ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

03.08.2015-09.08.2015


 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

         W nocy z 30 na 31 lipca oraz z 31 lipca na 1 sierpnia (w godz. 22.00 – 6.00) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu wyłączająca lewy pas ruchu jezdni wschodniej ul. Modlińskiej (w kierunku Tarchomina), od skrzyżowania z ul. Elektronową, do końca zakresu robót. Ruch w kierunku Legionowa będzie odbywał się jednym pasem. Taka organizacja pozwoli wykonać roboty brukarskie w tym rejonie.

 

         W nocy z 4 na 5 sierpnia oraz 5 na 6 sierpnia (w godz. 22.00 – 6.00) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu wyłączająca lewy pas ruchu jezdni wschodniej ul. Jagiellońskiej (w kierunku Tarchomina) na długości ok. 150 m przed obiektami węzła Modlińska. Taka organizacja pozwoli wykonywać roboty brukarskie w tym rejonie.

 

         W nocy z 5 na 6 sierpnia oraz z 6 na 7 sierpnia (w godz. 20.00 – 6.00) na obiekcie 6T prowadzone będą prace związane z demontażem rusztowań płyty głównej ustroju nośnego. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, planowane jest wdrażanie czasowej organizacji ruchu polegające na nocnym zamykaniu łącznicy wjazdowej z ul. Jagiellońskiej na Trasę Toruńską w kierunku wschodnim (kierunek Białystok, Bródno). Objazd prowadzony będzie przez pętlę autobusową Żerań, do łącznicy wjazdowej L08L w kierunku wschodnim. Dodatkowo w nocy z 3 na 4 sierpnia, 4 na 5 sierpnia oraz 7 na 8 sierpnia (w godz. 20.00 – 6.00) na łącznicy będą przeprowadzane chwilowe operacyjne wstrzymywania ruchu.

 

         W  dniu 7 sierpnia (od godz. 22.00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na węźle „Marymoncka”, która przewiduje zamknięcie ulicy Juliusza Słowackiego w obu kierunkach na odcinku od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Włościańskiej. Na wyłączonych z ruchu jezdniach będą prowadzone docelowe roboty bitumiczne. Objazd w kierunku północnym będzie poprowadzony ulicami: Włościańską, Broniewskiego, Jarzębskiego, Al. Zjednoczenia do ulicy Marymonckiej. Objazd w kierunku południowym będzie poprowadzony ulicami: Duracza, Broniewskiego, Włościańską do ulicy Słowackiego. Planowana, wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 9 sierpnia do godzin późnowieczornych (ok. godz. 22.00).

 

 

Przeprowadzone zmiany:

 

         W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej ą organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

         W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowaną jezdnię wschodnią wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta została jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

         W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

          W dniu 20 stycznia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zamknięto jezdnię zachodnią ul. Słowackiego oraz łącznicę wjazdową L04L w relacji wschód-południe (Marki-Centrum), a także łącznicę zjazdową L02P na Trasę Armii Krajowej w relacji północ-wschód (Bielany-Marki). Ruch w obu kierunkach na ul. Słowackiego pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Włościańską prowadzony jest (poprzez przewiązki) jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18T. Relacja wschód południe (Marki-Centrum) jest prowadzona otwartą łącznicą L06L na węźle Wisłostrada. Relacja północ-wschód (Bielany-Marki) jest prowadzona ul. Włościańską, Żelazowską, jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą do Trasy Armii Krajowej. Ruch w relacji wschód-północ (Marki-Bielany) został utrzymany bez zmian. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia remont obiektu 11T w ciągu ul. Słowackiego, remonty łącznic L04L i L02P, a także obiektów 7T i 8T na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

         W dniu 22 stycznia (ok. godz. 14.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Gwiaździstej, która otwiera jezdnię zachodnią pod wiaduktami trasy Armii Krajowej. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy w relacji północ – południe, w kierunku Centrum. Ruch w relacji południe – północ prowadzony jest dotychczasowym objazdem  ulicami: Potocką, Mickiewicza, Klaudyny oraz Podleśną. Taka organizacja ruchu umożliwia kontynuację budowy obiektu 9T nad ul. Gwiaździstą. Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu otwartej jezdni zachodniej na czas bezpiecznego montażu elementów konstrukcji nośnej i betonowania płyty obiektu 9 T w ciągu Trasy Armii Krajowej. Organizacja ta  będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

          W dniu 27 lutego (w godz. późnowieczornych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię zachodnią węzła Powązkowska. Ruch prowadzony jest jezdnią wschodnią. W kierunku Centrum odbywa się w czasie szczytu porannego dwoma pasami, natomiast w czasie szczytu popołudniowego jednym pasem. Ruch w kierunku Bemowa odbywa się w czasie szczytu porannego jednym pasem, w czasie szczytu popołudniowego po dwóch pasach ruchu. Zmiana kierunku ruchu na środkowym pasie wprowadzana jest codziennie w godzinach 12.00 i 22.00. Ponadto na Węźle Powązkowska utrzymane są relacje:

 

·         zachód – południe;

 

·         zachód – wschód;

 

·         zachód – północ;

 

·         południe – wschód;

 

·         południe – północ;

 

·         wschód – południe;

 

·         wschód – zachód;

 

·         wschód – północ;

 

·         północ – zachód;

 

·         północ – południe;

 

W zależności od potrzeb dla prowadzonych robót przewidujemy również modyfikacje projektu, o wdrażaniu których będziemy powiadamiali Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz odpowiednie Służby Miejskie, zgodnie z procedurami kontraktowymi. Procesu wdrażania zakończył się dnia 28.02.2015 r. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, zgodnie z założeniami harmonogramowymi będzie obowiązywała do końca lipca 2015 roku.

 

         W dniu 24 maja (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamknęła jezdnię wjazdową L01P na skrzyżowanie Trasy Armii Krajowej z ulicą Powązkowską (od strony Poznania). Ruch w tej relacji (zachód-południe i zachód północ), prowadzony jest południową jezdnią Trasy Armii Krajowej  do ronda ul. Władysława Broniewskiego. Ul. Broniewskiego jest możliwy dojazd do ul. St. Maczka (ul. Rudnickiego) oraz do ul Powązkowskiej (ul. Krasińskiego). Pozostałe relacje na węźle Powązkowska pozostaną bez zmian. Powyższa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót inżynieryjnych, branżowych i drogowych na jezdni wyłączonej z ruchu. Wprowadzona organizacja ruchu, w jej zasadniczym projekcie będzie obowiązywała do 31 lipca 2015.

 

         W dniu 25 maja została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Oznakowanie pionowe na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej, w relacji zachód – wschód (Poznań – Białystok) zostało uzupełnione znakiem pionowym A-15 (śliska nawierzchnia) z tabliczką T-2 (100 m) i będzie obowiązywało do września 2015 r.

 

         Od dnia 3 lipca (ok. godz. 22.00) wprowadzono zmienno-czasową organizację ruchu zgodnie z „Projektem czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wykonania robót drogowych na wschodniej jezdni  ulicy Wybrzeże Gdyńskie w Warszawie”, zatwierdzonym pod nr IR/IC/2701/15. Zmienno-czasowa organizacja prowadzi ruch na poniższych zasadach:  

 

·         od poniedziałku do piątku :

 

          w godzinach 13-ta – 23-cia ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Gdańska oraz jednym w kierunku Centrum;

 

          w godzinach 23-cia – 13-ta ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Centrum oraz jednym w kierunku Gdańska;

 

·         w weekendy:

 

         od godziny 13-tej w piątki do godziny 13-tej w niedziele ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Gdańska (wyjazdy) oraz jednym w kierunku Centrum;

 

         od godziny 13-tej w niedziele do godziny 13-tej w poniedziałki ruch prowadzony dwoma pasami w kierunku Centrum (powroty) oraz jednym w kierunku Gdańska;

 

Ponadto na węźle Wisłostrada został zamknięty tymczasowy zjazd z jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku Gdańska (łącznica L02P z obiektem 47T) oraz w kierunku Centrum (łącznica L01P z obiektem 48T). Objazdy w tych relacjach poprowadzone są ulicą Broniewskiego oraz Krasińskiego do Wisłostrady. Możliwy jest również objazd Trasą Armii Krajowej, zawrócenie na węźle Marywilska i zjazd na ulicę Wybrzeże Gdyńskie na węźle Wisłostrada utrzymanymi dla ruchu: łącznicą L05L (w relacji wschód – północ) w kierunku Gdańska oraz łącznicą L06L (w relacji wschód – południe) w kierunku Centrum. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 17 sierpnia 2015 r. Na wyłączonych z ruchu odcinkach będą prowadzone docelowe roboty branżowe oraz drogowe, łącznie z wymianą konstrukcji drogowej.

 

         W dniu 13 lipca (w godzinach rannych) wdrożono tymczasową organizację ruchu, która pozwoli na prowadzenie robót brukarskich i branżowych na ulicy Modlińskiej. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje prawostronne wygrodzenie jezdni wschodniej ulicy Modlińskiej na długości ok. 350 m za ulicą Elektronową. Zamknięty został wjazd z ulicy Modlińskiej do Centrum Handlowego Auchan przez rondo oraz wyjazd w kierunku Tarchomina. Wjazd i wyjazd z ulicy Elektronowej pozostaje bez zmian. Przystanek autobusowy w kierunku Tarchomina został usytuowany w tymczasowej lokalizacji przed ulicą Elektronową. Ruch na ulicy Modlińskiej w relacji Centrum – Tarchomin, tak jak obecnie, będzie prowadzony dwoma pasami. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 14 sierpnia 2015 r.

 

         Od dnia 20 lipca (od godz. porannych) do dnia 25 lipca (do godz. późnowieczornych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu wyłączającą prawy pas jezdni wschodniej ul. Modlińskiej (w kierunku Tarchomina), od zjazdu z ul. Jagiellońskiej w stronę Białegostoku, pod wiaduktami Trasy Toruńskiej do wyjazdu z kościoła przy ul. Modlińskiej 2. Tymczasowy przystanek MZA, spod estakad, został zlokalizowany w sąsiedztwie kościoła. Ruch w kierunku Legionowa odbywał się dwoma pasami. Taka organizacja pozwoliła na wykonanie robót brukarskich w tym rejonie.

 

         W dniu 23 lipca (o godz. 22.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle „Powązkowska”, która przewidywała prowadzenie ruchu wyremontowaną jezdnią zachodnią ulicy gen. Maczka, zjazdem z ronda w kierunku zachodnim (do trasy S-8 Alei Prymasa Tysiąclecia) oraz wyremontowanym zachodnim wiaduktem węzła „Powązkowska” w relacji Bemowo – Centrum. Ponadto, czasowa organizacja ruchu przewidywała prowadzenie ruchu wyremontowaną jezdnią wjazdową na węzeł „Powązkowska” z kierunku zachodniego (od strony Poznania i Alei Prymasa Tysiąclecia). Tymczasowy przejazd południową jezdnią główną Trasy Armii Krajowej do ronda Broniewskiego został zamknięty. Ponadto na węźle Powązkowska były możliwe wszystkie relacje wjazdowe i zjazdowe.

 

         W nocy z 23 na 24 lipca oraz z 24 na 25 lipca (w godz. 22.00–6.00) były prowadzone prace związane z betonowaniem kap chodnikowych obiektu 6T. Dla bezpiecznego prowadzenia prac wdrożono czasową organizację ruchu, polegającą na zawężaniu północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej oraz jezdni głównej Trasy Toruńskiej (w relacji do Poznania oraz Białegostoku) do jednego pasa ruchu. Pasy były wyłączane z ruchu sukcesywnie na czas ok. 1 godziny.

 

         W dniu 24 lipca (od godz. 22.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu w jej zasadniczym zakresie tj. zamknięcie dla ruchu skrzyżowania (ronda) ulicy Władysława Broniewskiego i Alei Armii Krajowej w celu prowadzenia robót bitumicznych. Zjazd z węzła „Powązkowska” do ulicy Broniewskiego był zamknięty. Objazd w tej relacji, z możliwością dojazdu do Wisłostrady (w relacji do Gdańska i Centrum) poprowadzony był ulicą Krasińskiego (do Centrum Olimpijskiego). Wjazd na przebudowywaną drogę S-8 w kierunku wschodnim (do Marek i Białegostoku) był poprowadzony ulicą Słowackiego do ulicy Włościańskiej, Żelazowskiej i przez przewiązkę na północną jezdnię główną Trasy Armii Krajowej. Objazd z Bemowa i Bielan w kierunku Gdańska i Centrum do Wisłostrady był poprowadzony ulicami Rudnickiego, Perzyńskiego, Podleśną do ulicy Gwiaździstej i Wybrzeża Gdyńskiego. Ponadto lokalne objazdy były prowadzone ulicami: Gen. Maczka, Rudnickiego, Perzyńskiego, Żeromskiego, Słowackiego, Popiełuszki, Krasińskiego, Powązkowską. Ruch tramwajowy na ulicy Władysława Broniewskiego w obydwu kierunkach był utrzymany bez zmian. Planowana, wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu obowiązywała do dnia 27 lipca (do godz. 6.00). Na wyłączonym z ruchu drogowego rondzie były prowadzone docelowe roboty drogowe – frezowanie i układanie docelowych warstw nawierzchni bitumicznej.

 

         W dniu 28 lipca (ok. godz. 22.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje przełożenie ruchu na wyremontowaną jezdnię zbiorczo – rozprowadzającą (ZR1P) pod ulicą J. Słowackiego oraz zmianę geometrii wjazdu na północną jezdnię Trasy Armii Krajowej (w kierunku wschodnim), poprzez przewiązkę na węźle Marymoncka. Przystanek MZA powrócił na docelową lokalizację. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 8 sierpnia.

 

         W nocy z 27 na 28 lipca (w godz. 1.00–6.00) na budowanym obiekcie 10T (kładka ciągu pieszo-rowerowego) były prowadzone pracy wykończeniowe. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na zawężaniu jezdni głównej Trasy AK do jednego pasa ruchu: zamknięcie prawego pasa ruchu w relacji Poznań – Białystok.

 

         W dniu 29 lipca (od godz. 10.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle „Marymoncka”, która przewiduje poprowadzenie ruchu dwoma pasami jezdni zachodniej wyremontowanego obiektu 11 T (w kierunku Centrum). Na wschodniej jezdni ulicy J. Słowackiego (w kierunku Bielan) ruch jest prowadzony również dwoma pasami. Na wyłączonych z ruchu wewnętrznych pasach (na odcinku od ul. Żeromskiego do Włościańskiej) są prowadzone roboty kanalizacyjne i drogowe (likwidacja przewiązek, roboty brukarskie i ogrodnicze). Ponadto na węźle Marymoncka ruch jest poprowadzony wyremontowanymi łącznicami L02P w relacji północ – wschód (Bielany – Marki) oraz L04L w relacji wschód – południe (Marki – Centrum). Planowana, wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 7 sierpnia.

 

         W nocy z 30 na 31 lipca (w godz. nocnych) w związku z koniecznością napraw elementów bezpieczeństwa ruchu w ciągu trasy głównej Armii Krajowej, przed wiaduktami węzła Powązkowska, od strony wschodniej, dla bezpiecznego prowadzenia prac:

 

·         od 22.00 do 0.00 wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na prawostronnym zawężeniu jezdni głównej Trasy Armii Krajowej w kierunku zachodnim (Poznań)

 

·         od 0.00 do 4.00 wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na zawężeniu jezdni głównej Trasy AK o środkowe pasy ruchu, w kierunku zachodnim i wschodnim (Poznań, Białystok)

 

·         od 4.00 do 6.00 wdrożono czasową organizację ruchu polegającą na zawężeniu jezdni głównej Trasy AK o środkowe pasy ruchu, w kierunku wschodnim (Białystok)