ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

20.04.2015-26.04.2015

 

Przeprowadzone zmiany:

 

       W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej ą organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

       W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowaną jezdnię wschodnią wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta została jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

       W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

        W dniu 20 stycznia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zamknięto jezdnię zachodnią ul. Słowackiego oraz łącznicę wjazdową L04L w relacji wschód-południe (Marki-Centrum), a także łącznicę zjazdową L02P na Trasę Armii Krajowej w relacji północ-wschód (Bielany-Marki). Ruch w obu kierunkach na ul. Słowackiego pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Włościańską prowadzony jest (poprzez przewiązki) jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18T. Relacja wschód południe (Marki-Centrum) jest prowadzona otwartą łącznicą L06L na węźle Wisłostrada. Relacja północ-wschód (Bielany-Marki) jest prowadzona ul. Włościańską, Żelazowską, jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą do Trasy Armii Krajowej. Ruch w relacji wschód-północ (Marki-Bielany) został utrzymany bez zmian. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia remont obiektu 11T w ciągu ul. Słowackiego, remonty łącznic L04L i L02P, a także obiektów 7T i 8T na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

       W dniu 22 stycznia (od godzin porannych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje sukcesywne zawężenia ciągów pieszych i rowerowych oraz prawego pasa wzdłuż południowej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na odcinku Powązkowska-Broniewskiego. Tymczasowa organizacja ruchu pozwala na prowadzenie robót przy budowie ekranów dźwiękochłonnych Nr. 2, 7a, 8 oraz 11. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do 30.04.2015 roku.

 

       W dniu 22 stycznia (ok. godz. 14.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Gwiaździstej, która otwiera jezdnię zachodnią pod wiaduktami trasy Armii Krajowej. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy w relacji północ – południe, w kierunku Centrum. Ruch w relacji południe – północ prowadzony jest dotychczasowym objazdem  ulicami: Potocką, Mickiewicza, Klaudyny oraz Podleśną. Taka organizacja ruchu umożliwia kontynuację budowy obiektu 9T nad ul. Gwiaździstą. Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu otwartej jezdni zachodniej na czas bezpiecznego montażu elementów konstrukcji nośnej i betonowania płyty obiektu 9 T w ciągu Trasy Armii Krajowej. Organizacja ta  będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

       W dniu 18 lutego (ok. godz. 23.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zgodnie z projektem zamknięto południową jezdnię zbiorczo – rozprowadzającą pod ulicą Juliusza Słowackiego. Ruch od ulic Broniewskiego i Żelazowskiej, przewiązką w pasie dzielącym (za stacją paliw BP) został przeprowadzony na pas południowej jezdni głównej Trasy Armii Krajowej. Włączenie do ruchu jezdni północnej w kierunku wschodnim pozostało bez zmian. Przystanek autobusowy na węźle Marymoncka w relacji Centrum – Marki został utrzymany w lokalizacji  tymczasowej. Po wnikliwej analizie planowanej organizacji robót, Wykonawca postanowił na zamkniętym dla ruchu odcinku drogi zbiorczo – rozprowadzającej (ZR1P) wykonać prace kanalizacyjne i drogowe w układzie docelowym. Dlatego też, wdrożona w dniu 18 marca br. czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 18 kwietnia 2015 roku.

 

        W dniu 27 lutego (w godz. późnowieczornych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię zachodnią węzła Powązkowska. Ruch prowadzony jest jezdnią wschodnią. W kierunku Centrum odbywa się w czasie szczytu porannego dwoma pasami, natomiast w czasie szczytu popołudniowego jednym pasem. Ruch w kierunku Bemowa odbywa się w czasie szczytu porannego jednym pasem, w czasie szczytu popołudniowego po dwóch pasach ruchu. Zmiana kierunku ruchu na środkowym pasie wprowadzana jest codziennie w godzinach 12.00 i 22.00. Ponadto na Węźle Powązkowska utrzymane są relacje:

 

·         zachód – południe;

 

·         zachód – wschód;

 

·         zachód – północ;

 

·         południe wschód;

 

·         południe – północ;

 

·         wschód – południe;

 

·         wschód – zachód;

 

·         wschód – północ;

 

·         północ – zachód;

 

·         północ – południe; 

 

W zależności od potrzeb dla prowadzonych robót przewidujemy również modyfikacje projektu, o wdrażaniu których będziemy powiadamiali Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz odpowiednie Służby Miejskie, zgodnie z procedurami kontraktowymi. Procesu wdrażania zakończył się dnia 28.02.2015 r. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, zgodnie z założeniami harmonogramowymi będzie obowiązywała do końca lipca 2015 roku.

 

       W dniu 24 marca (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię główną Trasy S8 w relacji Poznań-Białystok oraz zawęziła jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą w relacji Centrum-Bródno. Ruch w tych relacjach prowadzony  jest dwoma pasami jezdni zbiorczo-rozprowadzającej (szer. 2x3 m.). Na węźle Modlińska utrzymane są wszystkie relacje wjazdowe i zjazdowe. Przystanek autobusowy w kierunku Marek pozostał w dotychczasowej lokalizacji. Ruch na północnej jezdni głównej i jezdni zbiorczo – rozprowadzającej (w kierunku mostu) zastał przywrócony do poprzedniej czasowej organizacji ruchu w godzinach nocnych w dniu 23.03.2015 r. Powyższa organizacja ruchu pozwoliła na prowadzenie robót przy budowie kolejnych przęseł obiektu 6T na węźle Modlińska. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 22.04.2015

 

       W dniu 10 kwietnia 2015 roku (godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnie zbiorczo-rozprowadzające na węźle Broniewskiego. Zamknięte zostały zjazdy z ulicy Broniewskiego

 

·         W kierunku ul. Gen. Maczka (i Powązkowskiej) – wschód – zachód (L03L)

 

·         W kierunku ul. Żelazowskiej (w relacji Centrum-Marki) – zachód-wschód (L01P)

 

Objazdy w tych relacjach prowadzone są ulicami: Rudnickiego i Krasińskiego w kierunku zachodnim oraz Włościańską w kierunku wschodnim. Powyższa organizacja ruchu pozwala wykonać prace związane z odwodnieniem korpusu drogi, wymianę konstrukcji jezdni oraz inne roboty drogowe i branżowe na jezdniach zbiorczych w układzie docelowym. Wyremontowana droga zbiorczo-rozprowadzająca od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego (L02P) została udostępniona do ruchu. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 15.05.2015

 

       W dniu 11 kwietnia 2015 r. (w godzinach 6.00 – 22.00) prowadzono prace związane z wymianą 25-cio metrowych masztów oświetleniowych wraz z wyburzeniem istniejących oraz montażem nowych fundamentów o głębokości ok. 3 m. W związku z powyższym, wyłączono prawy pas ruchu (na długości około 20 m) zachodniej jezdni ulicy Modlińskiej (w relacji Tarchomin – Centrum), przed wjazdem na pętlę autobusową „Żerań”.

 

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

Wdrażanie organizacji ruchu w planowanych terminach w dużym stopniu uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Przy wystąpieniu opadów, a także spadku temperatur poniżej 0˚ C, ze względów technologicznych niemożliwe jest wykonywanie oznakowania mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Dlatego też terminy wprowadzanych organizacji ruchu mogą ulec zmianom do zaplanowanych, podanych poniżej.

 

       W dniu 22 kwietnia 2015 roku (w godzinach nocnych) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie jezdni zbiorczo-rozprowadzającej w relacji Centrum-Bródno. Ruch w relacji Poznań-Białystok prowadzony będzie dwoma pasami jezdni głównej trasy S-8 oraz wydzielonym pasem w prawo w kierunku Bródna (powrót na jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą). Na węźle Modlińska będą utrzymane wszystkie relacje wjazdowe i zjazdowe. Przystanek autobusowy w kierunku Bródna i Marek zostanie usytuowany w tymczasowej lokalizacji. Powyższa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót przy budowie kolejnych przęseł obiektu 6T na węźle Modlińska. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać do 23.05.2015

 

       W dniu 22 kwietnia 2015 roku od godzin porannych rozpoczną się prace związane z budową ciągów pieszo-rowerowych w północno-zachodniej części węzła Wisłostrada. Jednocześnie informujemy, że przystanek autobusowy przy łącznicy L06L (kierunek Praga-Centrum) zostanie uruchomiony w dniu 22 kwietnia 2015 roku. Prace potrwają do połowy maja 2015 roku.

 

       W dniu 24 kwietnia (od godz. 22:00) do dnia 27 kwietnia (do godz. 6:00) planowane jest prowadzenie prac brukarskich i kanalizacyjnych na zachodniej jezdni ul. Modlińskiej. W związku z powyższym w dniu 24 kwietnia wprowadzona zostanie organizacja ruchu, która przewiduje wyłączenie prawego pasa ruchu jezdni ul. Modlińskiej (w relacji Tarchomin-Centrum) na odcinku od skrzyżowania z ul. Elektronową do tymczasowej zatoki autobusowej. Ponadto zamknięta zostanie łącznica L05L (w relacji Marki-Centrum). Relacja ta będzie utrzymana poprzez zjazd na pętlę autobusową „Żerań”.