ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

06.07.2015-12.07.2015

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

         W dniu 3 lipca (od godz. 22:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na węźle Wisłostrada, która przewiduje zamknięcie jezdni wschodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie. Ruch w obu kierunkach prowadzony będzie wyremontowaną jezdnią zachodnią Wisłostrady.

 

         Od dnia 3 lipca (ok. godz. 22.00) będzie wprowadzana zmienno-czasowa organizacja ruchu zgodnie z „ Projektem czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wykonania robót drogowych na wschodniej jezdni  ulicy Wybrzeże Gdyńskie w Warszawie”, zatwierdzonym pod nr IR/IC/2701/15. Zmienno-czasowa organizacja będzie prowadziła ruch na poniższych zasadach:  

 

·         od poniedziałku do piątku :

 

1.             w godzinach 13-ta – 23-cia ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Gdańska oraz jednym w kierunku Centrum ;

 

2.             w godzinach 23-cia – 13-ta ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Centrum oraz jednym w kierunku Gdańska;

 

·         w weekendy:

 

1.           od godziny 13-tej w piątki do godziny 13-tej w niedziele ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Gdańska (wyjazdy) oraz jednym w kierunku Centrum;

 

2.           od godziny 13-tej w niedziele do godziny 13-tej w poniedziałki ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Centrum (powroty) oraz jednym w kierunku Gdańska;

 

Ponadto na węźle Wisłostrada zostanie zamknięty tymczasowy zjazd z jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku Gdańska (łącznica L02P z obiektem 47T) oraz w kierunku Centrum (łącznica L01P z obiektem 48T). Objazdy w tych relacjach poprowadzone będą ulicą Broniewskiego oraz Krasińskiego do Wisłostrady. Możliwy będzie również objazd Trasą Armii Krajowej, zawróceniu na węźle Marywilska i zjazd na ulicę Wybrzeże Gdyńskie na węźle Wisłostrada utrzymanymi dla ruchu: łącznicą L05L (w relacji wschód – północ) w kierunku Gdańska oraz łącznicą L06L (w relacji wschód – południe) w kierunku Centrum. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 17.08.2015 r. Na wyłączonych z ruchu odcinkach będą prowadzone docelowe roboty branżowe oraz drogowe, łącznie z wymianą konstrukcji drogowej.

 

         W dniach od 13 do 17 lipca (w godz. 22:00-6:00) na obiektach 11T, 11TK prowadzone będą związane z wykonaniem antykorozji betonu. Dla bezpieczeństwa prowadzenia prac, planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegające na zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej do jednego pasa ruchu, w następującej kolejności:

 

·         W nocy z 13 na 14 lipca oraz z 14 na 15 lipca w godz. 22:00-6:00 – planowane jest zamknięcie prawych pasów ruchu w kierunku Poznania oraz w kierunku Białegostoku;

 

·         W nocy z 15 na 16 oraz z 16 na 17 lipca w godz. 22:00-6:00 – planowane jest zamknięcie środkowych pasów ruchu w kierunku Poznania oraz w kierunku Białegostoku

 

 

Przeprowadzone zmiany:

 

         W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej ą organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

         W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowaną jezdnię wschodnią wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta została jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

         W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

          W dniu 20 stycznia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zamknięto jezdnię zachodnią ul. Słowackiego oraz łącznicę wjazdową L04L w relacji wschód-południe (Marki-Centrum), a także łącznicę zjazdową L02P na Trasę Armii Krajowej w relacji północ-wschód (Bielany-Marki). Ruch w obu kierunkach na ul. Słowackiego pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Włościańską prowadzony jest (poprzez przewiązki) jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18T. Relacja wschód południe (Marki-Centrum) jest prowadzona otwartą łącznicą L06L na węźle Wisłostrada. Relacja północ-wschód (Bielany-Marki) jest prowadzona ul. Włościańską, Żelazowską, jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą do Trasy Armii Krajowej. Ruch w relacji wschód-północ (Marki-Bielany) został utrzymany bez zmian. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia remont obiektu 11T w ciągu ul. Słowackiego, remonty łącznic L04L i L02P, a także obiektów 7T i 8T na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

         W dniu 22 stycznia (ok. godz. 14.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Gwiaździstej, która otwiera jezdnię zachodnią pod wiaduktami trasy Armii Krajowej. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy w relacji północ – południe, w kierunku Centrum. Ruch w relacji południe – północ prowadzony jest dotychczasowym objazdem  ulicami: Potocką, Mickiewicza, Klaudyny oraz Podleśną. Taka organizacja ruchu umożliwia kontynuację budowy obiektu 9T nad ul. Gwiaździstą. Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu otwartej jezdni zachodniej na czas bezpiecznego montażu elementów konstrukcji nośnej i betonowania płyty obiektu 9 T w ciągu Trasy Armii Krajowej. Organizacja ta będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

          W dniu 27 lutego (w godz. późnowieczornych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię zachodnią węzła Powązkowska. Ruch prowadzony jest jezdnią wschodnią. W kierunku Centrum odbywa się w czasie szczytu porannego dwoma pasami, natomiast w czasie szczytu popołudniowego jednym pasem. Ruch w kierunku Bemowa odbywa się w czasie szczytu porannego jednym pasem, w czasie szczytu popołudniowego po dwóch pasach ruchu. Zmiana kierunku ruchu na środkowym pasie wprowadzana jest codziennie w godzinach 12.00 i 22.00. Ponadto na Węźle Powązkowska utrzymane są relacje:

 

·         zachód – południe;

 

·         zachód – wschód;

 

·         zachód – północ;

 

·         południe wschód;

 

·         południe – północ;

 

·         wschód – południe;

 

·         wschód – zachód;

 

·         wschód – północ;

 

·         północ – zachód;

 

·         północ – południe; 

 

W zależności od potrzeb dla prowadzonych robót przewidujemy również modyfikacje projektu, o wdrażaniu których będziemy powiadamiali Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz odpowiednie Służby Miejskie, zgodnie z procedurami kontraktowymi. Procesu wdrażania zakończył się dnia 28.02.2015 r. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, zgodnie z założeniami harmonogramowymi będzie obowiązywała do końca lipca 2015 roku.

 

         W dniu 24 maja (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię wjazdową L01P na skrzyżowanie Trasy Armii Krajowej z ulicą Powązkowską (od strony Poznania). Ruch w tej relacji (zachód-południe i zachód północ), prowadzony jest południową jezdnią Trasy Armii Krajowej  do ronda ul. Władysława Broniewskiego. Ul. Broniewskiego jest możliwy dojazd do ul. St. Maczka (ul. Rudnickiego) oraz do ul Powązkowskiej (ul. Krasińskiego). Pozostałe relacje na węźle Powązkowska pozostaną bez zmian. Powyższa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót inżynieryjnych, branżowych i drogowych na jezdni wyłączonej z ruchu. Wprowadzona organizacja ruchu, w jej zasadniczym projekcie będzie obowiązywała do 31 lipca 2015.

 

         W dniu 25 maja została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Oznakowanie pionowe na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej, w relacji zachód – wschód (Poznań – Białystok) zostało uzupełnione znakiem pionowym A-15 (śliska nawierzchnia) z tabliczką T-2 (100 m) i będzie obowiązywało do września 2015 r.

 

         W dniach 27 maja ok. godz. 10:00 (po porannym szczycie) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która pozwoli wykonać nawierzchnię przystanku autobusowego na ul. Broniewskiego w relacji Bielany-Centrum. Przystanek tymczasowy został przeniesiony w bezpośrednie sąsiedztwo przebudowywanego. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 10 lipca 2015.

 

         W dniu 20 czerwca (w godzinach rannych) prowadzono roboty brukarskie i branżowe na wschodniej ulicy Wybrzeże Gdyńskie na długości ok. 300 m, na dojeździe do węzła Wisłostrada od strony południowej. Ruch na węźle Wisłostrada w relacji Centrum – Gdańsk będzie prowadzony dwoma pasami. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do 3 lipca.

 

         W nocy z 26 na 27 czerwca w godzinach 22.00 – 6.00 kontynuowano prace związane z wykonaniem antykorozji betonu obiektu 6 T. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na zawężaniu prawych pasów ruchu w kierunku Białegostoku jezdni głównej Trasy Toruńskiej do jednego pasa ruchu:

 

         W dniu 26 czerwca (ok. godziny 22.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Modlińska, która zamknęła jezdnię zachodnią ulic Modlińskiej i Jagiellońskiej w kierunku Centrum. Objazd w tej relacji był prowadzony z ulicy Modlińskiej łącznicą w kierunku Bródna, Marek Białegostoku na Trasę Toruńską do ulicy Wysockiego, Odrowąża, do ulicy i Ronda Starzyńskiego. Podobnie był poprowadzony ruch w relacji wschód – południe poprzez węzeł Marywilska (dojazd do ulicy Jagiellońskiej).  Ruch w relacji wschód – północ (dojazd do ulicy Modlińskiej) był poprowadzony mostem Grota do Wisłostrady i Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Relacja północ – zachód (Tarchomin – Poznań) została utrzymana bez zmian. Podobnie ruch w relacji południe – północ (Centrum – Tarchomin) na wschodniej jezdni ulicy Jagiellońskiej i Modlińskiej pozostał bez zmian.  Autobusowa linia zastępcza na ulicy Jagiellońskiej została utrzymana. Końcowy przystanek był zlokalizowany na parkingu Fabryki Samochodów Osobowych w sąsiedztwie pętli „Żerań”. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu obowiązywała do godziny 6.00 dnia 29.06.2015 r.. Na zamkniętej zachodniej jezdni ulicy Modlińskiej i Jagiellońskiej  prowadzone będą docelowe roboty bitumiczne.

 

         W nocy z 27 na 28 czerwca (w godz. 22:00 – 2:00) pod zachodnim wiaduktem węzła Powązkowska, wdrożono tymczasową organizację ruchu awaryjnego polegająca na zajęciu prawego pasa ruchu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej, w kierunku Białegostoku, na długości ok. 200 m. 

 

         W dniu 28 czerwca (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Powązkowska, która zamknęła jezdnię zachodnią ul. Gen. Maczka oraz zjazd z ronda w kierunku zachodnim. Objazd w tej relacji jest poprowadzony ul. Rudnickiego, Broniewskiego oraz drogą zbiorczo-rozprowadzającą do zjazdu na trasę S8. Pozostałe relacje na węźle Powązkowska pozostały utrzymane bez zmian. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 24 lipca. Na wyłączonym z ruchu odcinkach prowadzone są roboty drogowe łącznie z wymianą konstrukcji drogowej.

 

         W nocy z 29 na 30 czerwca (w godz. 22.00 – 6.00) oraz z 30 czerwca na 1 lipca (w godz. 22.00-6.00) prowadzono prace związane z wykonaniem antykorozji betonu na obiekcie 411T (wiadukt zachodni węzła Powązkowska). Dla bezpiecznego prowadzenia prac planowane wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na zawężeniu lewych pasów jezdni głównej Trasy Armii Krajowej na długości ok. 200 m. Ruch w kierunku Poznania oraz w kierunku Białegostoku był prowadzony jednym pasem.

 

         W nocy z 1 na 2 lipca oraz 2 na 3 lipca wykonywano powłoki antykorozyjne betonu obiektu 5T. W związku z tym wprowadzono organizację ruchu, która zamknęła ulicę Elektronową na skrzyżowaniu z ulicą Modlińską pod obiektem 5T. Dojazd do ulicy Elektronowej był możliwy jezdnią przy elektrociepłowni (równoległą do ulicy Modlińskiej) oraz wjazdem do Centrum Handlowego Auchan (za ulicą Elektronową).

 

         W nocy z 1 na 2 lipca oraz z 2 na 3 lipca (w godz. 24.00 – 5.00) w związku z koniecznością montażu elementów bezpieczeństwa ruchu na obiekcie 411 T wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na prawostronnym zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku Poznania oraz prawostronnym zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku Białegostoku na długości ok. 200 m.

 

         W nocy z 2 na 3 lipca (w godz. 22.00 – 6.00) na obiekcie 11T (zachodni wiadukt ul. Słowackiego) były prowadzone prace związane z wykonaniem demontażu zabezpieczeń BHP. Dla bezpiecznego prowadzenia prac planowane wdrożono czasową organizację ruchu polegające na zawężaniu jezdni głównej Trasy AK do jednego pasa ruchu:

 

·         w godzinach 22.00 – 24.00 - zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Poznania

 

·         w godzinach 24.00 – 4.00 - zamknięcie lewego pasa ruchu w kierunku Poznania oraz zamknięcie lewego pasa ruchu w kierunku Białegostoku

 

·         w godzinach 4.00 – 6.00 - zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Białegostoku.

 

         W dniu 2 i 3 lipca (w godz. 10.00-20.00) w celu bezpiecznego wykonania powłoki antykorozyjnej betonu na obiekcie 53T przeprowadzono naprzemienne zawężanie łącznicy zjazdowej L06L na węźle Wisłostrada w relacji Białystok - Centrum do jednego pasa ruchu