ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

06.04.2015-19.04.2015


Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

Wdrażanie organizacji ruchu w planowanych terminach w dużym stopniu uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Przy wystąpieniu opadów, a także spadku temperatur poniżej 0˚ C, ze względów technologicznych niemożliwe jest wykonywanie oznakowania mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Dlatego też terminy wprowadzanych organizacji ruchu mogą ulec zmianom do zaplanowanych, podanych poniżej.

 

             W dniu 10 kwietnia 2015 roku (godzinach nocnych) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje zamknięcie jezdni zbiorczo-rozprowadzających na węźle Broniewskiego. Zamknięte zostaną zjazdy z ulicy Broniewskiego

 

·                    W kierunku ul. Gen. Maczka (i Powązkowskiej) – wschód – zachód (L03L)

 

·                    W kierunku ul. Żelazowskiej (w relacji Centrum-Marki) – zachód-wschód (L01P)

 

Objazdy w tych relacjach będą poprowadzone ulicami: Rudnickiego i Krasińskiego w kierunku zachodnim oraz Włościańską w kierunku wschodnim. Powyższa organizacja ruchu pozwoli wykonać prace związane z odwodnieniem korpusu drogi, wymianę konstrukcji jezdni oraz inne roboty drogowe i branżowe na jezdniach zbiorczych w układzie docelowym. Wyremontowana droga zbiorczo-rozprowadzająca od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego (L02P) zostanie udostępniona do ruchu. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 15.05.2015

 

             W dniu 11 kwietnia 2015 r. (w godzinach 6.00 – 22.00) planowane jest prowadzenie prac związanych z wymianą 25-cio metrowych masztów oświetleniowych wraz z wyburzeniem istniejących oraz montażem nowych fundamentów o głębokości ok. 3 m. W związku z powyższym, planowane jest lokalne wyłączanie prawego pasa ruchu (na długości około 20 m) zachodniej jezdni ulicy Modlińskiej (w relacji Tarchomin – Centrum), przed wjazdem na pętlę autobusową „Żerań”.


Przeprowadzone zmiany:

 

             W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej ą organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

             W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowaną jezdnię wschodnią wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta została jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

             W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

             W dniu 20 stycznia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zamknięto jezdnię zachodnią ul. Słowackiego oraz łącznicę wjazdową L04L w relacji wschód-południe (Marki-Centrum), a także łącznicę zjazdową L02P na Trasę Armii Krajowej w relacji północ-wschód (Bielany-Marki). Ruch w obu kierunkach na ul. Słowackiego pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Włościańską prowadzony jest (poprzez przewiązki) jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18T. Relacja wschód południe (Marki-Centrum) jest prowadzona otwartą łącznicą L06L na węźle Wisłostrada. Relacja północ-wschód (Bielany-Marki) jest prowadzona ul. Włościańską, Żelazowską, jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą do Trasy Armii Krajowej. Ruch w relacji wschód-północ (Marki-Bielany) został utrzymany bez zmian. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia remont obiektu 11T w ciągu ul. Słowackiego, remonty łącznic L04L i L02P, a także obiektów 7T i 8T na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

             W dniu 22 stycznia (od godzin porannych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje sukcesywne zawężenia ciągów pieszych i rowerowych oraz prawego pasa wzdłuż południowej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na odcinku Powązkowska-Broniewskiego. Tymczasowa organizacja ruchu pozwala na prowadzenie robót przy budowie ekranów dźwiękochłonnych Nr. 2, 7a, 8 oraz 11. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do 30.04.2015 roku.

 

             W dniu 22 stycznia (ok. godz. 14.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Gwiaździstej, która otwiera jezdnię zachodnią pod wiaduktami trasy Armii Krajowej. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy w relacji północ – południe, w kierunku Centrum. Ruch w relacji południe – północ prowadzony jest dotychczasowym objazdem  ulicami: Potocką, Mickiewicza, Klaudyny oraz Podleśną. Taka organizacja ruchu umożliwia kontynuację budowy obiektu 9T nad ul. Gwiaździstą. Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu otwartej jezdni zachodniej na czas bezpiecznego montażu elementów konstrukcji nośnej i betonowania płyty obiektu 9 T w ciągu Trasy Armii Krajowej. Organizacja ta  będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

             W dniu 18 lutego (ok. godz. 23.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zgodnie z projektem zamknięto południową jezdnię zbiorczo – rozprowadzającą pod ulicą Juliusza Słowackiego. Ruch od ulic Broniewskiego i Żelazowskiej, przewiązką w pasie dzielącym (za stacją paliw BP) został przeprowadzony na pas południowej jezdni głównej Trasy Armii Krajowej. Włączenie do ruchu jezdni północnej w kierunku wschodnim pozostało bez zmian. Przystanek autobusowy na węźle Marymoncka w relacji Centrum – Marki został utrzymany w lokalizacji  tymczasowej. Po wnikliwej analizie planowanej organizacji robót, Wykonawca postanowił na zamkniętym dla ruchu odcinku drogi zbiorczo – rozprowadzającej (ZR1P) wykonać prace kanalizacyjne i drogowe w układzie docelowym. Dlatego też, wdrożona w dniu 18 marca br. czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 18 kwietnia 2015 roku.

 

             W dniu 27 lutego (w godz. późnowieczornych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię zachodnią węzła Powązkowska. Ruch prowadzony jest jezdnią wschodnią. W kierunku Centrum odbywa się w czasie szczytu porannego dwoma pasami, natomiast w czasie szczytu popołudniowego jednym pasem. Ruch w kierunku Bemowa odbywa się w czasie szczytu porannego jednym pasem, w czasie szczytu popołudniowego po dwóch pasach ruchu. Zmiana kierunku ruchu na środkowym pasie wprowadzana jest codziennie w godzinach 12.00 i 22.00. Ponadto na Węźle Powązkowska utrzymane są relacje:

 

·                    zachód – południe;

 

·                    zachód – wschód;

 

·                    zachód – północ;

 

·                    południe wschód;

 

·                    południe – północ;

 

·                    wschód – południe;

 

·                    wschód – zachód;

 

·                    wschód – północ;

 

·                    północ – zachód;

 

·                    północ – południe; 

 

W zależności od potrzeb dla prowadzonych robót przewidujemy również modyfikacje projektu, o wdrażaniu których będziemy powiadamiali Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz odpowiednie Służby Miejskie, zgodnie z procedurami kontraktowymi. Procesu wdrażania zakończył się dnia 28.02.2015 r. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, zgodnie z założeniami harmonogramowymi będzie obowiązywała do końca lipca 2015 roku.

 

             W dniu 6 marca wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka południową jezdnię zbiorczo – rozprowadzającą (L02P) między ul. Powązkowską i rondem Broniewskiego. Objazd w kierunku południowego odcinka ul. Broniewskiego poprowadzony jest ul. Powązkowską i ul. Krasińskiego. Objazd w kierunku odcinka północnego ul. Broniewskiego jest poprowadzony ul. Gen. Maczka i ul. Rudnickiego. Powyżej opisana czasowa organizacja ruchu pozwala wykonać prace związane z odwodnieniem korpusu drogi, wymianę konstrukcji jezdni oraz inne roboty drogowe jezdni zbiorczej w układzie docelowym. Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 03.04.2015 roku.

 

             W dniu 24 marca (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię główną Trasy S8 w relacji Poznań-Białystok oraz zawęziła jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą w relacji Centrum-Bródno. Ruch w tych relacjach prowadzony  jest dwoma pasami jezdni zbiorczo-rozprowadzającej (szer. 2x3 m.). Na węźle Modlińska utrzymane są wszystkie relacje wjazdowe i zjazdowe. Przystanek autobusowy w kierunku Marek pozostał w dotychczasowej lokalizacji. Ruch na północnej jezdni głównej i jezdni zbiorczo – rozprowadzającej (w kierunku mostu) zastał przywrócony do poprzedniej czasowej organizacji ruchu w godzinach nocnych w dniu 23.03.2015 r. Powyższa organizacja ruchu pozwoliła na prowadzenie robót przy budowie kolejnych przęseł obiektu 6T na węźle Modlińska. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 20.04.2015

 

             W nocy z 26 na  27 marca na ulicy Modlińskiej prowadzono prace związane z wymianą tablic kierunkowskazowych E-2 na konstrukcjach bramowych nad jezdnią zachodnią ul. Modlińskiej, usytuowanych przed zjazdem do elektrociepłowni i przed wjazdem do Straży Pożarnej. Dla bezpieczeństwa prowadzenia prac, w godzinach 22:00-6:00 wdrożono czasową organizację ruchu, która zawężała jezdnię Modlińską o dwa pasy ruchu. Przewidywane było również chwilowe, operacyjne wstrzymywanie ruchu.

 

             W dniu 27 marca (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która wyłączała z ruchu łącznicę zjazdową L06L z Trasy Armii Krajowej na ul. Wybrzeże Gdyńskie na węźle Wisłostrada w relacji wschód-południe (Białystok-Centrum). Wdrożona organizacja ruchu pozwoliła na bezpieczne betonownie płyty ustroju niosącego budowanego obiektu 53T. Objazd w tej relacji był możliwy ul. Wybrzeże Gdyńskie i zawróceniu w tunelu na ul. Gwiaździstej. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywała do 28.03.2015 (ok. godz. 6:00)

 

             W nocy z 28 na 29 marca (w godz. 22:00-6:00) na budowlanym obiekcie 10T (kładka ciągu pieszo-rowerowego) prowadzono prace związane z układaniem płyt Filigran (tracony szalunek ustroju niosącego). Dla bezpieczeństwa prowadzenia prac, wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na zawężaniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej do jednego pasa ruchu

 

·                    Zamknięcie prawego pasa ruchu w relacji Poznań-Białystok

 

·                    Zamknięcie lewego pasa w kierunku Białegostoku oraz zamknięcie lewego pasa w kierunku Poznania

 

·                    Zamknięcie prawego pasa ruchu w relacji Białystok-Poznań oraz zawężenie bus-pasa

 

             W dniu 28 marca (od godz. 6.00 do godz. 22.00) prowadzono prace związane z wymianą 25-cio metrowych masztów oświetleniowych wraz z wyburzeniem istniejących oraz montażem nowych fundamentów o głębokości ok. 3 m. W związku z powyższym, w dniu 28.03.2015 r. wprowadzono organizację ruchu, która dla potrzeb wymiany masztu oświetleniowego wygradzała trawnik i chodnik po zachodniej stronie przejścia dla pieszych na pętli autobusowej „Żerań”. W tym etapie prac nie planowano utrudnień w ruchu kołowym.

 

             W nocy z 1 na 2 kwietnia (środa/czwartek) prowadzono prace związane z montażem zabezpieczeń BHP na obiekcie 411T (wiadukt zachodni węzła Powązkowska). Dla bezpiecznego prowadzenia prac, w godzinach nocnych od 22:00 do 2:00 wdrożono czasową organizację ruchu, polegającą na zawężeniu lewych pasów jezdni głównej Trasy Armii Krajowej na długości ok. 200 m. Ruch w kierunku Poznania oraz kierunku Białegostoku był prowadzony jednym pasem.