ZAMAWIAJĄCY

 
 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

 

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

WYKONAWCA

 

 

PODWYKONAWCY

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

  


 

 

   

O projekcie

Rychnowo - Olsztynek (pododcinek C2)

 

 

Termin realizacji: 20 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.

  

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 22.04.2015 r.
Przekazanie placu budowy: 11.05.2015 r.
Zakończenie robót: 31.10.2017 r.

 

 

Numer Kontraktu: GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-09/13 Zadanie nr 2

Wartość kontraktu wg umowy: 388 513 400,19 PLN

Projektowana droga S-7 w zakresie pododcinka C2 zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko - mazurskiego i znajduje się w powiecie ostródzkim i olsztyńskim przebiega kolejno przez tereny gminy Ostróda (obręby Szyldak, Wyżnice), gminy Grunwald (obręby ewidencyjne Rychnowo, Rychnowska Wola), gminy Olsztynek (obręby ewidencyjne Drwęck, Warlity Małe, Platyny, Świętajny).

 

 

Skład Zespołu Konsultanta - Zespół Inżyniera Rezydenta - schemat


Projektowana droga będzie posiadała kategorię drogi krajowej w klasie technicznej S (ekspresowa) i zastąpi obecną drogę krajową nr 7, która jest drogą o znaczeniu międzynarodowym (E77).
Inwestycja polegać będzie na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej oraz obustronnych dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego, z czego droga zlokalizowana po lewej stronie drogi ekspresowej pomiędzy km 32+600 a km 38+900 posiadała będzie parametry drogi klasy Z i obsługiwała będzie międzywęzłowy ruch lokalny, w tym komunikację zbiorczą.
Początek projektowanego odcinka drogi znajduje się około km 27+650 w miejscowości Rychnowo na wysokości około km 162+800 istniejącej DK7. Koniec odcinka znajduje się w miejscowości Świętajno w km 38+900 na wysokości km 175+742 istniejącej drogi krajowej nr 7. Na odcinku od km około 27+650 do km 32+600 projektowana droga ekspresowa biegnie po nowym śladzie zaś od km 32+600 do końca projektowanego odcinka nowy przebieg drogi sąsiaduje z istniejącą DK 7 lub lokalnie wchodzi w jej korytarz.


W zakresie projektowanego pododcinka „C2” drogi ekspresowej w miejscowości Rychnowo na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 7 w km 28+702,24 projektuje się dwupoziomowy węzeł drogowy typu „karo” z grupy węzłów WB (częściowo kolizyjnych).
W ciągu drogi ekspresowej przebudowane zostaną istniejące oraz wybudowane nowe obiekty inżynierskie tj. mosty, wiadukty, zaś pod drogą przejazdy gospodarcze oraz przepusty.
Projektowana droga ekspresowa wyposażona zostanie w sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowe oraz urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt wraz z osłonami przeciwolśnieniowymi, urządzenia podczyszczające wody z jezdni itp.) a także w miejsce obsługi podróżnych (obustronny MOP „Olsztynek”)


Oprócz budowy układu dróg w/w przebudowana zostanie sieć infrastruktury technicznej, a w szczególności:
• Sieci elektroenergetyczne niskiego, średniego oraz wysokiego(220kV) napięcia;
• Sieci teletechniczne;
• Sieci gazowe;
• Sieci wodociągowe;
• Sieci kanalizacyjne;
• Sieci melioracyjne;
• Przebudowa koryta rzeki „Młynówka”.


Węzły:


Węzeł „Rychnowo” zlokalizowany w km 28+702,24 na przecięciu projektowanej drogi ekspresowej z
istniejącą drogą krajową nr 7. Węzeł ten zaliczany jest do grupy węzłów WB (częściowo kolizyjny), a pod względem geometrycznym zaliczany jest do węzłów „karo”. Podstawową funkcją węzła jest umożliwienie wjazdu na istniejącą drogę nr 7, (która po wybudowaniu drogi ekspresowej stanie się drogą lokalną), a za jej pośrednictwem połączenie w kierunku Działdowa. Projektowany węzeł uwzględnia wszystkie możliwe relacje skrętu.


Przyjęto następujące parametry techniczne przebudowanego odcinka drogi nr 7 w obrębie węzła:
• Klasa techniczna – G (główna);
• Klasa funkcjonalna – droga gminna (po wybudowaniu S-7);
• Prędkość projektowa- 50 km/h;
• Kategoria ruchu – KR4;
• Przekrój – drogowy lub półuliczny, jednojezdniowy, dwupasowy z pasem ruchu szer. 3.00m obustronnymi opaskami bitumicznymi szer. 0,5m oraz jednostronny chodnik dla pieszych
Na węźle „Rychnowo” projektuje się łącznice bezpośrednie („1”, „2”, „3”, „4”) typu P1 dla których przyjęto następujące parametry techniczne:
• Prędkość projektowa – 40 km/h;
• Kategoria ruchu- KR4;
• Geometria – dobrana odpowiednio do typu łącznicy zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi.

 

Obiekty inżynierskie Pododcinka C2:

 

WD-27
 


WD-27 – nad drogą ekspresową nr 7 w km 28 + 702,24
Nad drogą ekspresową nr 7 powstanie dwuprzęsłowy wiadukt o konstrukcji betonowej sprężony w celu bezkolizyjnie przeprowadzenia drogi DK7 Ostróda – Rychnowo. Obiekt posadowiony zostanie bezpośrednio na palach.
- długość całkowita 14,00 m (w końcach skrzydeł)
- rozpiętości przęseł 35,0 + 35,0 m
- szerokość całkowita 12,10 m

 

WS-28

WS-28 w ciągu drogi ekspresowej nr 7 w km 30 + 168,450
W ciągu drogi ekspresowej nr 7 powstanie konstrukcja jako żelbetowa ramownica zamknięta. Konstrukcję posadowiono w sposób bezpośredni.
- długość całkowita 14,00m (w końcach skrzydeł)
- układ przęseł 10,60m (w osi drogi)
- szerokość całkowita 38,30 m

 

WD-29


WD-29 – nad drogą ekspresową nr 7 w km 31 + 807,40.
Nad drogą ekspresową nr 7 zaprojektowano ustrój nośny monolityczny, dwuprzęsłowy, ciągły z betonu sprężonego o przekroju poprzecznym dwubelkowym. Posadowiony pośrednio na palach.  Ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie drogi DK7 Ostróda – Olsztynek nad projektowaną drogą ekspresową S7.
- długość całkowita 85,00 m (koniec płyt przejściowych)
- rozpiętości przęseł 35,0 +35,0 m
- szerokość całkowita 12,10 m

 

MS-30
 


MS-30 – w ciągi drogi ekspresowej S-7 w km 32 + 071,22
W ciągi drogi ekspresowej S-7 powstanie obiekt mostowy nowoprojektowany. Obiekt składa się z dwóch niezależnych konstrukcji nośnych oddzielnie dla każdego kierunku jazdy. W przęśle 3-4 obiekt przechodzi ponad projektowaną drogą dojazdową DD19/C. Ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie drogi ekspresowej S7 nad doliną oraz projektowaną drogą dojazdową DD19/C. Zaprojektowano ustrój nośny czteroprzęsłowy, ciągły, skrzynkowy, z betonu sprężonego. Posadowiony pośrednio na palach.
- długość całkowita 163,6 m (końce skrzydeł)
- rozpiętości przęseł 33,0+41,0+41,0+33,0
- szerokość całkowita 36,4 m

 

MS-30.1
 


MS-30.1 – nad doliną rzeki Drwęcy w ciągu drogi ekspresowej nr 7 od km 32 + 252,19 do km 32 + 580,19
Nad doliną rzeki Drwęcy w ciągu drogi ekspresowej nr 7 zaprojektowano trójprzęsłowy, o zmiennym przekroju skrzynkowym, dwukomorowym z betonu sprężonego obiekt. Podpory zaprojektowano jako masywne, żelbetowe.
długość całkowita:
- nitka lewa 221,80 m
- nitka prawa 211,80 m
rozpiętości przęseł:
- nitka lewa 65,00+100,00+55,00 m
- nitka prawa 55,00+100,00+55,00 m
szerokość całkowita 36,4 m:
- nitka lewa 19,76 m
- nitka prawa 17,14 m

 

MS-30.2
 


MS-30.2 – obiekt składający się z dwóch, niezależnych, równoległych mostów drogowych o symbolach MS-30.2P w ciągu prawej jezdni drogi ekspresowej S-7 w km 32+744 oraz MS-30.2L w ciągu lewej jezdni drogi ekspresowej S-7 w km 32+718
Zaprojektowano obiekt, którego każda z konstrukcji jest pięcioprzęsłowym ciągłym ustrojem wielodźwigarowym z belek prefabrykowanych T27. Podpory pośrednie połączone są z płytą pomostu poprzez węzły uciągające, na przyczółkach ustrój nośny oparty jest na łożyskach. Posadowienie pośrednie na palach.

MS-30.2P
- długość całkowita 135,82m (w końcach skrzydeł)
- rozpiętości 17,395+24,85+29,82+24,85+17+385 (w osi konstrukcji)
- szerokość całkowita 16,89m
MS-30.2L
- długość całkowita 142,17m (w końcach skrzydeł)
- rozpiętości teoretyczne przęseł 17,59+25,13+30,16+25,13+17,60m (w osi konstrukcji)
- szerokość całkowita 19,51m

 

WS-31


WS-31 – w ciągu drogi ekspresowej S-7 w km 33 + 875,000
W ciągu drogi ekspresowej S-7 zaprojektowano konstrukcję jako żelbetową ramownicę zamkniętą. Konstrukcję posadowiono w sposób bezpośredni.
- długość całkowita 14m (w końcach skrzydeł)
- układ przęseł 11,52m (w osi drogi)
- szerokość całkowita 47,60m

 

WS-32


WS-32 – w ciągu drogi ekspresowej w km 36 + 260,000
W ciągu drogi ekspresowej S-7 zaprojektowano konstrukcję jako żelbetową ramownicę zamkniętą. Konstrukcję posadowiono w sposób bezpośredni.
- długość całkowita 14m (w końcach skrzydeł)
- układ przęseł 10,60m (w osi drogi)
- szerokość całkowita 39,50m

 

DPG-33


DPG-33 – przejście dla zwierząt (ekodukt) nad drogą ekspresową S-7 w km 37 + 590,00 oraz drogami równoległymi
W skład projektowanego obiektu wchodzą współpracujące z gruntem konstrukcje: monolityczny bezprzegubowy łuk żelbetowy nad obiema jezdniami nowoprojektowanej drogi ekspresowej S-7 oraz dwie powłoki z blach falistych nad drogami równoległymi. Konstrukcja ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie korytarza ekologicznego.
Dane ogólne:
•    Długość konstrukcji łuku żelbetowego 82,0m (84,0m łącznie z ławami fundamentowymi łuku żelbetowego)
•    Powłoka nad drogą DD27/C 83,0m
•    Powłoka nad drogą DZ26/C 86,0m
•    Długość przejścia w osi 185,3m
•    Minimalna szerokość – 50,0 m rozszerzająca się płynnie w obrębie nasypów najść 


- model powłokowy – ugięcia obliczeniowe
 


- model bryłowy z uwzględnieniem współpracy gruntu – przemieszczenia charakterystyczne (m)

 

MS-34
 


MS-34 – w ciągu drogi ekspresowej S-7 w km 38 + 408,99
W ciągu drogi ekspresowej S-7 zaprojektowano konstrukcję w postaci monolitycznej ramownicy zamkniętej z naziomem. Konstrukcję posadowiono bezpośrednio. Obiekty wyposażone są  w półki gabionowe dla zwierząt o wymiarach 50x70 cm (wyniesione ponad zwierciadło wody średniej) usytuowane po obu stronach cieku.
- długość całkowita 4,80m (długość płyty w osi drogi)
- układ przęseł 4,40m (w osi drogi)
- szerokość całkowita 35,40m

 

MD-34.1
 


MD-34.1 – w ciągu drogi dojazdowej D27/C w km 0 + 622,04
W ciągu drogi dojazdowej D27/C zaprojektowano konstrukcję w postaci monolitycznej ramownicy zamkniętej z naziomem. Konstrukcję posadowiono bezpośrednio. Obiekty wyposażone są  w półki gabionowe dla zwierząt o wymiarach 50x70 cm (wyniesione ponad zwierciadło wody średniej) usytuowane po obu stronach cieku.
- długość całkowita 4,80m (długość płyty w osi drogi)
- układ przęseł 4,40m (w osi drogi)
- szerokość całkowita 9,90m

 

 


MOP II „Olsztynek” – km 35+700 strona prawa i lewa
W obrębie obiektu MOP projekt zakłada wykonanie robót ziemnych połączenia obiektu z drogą ekspresową, wykonanie parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz przyłącza energetycznego. Pozostałe elementy wyposażenia obiektu wykona jego przyszły dzierżawca.W obrębie projektowanego odcinka drogi ekspresowej projektowane są Miejsca Obsługi Podróżnych:
W km 35+700 strona prawa oraz lewa MOP „Olsztynek”.

 

 


W obrębie tych obiektów projekt zakłada wykonanie robót ziemnych połączenia obiektu z drogą ekspresową (wjazd i wyjazd). Wyrównanie terenu gruntowego. Pozostałe elementy wyposażenia obiektu wykona jego przyszły dzierżawca.


Parametry techniczne S7:


- przekrój - 2x2
- klasa drogi - S
- obciążenie - 115kN/oś
- kategoria ruchu - KR6
- prędkość projektowa - 100km/h
- prędkość miarodajna - 110km/h
- szerokość jezdni - 2x3,50m
- szerokość pasa dzielącego - 12,00m


Zakres inwestycji:


- budowa odcinka drogi ekspresowej dwujezdniowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz
urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,

- budowa dróg gospodarczych, serwisowych i zbiorczych,
- budowa tymczasowego węzła drogowego,
- budowa obiektów inżynierskich,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- roboty wyburzeniowe,
- budowa kanalizacji deszczowej i sieci drenażowej, z systemem zbiorników retencyjno przepływowych,
- przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem (sieci energetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia, teletechnicznych lokalnych i światłowodowych, sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa urządzeń melioracyjnych),
- budowa oświetlenia.