanie skarp, zieleń naprowadzającą, przykrycie rowów przyautostradowych (przeprowadzenie wody przepustami), budowę ekranów przeciwolśnieniowych. Ponadto drogi dojazdowe na odcinkach sąsiadujących z przejściem dla zwierząt będą miały nawierzchnię żwirową.