ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

23.02.2015-01.03.2015

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

Wdrażanie organizacji ruchu w planowanych terminach w dużym stopniu uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Przy wystąpieniu opadów, a także spadku temperatur poniżej 0˚ C, ze względów technologicznych niemożliwe jest wykonywanie oznakowania mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Dlatego też terminy wprowadzanych organizacji ruchu mogą ulec zmianom do zaplanowanych, podanych poniżej.

 

             W dniu 27 lutego (w godz. późnowieczornych) planowane rozpoczęcie procesu wdrażania tymczasowej organizacji ruchu. Tymczasowa, zmienna organizacja ruchu przewiduje zamknięcie jezdni zachodniej węzła Powązkowska. Ruch będzie prowadzony jezdnią wschodnią. W kierunku Centrum odbywał się będzie w czasie szczytu porannego dwoma pasami, natomiast w czasie szczytu popołudniowego jednym pasem. Ruch w kierunku Bemowa odbywał się będzie w czasie szczytu porannego jednym pasem, w czasie szczytu popołudniowego po dwóch pasach ruchu. Zmiana kierunku ruchu na środkowym pasie będzie wprowadzana codziennie w godzinach 12.00 i 22.00. Ponadto na Węźle Powązkowska utrzymane będą relacje:

 

·                    zachód – południe;

 

·                    zachód – wschód;

 

·                    zachód – północ;

 

·                    południe wschód;

 

·                    południe – północ;

 

·                    wschód – południe;

 

·                    wschód – zachód;

 

·                    wschód – północ;

 

·                    północ – zachód;

 

·                    północ – południe; 

 

W zależności od potrzeb dla prowadzonych robót przewidujemy również modyfikacje projektu, o wdrażaniu których będziemy powiadamiali Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz odpowiednie Służby Miejskie, zgodnie z procedurami kontraktowymi. Zakończenie procesu wdrażania planowane jest na godziny poranne dnia 28.02.2015 r. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, zgodnie z założeniami harmonogramowymi będzie obowiązywała do końca lipca 2015 roku. Wdrażanie organizacji ruchu w planowanym terminie w dużym stopniu uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Przy wystąpieniu opadów, a także spadku temperatury poniżej 0˚ C, ze względów technologicznych niemożliwe jest wykonywanie oznakowania mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Dlatego też, planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu może ulec zmianie. O ewentualnej zmianie terminu spotkania Wykonawca poinformuje bez zbędnej zwłoki. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca lipca 2015 roku w jej zasadniczych, przedstawionych powyżej założeniach

 

             W dniu 6 marca planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie południowej jezdni zbiorczo – rozprowadzającej (L02P) między ul. Powązkowską i rondem Broniewskiego. Objazd w kierunku południowego odcinka ul. Broniewskiego  poprowadzony będzie ul. Powązkowską i ul. Krasińskiego. Objazd w kierunku odcinka północnego ul. Broniewskiego będzie poprowadzony ul. Gen. Maczka i ul. Rudnickiego. Powyżej opisana czasowa organizacja ruchu pozwoli wykonać prace związane z odwodnieniem korpusu drogi, wymianę konstrukcji jezdni oraz inne roboty drogowe jezdni zbiorczej w układzie docelowym. Spotkanie Komisji wdrożenia czasowej organizacji ruchu planowane jest  w dniu 06.03.2015 r. (piątek) o godzinie  22.00 na jezdni zbiorczo – rozprowadzającej na dojeździe do ronda Broniewskiego od strony zachodniej. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 03.04.2015 roku.

 

 

Przeprowadzone zmiany:

 

             W dniu 21 lipca 2014 Ul. Jagiellońska: przeprowadzono zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga) oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

             W dniach 29 lipca 2014 wprowadzono tymczasową organizację ruchu dla potrzeb remontu obiektu 5T – estakada łącząca zjazdy w relacji wschód – północ i zachód – północ z ulicą Modlińską. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zawężenie o prawy skrajny pas zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na wysokości ul. Elektronowej. Utrzymane zostały dwa pasy ruchu w kierunku północnym (Legionowo) oraz skręt w lewo na Trasę Armii Krajowej. Dodatkowo w późniejszym terminie zawężona została do  8 m. ul. Elektronowa. Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

             W dniu 23 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, otwarto jezdnię wschodnią węzła Powązkowska. Ruch jest prowadzony jezdnią zachodnią oraz wyremontowaną jezdnią wschodnią na obiekcie 410T. Na węźle utrzymane są wszystkie relacje (ruch po rondzie). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu prac remontowych obiektu 411T, których rozpoczęcie planowane jest na wiosnę 2015 roku.

 

             W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej ą organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

             W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowaną jezdnię wschodnią wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta została jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

             W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

             W dniu 9 stycznia 2015 roku (ok. godz. 22:00) na wysokości przystanku autobusowego jezdni zbiorczej w stronę Centrum wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zakłada zamknięcie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w relacji Marki-Centrum oraz zawężenie jezdni głównej w relacji Białystok-Poznań o prawy pas ruchu. Ruch w tych relacjach prowadzony jest dwoma pasami jezdni głównej. Z Trasy Toruńskiej (w relacji Marki - Centrum) utrzymany jest zjazd na ulicę Modlińską (poprzez pętlę autobusową „Żerań”) oraz ulicę Jagiellońską (poprzez łącznicę L05L). Przystanek autobusowy jest usytuowany na jezdni głównej w tymczasowej lokalizacji. Organizacja ruchu pozwala na prowadzenie robót przy budowie przęseł obiektu 6T na węźle Modlińska. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca lutego 2015.

 

             W dniu 12 stycznia (ok. godz.10:00 – po szczycie porannym) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zawęża jezdnię zachodnią ul. Jagiellońskiej o prawy pas ruchu na długości ok. 150 m. (kierunek północ-południe). Ruch na tym odcinku jest prowadzony dwoma pasami. Organizacja ruchu pozwala prowadzić prace remontowe obiektu 31T oraz łącznicy L01L (zjazd z mostu Grota w kierunku Centrum) na węźle Modlińska. Przystanek autobusowy w kierunku Centrum pozostał w tymczasowej lokalizacji bez zmian. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca marca 2015.

 

             W dniu 20 stycznia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zamknięto jezdnię zachodnią ul. Słowackiego oraz łącznicę wjazdową L04L w relacji wschód-południe (Marki-Centrum), a także łącznicę zjazdową L02P na Trasę Armii Krajowej w relacji północ-wschód (Bielany-Marki). Ruch w obu kierunkach na ul. Słowackiego pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Włościańską prowadzony jest (poprzez przewiązki) jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18T. Relacja wschód południe (Marki-Centrum) jest prowadzona otwartą łącznicą L06L na węźle Wisłostrada. Relacja północ-wschód (Bielany-Marki) jest prowadzona ul. Włościańską, Żelazowską, jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą do Trasy Armii Krajowej. Ruch w relacji wschód-północ (Marki-Bielany) został utrzymany bez zmian. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia remont obiektu 11T w ciągu ul. Słowackiego, remonty łącznic L04L i L02P, a także obiektów 7T i 8T na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

             W dniu 22 stycznia (od godzin porannych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje sukcesywne zawężenia ciągów pieszych i rowerowych oraz prawego pasa wzdłuż południowej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na odcinku Powązkowska-Broniewskiego. Tymczasowa organizacja ruchu pozwala na prowadzenie robót przy budowie ekranów dźwiękochłonnych Nr. 2, 7a, 8 oraz 11. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do 30.04.2015 roku.

 

             W dniu 22 stycznia (ok. godz. 14.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Gwiaździstej, która otwiera jezdnię zachodnią pod wiaduktami trasy Armii Krajowej. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy w relacji północ – południe, w kierunku Centrum. Ruch w relacji południe – północ prowadzony jest dotychczasowym objazdem  ulicami: Potocką, Mickiewicza, Klaudyny oraz Podleśną. Taka organizacja ruchu umożliwia kontynuację budowy obiektu 9T nad ul. Gwiaździstą. Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu otwartej jezdni zachodniej na czas bezpiecznego montażu elementów konstrukcji nośnej i betonowania płyty obiektu 9 T w ciągu Trasy Armii Krajowej. Organizacja ta  będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

             W dniu 16 lutego (ok. godz. 10:00 - po szczycie porannym) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje zawężenie o prawy pas ruchu południowej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej, na dojeździe z ul. Powązkowskiej do Ronda Broniewskiego, od wysokości nieczynnego wyjazdu z trasy głównej Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Broniewskiego. Powyższa organizacja obowiązywać będzie do dnia 06.03.2015 r. (do godzin wieczornych) i pozwoli wykonać roboty krawężnikowe.

 

             W dniu 16 lutego (ok. godz. 10:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przedłuża zawężenie  o lewy pas ruchu północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej, na dojeździe od ul. Broniewskiego w kierunku do ul. Maczka, do wysokości wyjazdu na trasę główną Armii Krajowej. Powyższa organizacja obowiązywać będzie do dnia 28.02.2015 r. (do godzin wieczornych) i pozwoli wykonać roboty krawężnikowe.

 

             W dniu 18 lutego (ok. godz. 23.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zgodnie z projektem zamknięto południową jezdnię zbiorczo – rozprowadzającą pod ulicą Juliusza Słowackiego. Ruch od ulic Broniewskiego i Żelazowskiej, przewiązką w pasie dzielącym (za stacją paliw BP) został przeprowadzony na pas południowej jezdni głównej Trasy Armii Krajowej. Włączenie do ruchu jezdni północnej w kierunku wschodnim pozostało bez zmian. Przystanek autobusowy na węźle Marymoncka w relacji Centrum – Marki został utrzymany w lokalizacji  tymczasowej. Po wnikliwej analizie planowanej organizacji robót, Wykonawca postanowił na zamkniętym dla ruchu odcinku drogi zbiorczo – rozprowadzającej (ZR1P) wykonać prace kanalizacyjne i drogowe w układzie docelowym. Dlatego też, wdrożona w dniu 18 marca br. czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 18 kwietnia 2015 roku.

 

Tymczasowa organizacja ruchu dotycząca nocnych zawężeń jezdni ul. Wybrzeże Gdyńskie do jednego pasa ruchu w sąsiedztwie podpór obiektu 55T na węźle Wisłostrada. Organizacja ruchu pozwoliła zdemontować ścianki szczelne, które były wykorzystywane do budowy fundamentów obiektu mostowego. Zwężenia miały miejsca w dniach:

 

             20/21 lutego (w godz. 22:00-5:00) – zawężenie prawostronne łącznicy zjazdowej L02P na węźle Wisłostrada (kierunek Poznań-Gdańsk)

 

             W dniu 20 lutego (ok. godz. 22) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która wyłącza z ruchu łącznicę zjazdową L06L z Trasy Armii Krajowej na ul. Wybrzeże Gdyńskie na węźle Wisłostrada w relacji wschód-południe (Białystok-Centrum). Wdrożona organizacja ruchu pozwoli na bezpieczny montaż belek konstrukcyjnych typu T oraz szalunków dla płyty nośnej budowanego obiektu mostowego (obiekt 53T). Tymczasowa organizacja obowiązywała do 23.02.2015 r. (do godz. 5.00)

 

             W dniu 26 lutego wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka jezdnię główną S-8 w relacji Białystok – Poznań oraz zawęża jezdnię główną w relacji Poznań – Białystok o lewy pas ruchu. Ruch w relacjach Białystok – Poznań prowadzony jest dwoma pasami jezdni zbiorczo-rozprowadzającej. Na węźle Modlińska utrzymany jest zjazd na ul. Modlińską (poprzez pętlę „Żerań”) oraz na ul. Jagiellońską (poprzez łącznicę L05L). Przystanek autobusowy powrócił do stałej lokalizacji. Powyższa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót przy budowie przęseł obiektu 6T na węźle Modlińska. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca marca 2015.