ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

10.08.2015-16.08.2015

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

·         W nocy z 5 na 6 sierpnia (w godz. 22.00 – 5.00) na południowej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej ulicy Modlińskiej (w kierunku Marek) będą naprzemiennie wyłączane z ruchu prawy i lewy pas. W nocy z 6 na 7 sierpnia, 7 na 8 sierpnia, 10 na 11 sierpnia oraz 11 na 12 sierpnia (w godz. 22.00 – 5.00) z ruchu będzie wyłączony lewy pas ruchu. Wprowadzona organizacja pozwoli wykonywać betonowanie kap chodnikowych i wymianę ciosów na obiekcie 6T.

 

·         W dniach 11 sierpnia oraz 12 sierpnia (w godz. 3.00 – 6.00) na wiaduktach ul. Słowackiego prowadzone będą prace związane z wykonaniem malowania pasów architektonicznych na filarach obiektów. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, planowane jest wdrażanie czasowej organizacji ruchu polegające na zawężaniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej do jednego pasa ruchu, w następującej kolejności:

 

·         w nocy z 10 na 11 sierpnia (w godz. 3:00 – 6:00) – zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Białegostoku

 

·         w nocy z 11 na 12 sierpnia (w godz. 3:00 – 6:00) – zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Poznania

 

·         W dniach 13 oraz 14 sierpnia (w godz. 3.00 – 6.00) na wiadukcie ul. Mickiewicza będą prowadzone prace związane z wykonaniem malowania pasów architektonicznych na filarach obiektu 45 T. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, planowane jest wdrażanie czasowej organizacji ruchu polegające na zawężaniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej do jednego pasa ruchu:

 

·         w nocy 12 na 13 sierpnia (w godz. 3:00 – 6:00) – zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Białegostoku;

 

·         w nocy 13 na 14 sierpnia (w godz. 3:00 – 6:00) – zamknięcie prawego pasa ruchu w kierunku Poznania  oraz lewostronne zawężenie jezdni bus-pasa

 

·         W nocy z 14 na 15 sierpnia (od godz. 22.00) planowane jest wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu na węźle Modlińska, która przewiduje zamknięcie jezdni  wschodniej ulic Modlińskiej i Jagiellońskiej. Ruch w obu kierunkach prowadzony będzie wyremontowanymi jezdniami zachodnimi ulic. Na jezdnię zachodnią ulicy Jagiellońskiej ruch zostanie poprowadzony poprzez tymczasową przewiązkę (na wysokości parkingu FSO). Powrót na jezdnię wschodnią ulicy Modlińskiej będzie poprowadzony przejazdem awaryjnym usytuowanym przed Kanałkiem Żerańskim. W celu poprawienia warunków ruchu i komfortu podróżowania, na czas zamknięcia jezdni wschodniej ulic Modlińskiej i Jagiellońskiej, na jezdni zachodniej będzie wprowadzana zmienno-czasowa organizacja ruchu, która będzie prowadziła ruch na poniższych zasadach:

 

·         od 14 sierpnia (od godz. 23.00) do 16 sierpnia (do godz. 12.00) – ruch będzie prowadzony dwoma pasami w kierunku Legionowa (Tarchomina) oraz jednym w kierunku Centrum;

 

·         od 16 sierpnia (od godz. 12.00) do 17 sierpnia (do godz. 12.00) – ruch będzie prowadzony dwoma pasami w kierunku Centrum oraz jednym w kierunku Legionowa (Tarchomina);

 

·         od 17 sierpnia (od godz. 12.00) do 17 sierpnia (do godz. 23.00) – ruch będzie prowadzony dwoma pasami w kierunku Legionowa (Tarchomina) oraz jednym w kierunku Centrum;

 

·         od 17 sierpnia (od godz. 23.00) do 18 sierpnia (do godz. 12.00) – ruch będzie prowadzony dwoma pasami w kierunku Centrum oraz jednym w kierunku Legionowa (Tarchomina);

 

·         od 18 sierpnia (od godz. 12.00) do 19 sierpnia (do godz. 4.00) – ruch będzie prowadzony dwoma pasami w kierunku Legionowa (Tarchomina) oraz jednym w kierunku Centrum;

 

W dniu 19 sierpnia (o godz. 4.00) planowane jest zakończenie prac remontowych na wschodniej jezdni ulic Modlińskiej i Jagiellońskiej i poprowadzenie ruchu w układzie docelowym. Na wyłączonych z ruchu odcinku będą prowadzone docelowe roboty branżowe oraz drogowe, łącznie z wymianą konstrukcji drogowej.

 

 

Przeprowadzone zmiany:

 

·         W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej ą organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

·         W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowaną jezdnię wschodnią wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta została jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

·         W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

·          W dniu 20 stycznia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zamknięto jezdnię zachodnią ul. Słowackiego oraz łącznicę wjazdową L04L w relacji wschód-południe (Marki-Centrum), a także łącznicę zjazdową L02P na Trasę Armii Krajowej w relacji północ-wschód (Bielany-Marki). Ruch w obu kierunkach na ul. Słowackiego pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Włościańską prowadzony jest (poprzez przewiązki) jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18T. Relacja wschód południe (Marki-Centrum) jest prowadzona otwartą łącznicą L06L na węźle Wisłostrada. Relacja północ-wschód (Bielany-Marki) jest prowadzona ul. Włościańską, Żelazowską, jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą do Trasy Armii Krajowej. Ruch w relacji wschód-północ (Marki-Bielany) został utrzymany bez zmian. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia remont obiektu 11T w ciągu ul. Słowackiego, remonty łącznic L04L i L02P, a także obiektów 7T i 8T na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

·         W dniu 22 stycznia (ok. godz. 14.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Gwiaździstej, która otwiera jezdnię zachodnią pod wiaduktami trasy Armii Krajowej. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy w relacji północ – południe, w kierunku Centrum. Ruch w relacji południe – północ prowadzony jest dotychczasowym objazdem  ulicami: Potocką, Mickiewicza, Klaudyny oraz Podleśną. Taka organizacja ruchu umożliwia kontynuację budowy obiektu 9T nad ul. Gwiaździstą. Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu otwartej jezdni zachodniej na czas bezpiecznego montażu elementów konstrukcji nośnej i betonowania płyty obiektu 9 T w ciągu Trasy Armii Krajowej. Organizacja ta  będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

·          W dniu 27 lutego (w godz. późnowieczornych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię zachodnią węzła Powązkowska. Ruch prowadzony jest jezdnią wschodnią. W kierunku Centrum odbywa się w czasie szczytu porannego dwoma pasami, natomiast w czasie szczytu popołudniowego jednym pasem. Ruch w kierunku Bemowa odbywa się w czasie szczytu porannego jednym pasem, w czasie szczytu popołudniowego po dwóch pasach ruchu. Zmiana kierunku ruchu na środkowym pasie wprowadzana jest codziennie w godzinach 12.00 i 22.00. Ponadto na Węźle Powązkowska utrzymane są relacje:

 

·         zachód – południe;

 

·         zachód – wschód;

 

·         zachód – północ;

 

·         południe – wschód;

 

·         południe – północ;

 

·         wschód – południe;

 

·         wschód – zachód;

 

·         wschód – północ;

 

·         północ – zachód;

 

·         północ – południe;

 

W zależności od potrzeb dla prowadzonych robót przewidujemy również modyfikacje projektu, o wdrażaniu których będziemy powiadamiali Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz odpowiednie Służby Miejskie, zgodnie z procedurami kontraktowymi. Procesu wdrażania zakończył się dnia 28.02.2015 r. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, zgodnie z założeniami harmonogramowymi będzie obowiązywała do końca lipca 2015 roku.

 

·         W dniu 24 maja (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię wjazdową L01P na skrzyżowanie Trasy Armii Krajowej z ulicą Powązkowską (od strony Poznania). Ruch w tej relacji (zachód-południe i zachód północ), prowadzony jest południową jezdnią Trasy Armii Krajowej  do ronda ul. Władysława Broniewskiego. Ul. Broniewskiego jest możliwy dojazd do ul. St. Maczka (ul. Rudnickiego) oraz do ul Powązkowskiej (ul. Krasińskiego). Pozostałe relacje na węźle Powązkowska pozostaną bez zmian. Powyższa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót inżynieryjnych, branżowych i drogowych na jezdni wyłączonej z ruchu.

Wprowadzona organizacja ruchu, w jej zasadniczym projekcie będzie obowiązywała do 31 lipca 2015.

 

·         W dniu 25 maja została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Oznakowanie pionowe na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej, w relacji zachód – wschód (Poznań – Białystok) zostało uzupełnione znakiem pionowym A-15 (śliska nawierzchnia) z tabliczką T-2 (100 m) i będzie obowiązywało do września 2015 r.

 

·         Od dnia 3 lipca (ok. godz. 22.00) wprowadzono zmienno-czasową organizację ruchu zgodnie z „Projektem czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wykonania robót drogowych na wschodniej jezdni  ulicy Wybrzeże Gdyńskie w Warszawie”, zatwierdzonym pod nr IR/IC/2701/15. Zmienno-czasowa organizacja prowadzi ruch na poniższych zasadach:  

 

·         od poniedziałku do piątku :

 

·          w godzinach 13-ta – 23-cia ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Gdańska oraz jednym w kierunku Centrum;

 

·          w godzinach 23-cia – 13-ta ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Centrum oraz jednym w kierunku Gdańska;

 

·         w weekendy:

 

·         od godziny 13-tej w piątki do godziny 13-tej w niedziele ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Gdańska (wyjazdy) oraz jednym w kierunku Centrum;

 

·         od godziny 13-tej w niedziele do godziny 13-tej w poniedziałki ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Centrum (powroty) oraz jednym w kierunku Gdańska;

 

Ponadto na węźle Wisłostrada został zamknięty tymczasowy zjazd z jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku Gdańska (łącznica L02P z obiektem 47T) oraz w kierunku Centrum (łącznica L01P z obiektem 48T). Objazdy w tych relacjach poprowadzone są ulicą Broniewskiego oraz Krasińskiego do Wisłostrady. Możliwy jest również objazd Trasą Armii Krajowej, zawrócenie na węźle Marywilska i zjazd na ulicę Wybrzeże Gdyńskie na węźle Wisłostrada utrzymanymi dla ruchu: łącznicą L05L (w relacji wschód – północ) w kierunku Gdańska oraz łącznicą L06L (w relacji wschód – południe) w kierunku Centrum. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 17 sierpnia 2015 r. Na wyłączonych z ruchu odcinkach będą prowadzone docelowe roboty branżowe oraz drogowe, łącznie z wymianą konstrukcji drogowej.

 

·         W dniu 13 lipca (w godzinach rannych) wdrożono tymczasową organizację ruchu, która pozwoli na prowadzenie robót brukarskich i branżowych na ulicy Modlińskiej. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje prawostronne wygrodzenie jezdni wschodniej ulicy Modlińskiej na długości ok. 350 m za ulicą Elektronową. Zamknięty został wjazd z ulicy Modlińskiej do Centrum Handlowego Auchan przez rondo oraz wyjazd w kierunku Tarchomina. Wjazd i wyjazd z ulicy Elektronowej pozostaje bez zmian. Przystanek autobusowy w kierunku Tarchomina został usytuowany w tymczasowej lokalizacji przed ulicą Elektronową. Ruch na ulicy Modlińskiej w relacji Centrum – Tarchomin, tak jak obecnie, będzie prowadzony dwoma pasami. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 14 sierpnia 2015 r.

 

·         W dniu 28 lipca (ok. godz. 22.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje przełożenie ruchu na wyremontowaną jezdnię zbiorczo – rozprowadzającą (ZR1P) pod ulicą J. Słowackiego oraz zmianę geometrii wjazdu na północną jezdnię Trasy Armii Krajowej (w kierunku wschodnim), poprzez przewiązkę na węźle Marymoncka. Przystanek MZA powrócił na docelową lokalizację. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 8 sierpnia.

 

·         W nocy z 27 na 28 lipca (w godz. 1.00–6.00) na budowanym obiekcie 10T (kładka ciągu pieszo-rowerowego) były prowadzone pracy wykończeniowe. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na zawężaniu jezdni głównej Trasy AK do jednego pasa ruchu: zamknięcie prawego pasa ruchu w relacji Poznań – Białystok.

 

·         W dniu 29 lipca (od godz. 10.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle „Marymoncka”, która przewiduje poprowadzenie ruchu dwoma pasami jezdni zachodniej wyremontowanego obiektu 11 T (w kierunku Centrum). Na wschodniej jezdni ulicy J. Słowackiego (w kierunku Bielan) ruch jest prowadzony również dwoma pasami. Na wyłączonych z ruchu wewnętrznych pasach (na odcinku od ul. Żeromskiego do Włościańskiej) są prowadzone roboty kanalizacyjne i drogowe (likwidacja przewiązek, roboty brukarskie i ogrodnicze). Ponadto na węźle Marymoncka ruch jest poprowadzony wyremontowanymi łącznicami L02P w relacji północ – wschód (Bielany – Marki) oraz L04L w relacji wschód – południe (Marki – Centrum). Planowana, wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 7 sierpnia.

 

·         W dniu 30 lipca po szczycie porannym (w godz. 10.00 – 12.00) wprowadzono czasową organizację ruchu polegającą na prawostronnym zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej na moście Grota-Roweckiego, w kierunku Poznania, na długości ok. 200m.

 

·         W nocy z 30 na 31 lipca (w godz. nocnych) w związku z koniecznością napraw elementów bezpieczeństwa ruchu w ciągu trasy głównej Armii Krajowej, przed wiaduktami węzła Powązkowska, od strony wschodniej, dla bezpiecznego prowadzenia prac:

 

·         od 22.00 do 0.00 wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na prawostronnym zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku zachodnim (Poznań)

 

·         od 0.00 do 4.00 wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na zawężeniu jezdni głównej Trasy AK o środkowe pasy ruchu, w kierunku zachodnim i wschodnim (Poznań, Białystok)

 

·         od 4.00 do 6.00 wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na zawężeniu jezdni głównej Trasy AK o środkowe pasy ruchu, w kierunku wschodnim (Białystok)

 

·         W nocy z 30 na 31 lipca oraz z 31 lipca na 1 sierpnia (w godz. 22.00 – 6.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu wyłączającą lewy pas ruchu jezdni wschodniej ul. Modlińskiej (w kierunku Tarchomina), od skrzyżowania z ul. Elektronową, do końca zakresu robót. Ruch w kierunku Legionowa odbywał się jednym pasem. Taka organizacja pozwoliła wykonać roboty brukarskie w tym rejonie.

 

·         W dniach od 3 do 7 sierpnia  (w godz. 9.00 – 13.00) wprowadzono tymczasową organizacjaę ruchu wyłączającą lewy pas ruchu jezdni wschodniej ul. Modlińskiej (w kierunku Tarchomina), od skrzyżowania z ul. Elektronową, do końca zakresu robót. Ruch w kierunku Legionowa odbywał się jednym pasem. Taka organizacja pozwoliła wykonać roboty brukarskie w tym rejonie.

 

·         W nocy z 4 na 5 sierpnia oraz 5 na 6 sierpnia (w godz. 22.00 – 6.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu wyłączającą lewy pas ruchu jezdni wschodniej ul. Jagiellońskiej (w kierunku Tarchomina) na długości ok. 150 m przed obiektami węzła Modlińska. Taka organizacja pozwoliła wykonać roboty brukarskie w tym rejonie.

 

·         W  dniu 7 sierpnia (od godz. 22.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle „Marymoncka”, która przewidywała zamknięcie ulicy Juliusza Słowackiego w obu kierunkach na odcinku od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Włościańskiej. Na wyłączonych z ruchu jezdniach były prowadzone docelowe roboty bitumiczne. Objazd w kierunku północnym był poprowadzony ulicami: Włościańską, Broniewskiego, Jarzębskiego, Al. Zjednoczenia do ulicy Marymonckiej. Objazd w kierunku południowym był poprowadzony ulicami: Duracza, Broniewskiego, Włościańską do ulicy Słowackiego. Planowana, wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu obowiązywała do dnia 9 sierpnia do godzin późnowieczornych (ok. godz. 22.00).

 

·         W nocy z 8 na 9 sierpnia (od godz. 22.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Wisłostrada, która przewidywała otwarcie jezdni wschodniej ulicy Wybrzeże Gdyńskie po wykonaniu robót branżowych i drogowych. Ruch w relacji południe – północ (Centrum – Gdańsk) oraz w relacji północ – południe (Gdańsk – Centrum) odbywał się w układzie docelowym. Łącznice węzła Wisłostrada w relacjach: zachód – południe, zachód – północ, południe – zachód, południe – wschód oraz północ – wschód zostaną oddane do ruchu w innym terminie.

 

·         W  nocy z 9 na 10 sierpnia (od godz. 22.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na jezdni południowej Alei Armii Krajowej. Projekt planowanej tymczasowej organizacji przewiduje poprowadzenie ruchu jednym pasem (środkowym) wyremontowanej głównej jezdni południowej Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do węzła Wisłostrada. Na jezdnię południową jest możliwy wjazd z Alei Obrońców Grodna (z kierunku Poznania) oraz Alei Prymasa Tysiąclecia (z Ochoty i Woli), zjazdem za rondem Broniewskiego oraz tak jak obecnie jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą od ulicy Włościańskiej i Żelazowskiej (pod ulicą J. Słowackiego). Z jezdni południowej jest możliwość zjazdu w kierunku ulicy Władysława Broniewskiego oraz w kierunku Gdańska i Centrum na węźle Wisłostrada. Tymczasowy wjazd na jezdnię północną na węźle Wisłostrada (przed mostem Grota-Roweckiego) prowadzi ruch w kierunku wschodnim  (do Marek i Białegostoku). Ponadto przystanek autobusowy komunikacji miejskiej pod ulicą Adama Mickiewicza w kierunku wschodnim (Bródno, Marki) został uruchomiony w docelowej, poprzedniej lokalizacji.  Ruch tranzytowy w relacji Poznań – Białystok jest prowadzony (jak obecnie) dwoma pasami północnej jezdni głównej, prawostronnie zawężanej etapowo, odcinkami do jednego pasa. Wyłączenia z ruchu prawego pasa pozwolą na bezpieczne prowadzenie robót  wykończeniowych w pasie dzielącym  przebudowywanej trasy S-8 polegających m. in. na likwidacji przewiązek, budowie ekranów dźwiękochłonnych, oświetlenia, prowadzeniu robót brukarskich i branżowych, montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Powyżej opisana organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu wdrożenia kolejnego etapu, którego  wprowadzenie planowane jest we wrześniu – październiku 2015 roku.