ZAMAWIAJĄCY

 
 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

 

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

WYKONAWCA

 

 

PODWYKONAWCY

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

  


 

 

   

Kalendarium

Zestawienie pozwoleń na użytkowanie >>>

 


 

Postęp robót: Programu rzeczowo-finansowego Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu >>>

 


 

  

Kamień milowy
 
Wykonawca w terminie 7 miesięcy od daty rozpoczęcia (nie wliczając okresu zimowego od 15.12 do 15.03) czyli do dnia 22.11.2015r. powinien osiągnąć założoną Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania (Kamień Milowy) tj. 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej:
 
C2 – 77 705 632,03 zł brutto.
Z analizy Dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę oraz Robót a także zgromadzonych na potrzeby Kontraktu zatwierdzonych 
i potwierdzonych przez Inżyniera Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu Inżynier poświadczył, iż na dzień 22.11.2015r. 
Wykonawca wykonał Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania w wysokości  przewidzianej Kontraktem  osiągając zaawansowanie:
 
C2 – 77 877 583,09 zł brutto. 
Zamawiający dnia 27.01.2016r. uzgodnił przedłożone analizy dot. wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania.
 

 


 Archeologia:

 

W dniu 19.05.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Rychnowo - Olsztynek C2"

 

Strona przekazująca: Konsorcjum :

 

ASINUS Igor Maciszewski, KSAR s.c.

USUI Sp. z o.o. 

 

 

    Teren budowy przejmuje Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

    Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych na stanowisku Rychnowo V AZP 28-57/26.

Badania zostały odebrane protokołem nr 3P/2016 odbioru częściowego archeologicznych badań wykopaliskowych z dnia 18.05.2016 r. 

 

      Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren, na mocy niniejszego protokołu jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że przekazany obszar jest zgodny z protokołem z dnia 22.03.2016 r. i nie było konieczności rozszerzenia stanowiska.

 

    Wykonawca robót budowlanych, firma Strabag oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje teren z uwagami:

   - W sekcji nasypowych:

       

        1. Teren był poddany długotrwałej ekspozycji na działanie warunków atmosferycznych. Koniecznym moze okazać się wykonanie zabiegów uleszających umozliwiających budowę nasypu. Wykonawca wykona badania podłoża i przedstawi je Zamawiającemu.

 

        2. Pozostawione po pracach archeologicznych wykopy zostaną obmierzone geodezyjnie. Z powodu niezasypania wykopów zwiększy sie ilość nasypu do wykonania przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną niezasypanych wykopów.

 

        3. Materiały pochodzący z odhumusowania zmieszany z materiałem wyopowym pozostawiony na przekazanym terenie zostanie obmierzony geodezyjnie. Po przebadaniu pod kątem przydatności do zahumusowania w ramach robót stałych zostanie przemieszczony w miejsca niekolidujące z robotami w przypadku stwierdzenia przydatności bądź wywieziony poza budowę w przypadku przeciwnym.

 

   - W sekcji wykopowych Wykonawca nie wnosi uwag do stanu terenu.

 

   Wykonawca przed rozpoczeciem Robót Stałych wykona ponowne badania podłoża w celu potwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych robót doprowadzających podłoże do wymagań zgodnych z ST.

 

 


 

W dniu 18.05.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Rychnowo - Olsztynek C2"

 

     Strona przekazująca:

     STRABAG Sp. z o.o. oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie

 

    Teren budowy przejmuje:

     Konsorcjum w składzie ASINUS Igor Maciszewski i USUI Sp. z o.o. przy udziale Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

     

    Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

    Stanowisko Świętajny nr IV AZP 28-59/24, na działce nr 18/25, 34/5, 19/13 w obrębie Świętajny gm. Olsztynek.

   Działki objęte są Decyzją nr 14/11 z dnia 30.09.2011 r. o zezwoleniu na realizację unwestycji drogowej, znak IGR.II.7820.6.2011.KP oraz Decyzjami zmieniającymi z dnia 17.02.2014 r. znak nr IGR.II.7820.6.2011.KP z dnia 15.09.2014 r. znak nr IGR.II.7820.6.2011.KP oraz z dnia 08.07.2015 r IGR.II.7820.1.24.2015

  Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany, nie wnosi zastrzeżeń co do mozliwości prowadzenia badań archeologicznych na przekazanym terenie. 

    Wykonawca badań archeologicznych zobowiązuje się prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP, przestrzegać planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz stosować się do obowiązującej (stałej i tymczasowej) organizacji ruchu oraz zapisów decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 07.10.2009 r. Ponadto, Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że znana jest mu lokalizacja podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

    W Drogi dojazdowe do stanowiska archeologicznego będą ustalone na bieząco między Wykonawcą badań archeologicznych a Wykonawcą.

   W przypadku rozszerzenia stanowiska archeologiczengo Wykonawca badań archeologicznych w ciągu jednego dnia powiadomi wszystkie strony (Wykonawcę, Zamawiającego, Konsultanta)

    Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że wykona badania wraz ze sprawozdaniem i przekaże stanowiska w ciągu 50 dni od dnia przekazania mu terenu.

 

    


 

     W dniu 26.04.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Rychnowo - Olsztynek C2"

 

Strona przekazująca: Konsorcjum :

 

ASINUS Igor Maciszewski, KSAR s.c.

USUI Sp. z o.o. 

 

 

    Teren budowy przejmuje Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

    Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych na stanowisku Rychnowo V AZP 28-57/26.

Badania zostały odebrane przez Komisję. Działki objęte są Decyzją nr 14/11 z dnia 30.09.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak IGR.II.7820.6.2011.KP oraz Decyzjami zmieniającymi z dnia 17.02.2014 r. znak nr IGR.II.7820.6.2011.KP,  z dnia 15.09.2014. znak nr IGR.II.7820.6.2011.KP oraz z dnia 08.07.2015 r. znak IGR.II.7820.1.24.2015

 

      Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren, na mocy niniejszego protokołu jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że przekazany obszar jest zgodny z protokołem z dnia 10.02.2016 r. i nie było konieczności rozszerzenia stanowiska. Wykonawca badań archeologicznych nie bierze odpowiedzialności za ew. znaleziska zabytkowe na tym terenie w trakcie prac budowlanych.

 

    Wykonawca robót budowlanych, firma Strabag oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje teren z uwagą:

   - Wykonawca robót wykona inwentaryzację terenu po zakończeniu całości robót archeologicznych.

 

 


 

 

   W dniu 22.03.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Rychnowo - Olsztynek C2"

 

     Strona przekazująca:

     STRABAG Sp. z o.o. oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie

 

    Teren budowy przejmuje:

     Konsorcjum w składzie ASINUS Igor Maciszewski i USUI Sp. z o.o. przy udziale Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

     

    Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

 

    Stanowisko Rychnowo V AZP 28-57/26, na działce nr 15/12 w obrębie Szyldak gm. Ostróda, o łącznej powierzcjni 4,59 ha

 

  Działki objęte są Decyzją nr 14/11 z dnia 30.09.2011 r. o zezwoleniu na realizację unwestycji drogowej, znak IGR.II.7820.6.2011.KP oraz Decyzjami zmieniającymi z dnia 17.02.2014 r. znak nr IGR.II.7820.6.2011.KP z dnia 15.09.2014 r. znak nr IGR.II.7820.6.2011.KP oraz z dnia 08.07.2015 r IGR.II.7820.1.24.2015

  Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany, nie wnosi zastrzeżeń co do mozliwości prowadzenia badań archeologicznych na przekazanym terenie. Istniejąca hałda humusu składowanego przez Wykonawcę Robót Budowlanych będzie przez niego sukcesywnie wywożona na teren wskazany przez archeologa.

    Wykonawca oświadcza, że na ww działce zostały wstrzymane wszelkie prace, zgodnie z Decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 416/2015 z dnia 02.10.2015 r. i 469/2015 z dnia 30.10.2015 r.

    Wykonawca badań archeologicznych zobowiązuje się prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP, przestrzegać planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz stosować się do obowiązującej (stałej i tymczasowej) organizacji ruchu oraz zapisów decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 07.10.2009 r. Ponadto, Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że znana jest mu lokalizacja podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

    W przypadku rozszerzenia stanowiska archeologiczengo Wykonawca badań archeologicznych w ciągu jednego dnia powiadomi wszystkie strony (Wykonawcę, Zamawiającego, Konsultanta)

    Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że wykona badania wraz ze sprawozdaniem i przekaże stanowiska w ciągu 120 dni od dnia przekazania mu terenu.

    Wykonawca badań archeologicznych rozpocznie badania wykopaliskowe na powierzchni badawczej nr 1 od wskazanych przez Wykonawcę obszarów niezbędnych w pierwszej kolejności dla Budowy. Po wykonaniu badań terenowych na obszarach wskazanych przez Wykonawcę, Wykonawca badań archeologicznych dokona zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego na zasadach określanych w umowie uzupełniającej z dnia 07.03.2016 r.

        

 


        

    W dniu 02.03.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Rychnowo - Olsztynek C2"

 

Strona przekazująca: Konsorcjum :

 

ASINUS Igor Maciszewski, KSAR s.c.

USUI Sp. z o.o. 

 

 

    Teren budowy przejmuje Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

     Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych na stanowisku Rychnowo V AZP 28-57/26.

Zgodnie z protokółem nr 2/2016 odbioru częściowego archeologicznego badań wykopaliskowych z dnia 02.03.2016 r. badania zostały odebrane przez Komisję.

Działki objęte są Decyzją nr 14/11 z dnia 30.09.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak IGR.II.7820.6.2011.KP oraz Decyzjami zmieniającymi z dnia 17.02.2014 r. znak nr IGR.II.7820.6.2011.KP,  z dnia 15.09.2014. znak nr IGR.II.7820.6.2011.KP oraz z dnia 08.07.2015 r. znak IGR.II.7820.1.24.2015

 

    Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren, na mocy niniejszego protokołu jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

    Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany, nie wnosi zastrzeżeń co do mozliwości prowadzenia badań archeologicznych na przekazanym terenie.

 

      Wykonawca robót budowlanych, firma Strabag oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje teren bez uwag.

 


 

      W dniu 10.02.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Rychnowo - Olsztynek C2"

 

     Strona przekazująca:

     STRABAG Sp. z o.o. oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie

 

    Teren budowy przejmuje:

    Konsorcjum w składzie ASINUS Igor Maciszewski i USUI Sp. z o.o. przy udziale Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

     

    Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

    1.  Stanowisko Rychnowo V AZP 28-57/26, w tym:

 

     - Powierzchnia badawcza nr 1 na działkach nr 15/12, 182/1, 183/1 w obrębie Szyldak gm. Ostróda oraz 86/3, 89/1 w obrębie Rychnowo gm. Grunwald o łącznej powierzchni 2,28 ha

     - Powierzchnia badawcza nr 2 na działkach nr 15/12, 182/1, 183/1 w obrębie Szyldak gm. Ostróda oraz 86/3, 89/1 w obrębie Rychnowo gm. Grunwald o łącznej powierzchni 1,85 ha

     - Powierzchnia badawcza nr 3 na działkach nr 2/1, 5/20, Wyżnice gm. Ostróda oraz 12/6 w obrębie Rychnowo gm. Grunwald o łącznej powierzchni 3,97 ha

     - Powierzchnia badawcza nr 5 na działkach nr 15/12, 15/15, 182/1, 183/1 w obrębie Szyldak gm. Ostróda oraz 86/3, 89/1 w obrębie Rychnowo gm. Grunwald o łącznej powierzchni 3,17 ha

 

Działki objęte są Decyzją nr 14/11 z dnia 30.09.2011 r. o zezwoleniu na realizację unwestycji drogowej, znak IGR.II.7820.6.2011.KP oraz Decyzjami zmieniającymi z dnia 17.02.2014 r. znak nr IGR.II.7820.6.2011.KP z dnia 15.09.2014 r. znak nr IGR.II.7820.6.2011.KP oraz z dnia 08.07.2015 r IGR.II.7820.1.24.2015

 

    2. Powierzchnia badawcza nr 4 - badania wykopaliskowe będą mogły być rozpoczęte dopiero po wybudowaniu przez Wykonawcę drogi technologicznej na jednym z przebadanych stanowisk tj. powierzchni badawczej nr 2 i rozbiórce istniejącej dk nr 7. Przekazanie gruntów nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia Wykonawcy o zakończeniu rozbiórki drogi. Dostęp do tej części stanowiska będzie zwiazany z harmonogramen prac Wykonawcy Robót. 

 

    Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany, nie wnosi zastrzeżeń co do mozliwości prowadzenia badań archeologicznych na przekazanym terenie.

 

    Wykonawca oświadcza, że na ww działce zostały wstrzymane wszelkie prace, zgodnie z Decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 302/2015 z dnia 11.08.2015 r. oraz 387/2015 r. z dnia 15.09.2015 r.

 

  Wykonawca badań archeologicznych zobowiązuje się prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP, przestrzegać planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz stosować się do obowiązującej (stałej i tymczasowej) organizacji ruchu oraz zapisów decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 07.10.2009 r. Ponadto, Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że znana jest mu lokalizacja podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

 

    Drogi dojazdowe do stanowiska będą ustalone na bieżąco między Wykonawcą badań archeologicznych a Wykonawcą.

 

    W przypadku rozszerzenia stanowiska archeologiczengo Wykonawca badań archeologicznych w ciągu jednego dnia powiadomi wszystkie strony (Wykonawcę, Zamawiającego, Konsultanta)

 

    Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że przekaże stanowisko w ciągu:

 

     - 90 dni dla stanowiska - powierzchnia badawcza nr 1,

        - 90 dni dla stanowiska - powierzchnia badawcza nr 2,

        - 120 dni dla stanowiska - powierzchnia badawcza nr 3,

        - 120 dni dla stanowiska - powierzchnia badawcza nr 5,

 

        licząc od dnia przekazania terenu.

 

 


 

 

 

   Dnia 29.12.2015r. została podpisana umowa na wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych pomiedzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Konsorcjum w składzie ASINUS Igor Maciszewski i USUI Sp. z o.o. Miejscem badań jest stanowisko archeoloigczne Rychnowo V, 28+702 km (Węzeł Rychnowo 18,12 ha), kolidującym z budową drogi ekspresowej S7 odcinkek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Rychnowo - Olsztynek wraz z opracowaniem wyników badań. 

 

 

 

    W dniu 18 czerwca 2015r. został przekazany Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową dla Wykonawcy.

     

 

    W dniu 11 maja 2015 r. został przekazany Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową dla Wykonawcy.

 

    W dniu 22 kwietnia 2015  została umowa pomiędzy GDDKiA a STRABAG Sp. z o.o., Umowa Nr GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-09/13 Zadanie nr 2