ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

25.05.2015-31.05.2015


Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

       Prace związane z  betonowaniem płyty ustroju niosącego obiekcie 10 T (kładka ciągu pieszo – rowerowego) zostają przełożone. O nowym terminie powiadomimy bez zbędnej zwłoki. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, planowane jest wdrażanie czasowej organizacji ruchu polegające na zawężaniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej do jednego pasa ruchu:

 

·                    Zamknięcie prawego pasa ruchu w relacji Białystok – Poznań oraz zawężenie bus – pasa;

 

·                    Zamknięcie lewego pasa w kierunku Poznania  oraz zamknięcie lewego pasa w kierunku Białegostoku ;

 

·                    Zamknięcie prawego pasa ruchu w relacji Poznań – Białystok.

 

       W dniu 22 maja w godzinach wieczornych po wykonaniu remontu otwarte zostaną drogi zbiorczo-rozprowadzające umożliwiające zjazd z ronda ulicy Broniewskiego w kierunku ul. Żelazowskiej (L01P w relacji zachód-wschód) oraz w kierunku ul. Gen Maczka (L03L w relacji wschód-zachód) z możliwością wjazdu na jezdnię główną Trasy Armii Krajowej w kierunku Poznania i Alei Prymasa Tysiąclecia.

 

W nocy z 22 na 23 maja również zostanie zmieniona lokalizacja przystanków autobusowych zgodnie z:

 

·                    „Projektem czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wykonania nawierzchni przystanku na południowej jezdni zbiorczej Trasy Armii Krajowej w Warszawie” – na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w kierunku ul. Żelazowskiej

 

·                    „Projektem czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wykonania nawierzchni przystanku na północnej jezdni zbiorczej S-8 w pobliżu skrzyżowania z ul. St. Maczka w Warszawie”

 

Tymczasowe przystanki zostaną zlokalizowane w sąsiedztwie przystanków istniejących.

 

       W dniu 24 maja (w godzinach nocnych) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie jezdni wjazdowej L01P na skrzyżowanie Trasy Armii Krajowej z ulicą Powązkowską (od strony Poznania). Ruch w tej relacji (zachód-południe i zachód północ), tymczasowo będzie poprowadzony południową jezdnią Trasy Armii Krajowej  do ronda ul. Władysława Broniewskiego. Ul. Broniewskiego będzie możliwy dojazd do ul. St. Maczka (ul. Rudnickiego) oraz do ul Powązkowskiej (ul. Krasińskiego). Pozostałe relacje na węźle Powązkowska pozostaną bez zmian. Powyższa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót inżynieryjnych, branżowych i drogowych na jezdni wyłączonej z ruchu. Wprowadzona organizacja ruchu, w jej zasadniczym projekcie będzie obowiązywała do 31 lipca 2015

 

       W dniach 25 – 29 maja na obiekcie 6T planowane jest prowadzenie prac związanych z demontażem deskowań i demontażem rusztowań ustroju niosącego. Dla bezpieczeństwa prowadzenia prac, w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00 planowane jest wdrażanie czasowej organizacji ruchu polegające na naprzemiennym zawężaniu zachodniej jezdni ul. Jagiellońskiej do jednego pasa ruchu. Przewidywane jest również chwilowe, operacyjne wstrzymywanie ruchu.

W godzinach nocnych od poniedziałku 25 maja do godzin porannych dnia 29 maja zawężana będzie jezdnia zachodnia ul. Jagiellońskiej (w relacji Tarchomin-Centrum)

 

       W dniu 25 maja (ok. godz. 10:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która wydłuży obecne, lewostronne zawężenia jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie do 180 m. Wdrożona organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót brukarskich i branżowych na tym odcinku, pod Trasą Armii Krajowej. Ruch na węźle Wisłostrada w relacji Gdańsk-Centrum, tak jak obecnie będzie prowadzony dwoma pasami. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do 29 maja.

 

       W dniach 25 – 29 maja w godzinach 22:00 – 6:00 na zachodnim wiadukcie ul. Mickiewicza będą prowadzone prace związane z wykonaniem antykorozji betonu obiektu 45T. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, planowane jest wdrażanie czasowej organizacji ruchu polegające na zawężaniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej do jednego pasa ruchu:

 

·                    W nocy z 25 na 26 maja (22:00-6:00) planowane jest zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Poznania oraz zawężenie bus-pasa

 

·                    W nocy z 26 na 27 maja (22:00-6:00) planowane jest zamknięcie lewego pasa ruchu w kierunku Poznania oraz zamknięcie lewego pasa w kierunku Białegostoku.

 

·                    W nocy z 27 na 28 maja (22:00-6:00) planowane jest zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Białegostoku

 

·                    W nocy z 28 na 29 maja (22:00-6:00):

 

1.                  W godzinach 22:00-00:00 planowane jest zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Poznania

 

2.                  W godzinach 00:00-4:00 planowane jest zamknięcie lewego pasa ruchu w kierunku Poznania oraz zamknięcie lewego pasa ruchu w kierunku Białegostoku

 

3.                  W godzinach 4:00-6:00 planowane jest zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Białegostoku.

 

       W dniach 27 maja ok. godz. 10:00 (po porannym szczycie) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która pozwoli wykonać nawierzchnię przystanku autobusowego na ul. Broniewskiego w relacji Bielany-Centrum. Przystanek tymczasowy zostanie przeniesiony w bezpośrednie sąsiedztwo przebudowywanego. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 10 lipca 2015.

 

       W dniu 29 maja ok. godziny 22.00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje przełożenie ruchu na wyremontowaną jezdnię zbiorczo - rozprowadzającą (ZR1P) pod ulicą J. Słowackiego oraz zmianę geometrii wjazdu na północną jezdnię Trasy Armii Krajowej (w kierunku wschodnim), poprzez przewiązkę na węźle Marymoncka. Zmiana geometrii wjazdu umożliwi docelowe wykonanie prac drogowych na południowej jezdni Trasy Armii Krajowej w bezpośrednim sąsiedztwie tymczasowej przewiązki. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywała do 19 czerwca 2015 roku

 

 

Przeprowadzone zmiany:

 

       W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej ą organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

       W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowaną jezdnię wschodnią wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta została jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

       W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

        W dniu 20 stycznia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zamknięto jezdnię zachodnią ul. Słowackiego oraz łącznicę wjazdową L04L w relacji wschód-południe (Marki-Centrum), a także łącznicę zjazdową L02P na Trasę Armii Krajowej w relacji północ-wschód (Bielany-Marki). Ruch w obu kierunkach na ul. Słowackiego pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Włościańską prowadzony jest (poprzez przewiązki) jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18T. Relacja wschód południe (Marki-Centrum) jest prowadzona otwartą łącznicą L06L na węźle Wisłostrada. Relacja północ-wschód (Bielany-Marki) jest prowadzona ul. Włościańską, Żelazowską, jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą do Trasy Armii Krajowej. Ruch w relacji wschód-północ (Marki-Bielany) został utrzymany bez zmian. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia remont obiektu 11T w ciągu ul. Słowackiego, remonty łącznic L04L i L02P, a także obiektów 7T i 8T na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

       W dniu 22 stycznia (ok. godz. 14.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Gwiaździstej, która otwiera jezdnię zachodnią pod wiaduktami trasy Armii Krajowej. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy w relacji północ – południe, w kierunku Centrum. Ruch w relacji południe – północ prowadzony jest dotychczasowym objazdem  ulicami: Potocką, Mickiewicza, Klaudyny oraz Podleśną. Taka organizacja ruchu umożliwia kontynuację budowy obiektu 9T nad ul. Gwiaździstą. Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu otwartej jezdni zachodniej na czas bezpiecznego montażu elementów konstrukcji nośnej i betonowania płyty obiektu 9 T w ciągu Trasy Armii Krajowej. Organizacja ta  będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

        W dniu 27 lutego (w godz. późnowieczornych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię zachodnią węzła Powązkowska. Ruch prowadzony jest jezdnią wschodnią. W kierunku Centrum odbywa się w czasie szczytu porannego dwoma pasami, natomiast w czasie szczytu popołudniowego jednym pasem. Ruch w kierunku Bemowa odbywa się w czasie szczytu porannego jednym pasem, w czasie szczytu popołudniowego po dwóch pasach ruchu. Zmiana kierunku ruchu na środkowym pasie wprowadzana jest codziennie w godzinach 12.00 i 22.00. Ponadto na Węźle Powązkowska utrzymane są relacje:

 

·                    zachód – południe;

 

·                    zachód – wschód;

 

·                    zachód – północ;

 

·                    południe wschód;

 

·                    południe – północ;

 

·                    wschód – południe;

 

·                    wschód – zachód;

 

·                    wschód – północ;

 

·                    północ – zachód;

 

·                    północ – południe; 

 

W zależności od potrzeb dla prowadzonych robót przewidujemy również modyfikacje projektu, o wdrażaniu których będziemy powiadamiali Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz odpowiednie Służby Miejskie, zgodnie z procedurami kontraktowymi. Proces wdrażania zakończył się dnia 28.02.2015 r. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, zgodnie z założeniami harmonogramowymi będzie obowiązywała do końca lipca 2015 roku.

 

       W dniu 10 kwietnia 2015 roku (godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnie zbiorczo-rozprowadzające na węźle Broniewskiego. Zamknięte zostały zjazdy z ulicy Broniewskiego

 

·                    W kierunku ul. Gen. Maczka (i Powązkowskiej) – wschód – zachód (L03L)

 

·                    W kierunku ul. Żelazowskiej (w relacji Centrum-Marki) – zachód-wschód (L01P)

 

Objazdy w tych relacjach prowadzone są ulicami: Rudnickiego i Krasińskiego w kierunku zachodnim oraz Włościańską w kierunku wschodnim. Powyższa organizacja ruchu pozwala wykonać prace związane z odwodnieniem korpusu drogi, wymianę konstrukcji jezdni oraz inne roboty drogowe i branżowe na jezdniach zbiorczych w układzie docelowym. Wyremontowana droga zbiorczo-rozprowadzająca od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego (L02P) została udostępniona do ruchu. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 15.05.2015

 

       W dniu 24 kwietnia na węźle Modlińska wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą w relacji Centrum-Bródno. Ruch w relacji Poznań-Białystok prowadzony jest dwoma pasami jezdni głównej trasy S8 oraz wydzielonym pasem w prawo w kierunku Bródna (powrót na jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą). Na węźle Modlińska są utrzymane wszystkie relacje wjazdowe i zjazdowe. Przystanek autobusowy w kierunku Bródna i Marek został usytuowany w tymczasowej lokalizacji. Powyższa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót przy budowie kolejnych przęseł obiektu 6T na węźle Modlińska. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać do 3 czerwca 2015.

 

       W dniu 7 maja (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zmieniła geometrię wjazdu na północną jezdnię Trasy Armii Krajowej, poprzez przewiązkę na węźle Marymoncka. Zmiana geometrii wjazdu umożliwia wykonanie prac drogowych na południowej jezdni Trasy Armii Krajowej w bezpośrednim sąsiedztwie tymczasowej przewiązki. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać do 20 maja 2015 r.

 

       W dniu 8 maja (ok. godz. 22:00) prowadzono roboty brukarskie na zachodniej jezdni ul. Modlińskiej. W związku z powyższym, w dniu 8 maja wprowadzono organizację ruchu, która wyłączyła lewy pas ruchu jezdni ul. Modlińskiej w relacji Tarchomin-Centrum na odcinku ok. 90 m. za skrzyżowaniem z ul. Elektronową oraz na odcinku ok. 150 m. za skrzyżowaniem z pętlą autobusową „Żerań”. Na zawężonych odcinkach jezdni zachodniej ul. Modlińskiej ruch prowadzony był dwoma pasami. Wdrożona organizacja ruchu obowiązywała do 10 maja 2015.

 

       W dniu 11 maja prowadzono roboty brukarskie na zachodniej jezdni ul. Jagiellońskiej. W związku z powyższym w dniu 11 maja 2015 r. od godz. 6:00 wprowadzona została organizacja ruchu, która wyłączyła lewy pas jezdni zachodniej ul. Jagiellońskiej (w relacji Tarchomin-Centrum) na odcinku ok. 190 m. (za tymczasowym lewoskrętem w kierunku Marek). Na zawężonym odcinku jezdni zachodniej ul. Jagiellońskiej, ruch prowadzony był dwoma pasami. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywała do godzin wieczornych w dniu 15 maja 2015 r.

 

       W nocy z 11 na 12 maja na obiekcie 6T prowadzono prace związane z betonowaniem ustroju nośnego. Dla bezpiecznego prowadzenia robót, w godzinach nocnych (22:00–6:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu polegającą na lewostronnym zawężaniu wschodniej jezdni ul. Jagiellońskiej do jednego pasa ruchu (w relacji Centrum-Tarchomin), na długości ok. 80 m. pod obiektem 6T.

 

       W nocy z 12 na 13 maja (w godz. 22:00-6:00) na zachodnim wiadukcie ul. Mickiewicza były prowadzone prace związane z demontażem zabezpieczeń BHP obiektu 45T. Dla bezpieczeństwa prowadzenia prac, wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej do jednego pasa ruchu:

 

·                    W godz. 22:00-00:00 – zamknięcie prawego pasa ruchu w relacji Białystok-Poznań oraz zawężenie bus-pasa

 

·                    W godz. 00:00-4:00 – zamknięcie lewego pasa w kierunku Poznania oraz zamknięcie lewego pasa w kierunku Białegostoku

 

·                    W godz. 4:00-6:00 – zamknięcie prawego pasa ruchu w relacji Poznań-Białystok

 

       W dniu 13 maja o godz. 22:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła łącznicę zjazdową L02P na węźle Wisłostrada w relacji Poznań-Gdańsk. Objazd w tej relacji był poprowadzony ul. Wybrzeże Gdyńskie i zawróceniu na węźle Krasińskiego. Wprowadzona organizacja ruchu pozwoliła w sposób bezpieczny wykonać demontaż podpór tymczasowych belek typu Kujan oraz szalunków poprzecznic ustroju niosącego obiektu 55T w ciągu południowej jezdni Trasy Armii Krajowej. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywała do dnia 14 maja, do godz. 6:00

 

       W dniu 16 maja (od godz. 6:00 do godz. 22:00) lokalne wyłączono prawy pas ruchu (na długości około 20 m.) wschodniej jezdni ulicy Modlińskiej (relacja Centrum-Tarchomin), za skrzyżowaniem z pętlą autobusową „Żerań”. Organizacja ruchu umożliwiła wymianę 25-cio metrowego masztu oświetleniowego wraz z montażem nowego fundamentu (o głębokości ok. 3 m.). Ruch na tym odcinku był prowadzony dwoma pasami.

 

       W związku z koniecznością poprawienia zabezpieczeń BHP na obiekcie 411T (wiadukt zachodni węzła Powązkowska) została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu awaryjnego zajęcia pasów ruchu w kierunku Białegostoku, zgodnie ze schematem zabezpieczenia robót. W związku z czym w nocy z 18 na 19 maja:

 

·                    W godz. 22:00 do 2:00 wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na prawostronnym zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku Białegostoku na długości ok. 200 m.

 

·                    W godz. 2:00 do 6:00 wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na lewostronnym zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku Białegostoku na długości ok. 200 m.

 

       W związku wymiany uszkodzonych barier liniowych w wyniku zderzenia komunikacyjnego, została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu, która na długości 30 m. prawostronnie zawężała jezdnię główną Trasy Armii Krajowej (w relacji Poznań-Białystok) na zjeździe z obiektu mostowego 416T na ul. Władysława Broniewskiego. Prace były prowadzone w dniu 22 maja od godz. 10:00 i trwały ok. 2 godz.