ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

DANE OGÓLNE

 

   Przebudowa drogi ekspresowej S8:

   odcinek W. Powązkowska – w. Marki  (ul. Piłsudskiego)  - II etap

 

 

   Przebudowa trasy S8 na odcinku węzeł „Powązkowska” – węzeł „Marki” (ul. Piłsudskiego) o  długość 11,7km  wraz  z przebudową  mostu im. Stefana Grota - Roweckiego została podzielona na dwa etapy.

 

   Realizacja I etapu -  przebudowa  7,1 km  trasy S8   na odcinku węzeł „Modlińska” – węzeł „Marki”  trwała w  okresie 09.2009 d0 05.2012.

   Wartość kontraktu wynosiła 868 961 755,57 zł brutto.

 

   Realizacja II etapu – przebudowa trasy S8 na odc. węzeł „Powązkowska – węzeł„Modlińska”  wraz z mostem im. Stefana Grota - Roweckiego obejmuje 4,6 km trasy.

 

   Przewidywany okres realizacji projektu: 27 miesięcy od daty zawarcia umowy
Data podpisania umowy: 18.07.2013
Planowana wartość kontraktu: Maksymalna Wartość Zobowiązania wynosi 107% kwoty brutto (która wynosi 796 304 041,43 PLN)  co stanowi 852 045 324,33 PLN.   Zadanie  jest współfinansowane przy udziale środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI Drogowa i Lotnicza Sieć TEN-T/ Działanie 6.1 Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

 


 Przebudowa Trasy Ak wraz z Mostem  im. Stefana - Grota Roweckiego jest realizowana w ramach większego projektu.

  

  Nazwa Projektu: Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł „Powązkowska” – węzeł „Marki” (ul. Piłsudskiego)


Projekt nr: POIŚ.06.01.00-00-020/09-01,


Wartość całkowita projektu (etapi I i II): 2 210 338 569,48 PLN (dwa etapy inwestycji)


Kwota całkowita dofinansowania: 1 700 129 816,34PLN


Kwota dofinansowania stanowi pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na realizację dwóch etapów Projektu.Cele projektu:

Trasa Armii Krajowej jest jednym z najważniejszych elementów modernizowanego układu komunikacyjnego Warszawy. Ma istotne znaczenie zarówno dla ruchu lokalnego w dynamicznie rozwijającej się części miasta, jak też dla ruchu tranzytowego przebiegającego przez Warszawę na wschód Polski.

Istniejący stan techniczny trasy i rozwiązania komunikacyjne nie odpowiadały potrzebom stale rosnącego ruchu. Liczba pojazdów na Trasie i w okolicach często przekraczała jej przepustowość. Powodowało to zatory i ogromne zagrożenie dla kierowców, pieszych, rowerzystów i podróżnych komunikacji miejskiej. Rosnący ruch spowodowany budową nowych osiedli mieszkaniowych i coraz większą liczbą samochodów wywołał pilną konieczność modernizacji Trasy AK do parametrów drogi ekspresowej.

 

Realziacja inwestycji wpłynie na:

 

 · podwyższenie komfortu jazdy podróżujących,

 · usprawnienie przejazdu przez rejony m. st. Warszawy,

 · polepszenie warunków dostępności  do terenów, poprzez podwyższenie jakości i klasy drogi - przyczyni się to do rozwoju sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców i mieszkańców
regionu

 · zwiększenie przepustowości sieci drogowej Warszawy i wynikające z tego oszczędności
czasu użytkowników tej sieci,

 · redukcję liczby wypadków,

 · oszczędności wynikające z redukcji toksycznych składników spalin,

 · polepszenie klimatu akustycznego otoczenia drogi,

 ·  zwiększenie ilości tras rowerowych.