ZAMAWIAJĄCY

 
 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

WYKONAWCA - Strabag Infrastruktura południe

 

 

PODWYKONAWCY

 

MIR, CUPT

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

  

 

   

O projekcie

Ostróda Południe - Rychnowo (pododcinek C1):

 

 

Termin realizacji : 20 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 22.04.2015 r.
Przekazanie placu budowy: 22.06.2015 r.
Zakończenie robót: 10.08.2017 r.

 

Numer Kontraktu: GDDKi-O/OL-R2-R1-2811-09/13 Zadanie nr 1

Wartość kontraktu  (netto): 299 204 865,24 PLN  

 

Projektowana droga S-7 w zakresie pododcinka C1 zlokalizowana jest na terenie województwa warmińskomazurskiego i znajduje się w powiecie ostródzkim i przebiega kolejno przez teren gminy Ostróda (obręby ewidencyjne Górka, Lipowiec, Grabin, Szyldak, Wyżnice).

 

 


Projektowana droga będzie posiadała kategorię drogi krajowej w klasie technicznej S (ekspresowa) i zastąpi obecną drogę krajową nr 7, która jest drogą o znaczeniu międzynarodowym (E77).
Inwestycja polegać będzie na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej oraz obustronnych dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego.
Początek projektowanego odcinka drogi znajduje się w km 18+845 na wysokości około km 153+900 istniejącej drogi krajowej nr 7 w miejscowości Górka na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 7. Koniec odcinka znajduje się w miejscowości Rychnowo około km 27+650 na wysokości około km 162+800 istniejącej DK7.
Na całym odcinku projektowana droga ekspresowa biegnie po nowym śladzie. W ciągu drogi ekspresowej wybudowane zostaną nowe obiekty inżynierskie tj. mosty, wiadukty, zaś pod drogą przejazdy gospodarcze oraz przepusty.
Projektowana droga ekspresowa wyposażona zostanie w sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowe oraz urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt wraz z osłonami przeciwolśnieniowymi, urządzenia podczyszczające wody z jezdni itp.) a także w miejsce obsługi podróżnych (obustronny MOP „Grabin”)

 

 OPIS WĘZŁÓW I ICH SCHEMATY

 

Skład Zespołu Konsultanta- Zespół Inzyniera Rezydenta na pododcinku C1

 

Obiekty inżynierskie Pododcinka C1:

 

WD-21

 

 

 

WD21 - Wiadukt w ciągu drogi DK7 nad drogą ekspresową S7w km 18+865,80
Nowoprojektowany żelbetowy, jednoprzęsłowy wiadukt łukowy, z jazdą dołem. Mający na celu bezkolizyjne przeprowadzenie istniejące drogi DK7 nad projektowana drogą ekspresową S7. Obiekt posadowiony na kolumnach DSM.
Dane ogólne:
•    Długość całkowita 87,8m (w końcach skrzydeł)
•    Rozpiętość teoretyczna 71,0m
•    Szerokość całkowita 13,32m

 

 

MS-22

 
MS22 - Most w ciągu drogi S-7 w km 19+224,50
Obiekt siedmioprzęsłowy żelbetowy sprężony o przekroju skrzynkowym jednokomorowym, usytuowany nad drogą dojazdową DD11/C i rowem melioracyjnym, stanowiący zarazem przejście dla dużych zwierząt. Dla każdej z jezdni zaprojektowano oddzielny ustrój nośny. Konstrukcja posadowiona na palach żelbetowych, wbijanych typu franki.
Dane ogólne
•    Długość całkowita: 8,5+33,0+5x41,0+33,0+8,5 = 288,0m (w końcach skrzydeł)
•    Rozpiętość teoretyczna: 33,0+5x41,0+33 = 271,0m
•    Układ statyczny: belka ciągła siedmioprzęsłowa
•    Szerokość całkowita: 36,00m

 

 

WD-23

 


WD23 - Wiadukt w ciągu drogi gminnej nad drogą ekspresową S7 km 19+787,54
Obiekt dwuprzęsłowy, ciągły, płytowo - belkowy, z betonu sprężonego o przekroju poprzecznym dwubelkowym. Mający na celu bezkolizyjne przeprowadzenie drogi gminnej Grabin - Kajkowo nad projektowaną drogą ekspresową S7. Podpory posadowiono na kolumnach DSM.
      Dane ogólne
•    Długość całkowita 72,30m
•    Rozpiętość teoretyczna 30,0+30,0m
•    Szerokość całkowita: 11,10m

 

MS-24


MS24 - Most w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 21+279,73 prawa jezdnia, 21+273,55 lewa jezdnia
Dwie niezależne konstrukcje, po jednej pod każdy z kierunków ruchu. Każda z konstrukcji jest trzyprzęsłowym ciągłym ustrojem dwudźwigarowym o konstrukcji zespolonej stal-beton. Przyczółki i filary posadowione na fundamentach palowych. Pale wbijane, żelbetowe, prefabrykowane. Konstrukcja wznosi się nad rzeką Grabiczek, drogą powiatową 1241N Lichtajny – Grabin oraz drogą dojazdową DD3/C
      Dane ogólne prawej jezdni:
•    Długość całkowita 135,82m (w końcach skrzydeł)
•    Rozpiętość teoretyczna: 33,0m+ 51,0m+ 33,0m= 117,0m
•    Szerokość całkowita: 19,70m

          Dane ogólne lewej jezdni:
•    Długość całkowita 144,68m (w końcach skrzydeł)
•    Rozpiętość teoretyczna: 33,0m+ 51,0m+ 33,0m= 117,0m
•    Szerokość całkowita: 17,20m


 

WD-25


WD25 - Wiadukt w ciągu drogi gminnej nad drogą ekspresową S7 w km 22+546,53
Dwuprzęsłowy, ciągły, płytowo-belkowy, z betony sprężonego. Filar ścianowy i przyczółki posadowione pośrednio na kolumnach DSM. Obiekt mający na celu bezkolizyjne przeprowadzenie drogi gminnej Grabin-Kraplewo nad projektowaną drogą ekspresową S7.
      Dane ogólne
•    Długość całkowita 76,20m (w końcach skrzydeł)
•    Rozpiętość teoretyczna: 30,0+30,0m = 60,0m
•    Szerokość całkowita: 11,10m

 

WD-26

 


WD26 - Wiadukt w ciągu drogi powiatowej nad drogą ekspresową S7 w km 24+860,81
Dwuprzęsłowy, ciągły, płytowo - belkowy, z betonu sprężonego. Filar ścianowy i przyczółki posadowione bezpośrednio na ławach fundamentowych żelbetowych. Obiekt mający na celu bezkolizyjne przeprowadzenie drogi powiatowej 1232N Olsztynek-Wirwajdy nad projektowaną drogą ekspresową S7.
      Dane ogólne:
•    Długość całkowita: 82,43m
•    Rozpiętość teoretyczna: 30,0m+30,0m = 60,0m
•    Szerokość całkowita: 11,60m

 

Oprócz budowy układu dróg w/w przebudowana zostanie sieć infrastruktury technicznej a w szczególności:

• Sieci elektroenergetyczne niskiego, średniego oraz wysokiego(220kV) napięcia;
• Sieci teletechniczne;
• Sieci gazowe;
• Sieci wodociągowe;
• Sieci kanalizacyjne;
• Sieci melioracyjne;


Przyjęto następujące parametry techniczne przebudowanego odcinka drogi nr 7 w obrębie węzła:

• Klasa techniczna – Z (zbiorcza);
• Klasa funkcjonalna – droga gminna (po wybudowaniu S-7);
• Prędkość projektowa- 50 km/h;
• Kategoria ruchu – KR4;
• Przekrój – drogowy lub półuliczny, jednojezdniowy, dwupasowy z pasem ruchu szer. 3.00m obustronnymi opaskami bitumicznymi szer. 0,5m.


 

W obrębie projektowanego odcinka drogi ekspresowej projektowane jest Miejsce Obsługi Podróżnych:
W km 23+450 strona prawa oraz lewa MOP „Grabin”.

 

 


W obrębie tych obiektów projektuje się docelowo następujące elementy zagospodarowania, odpowiednie dla jego kategorii:
• Parkingi dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów wraz z jezdniami manewrowymi;
• Stanowisko do zrzutu ścieków z autokarów;
• Stanowisko postojowe dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi;
• Stanowisko do ważenia pojazdów;
• Miejsce na ustawienie przenośnych toalet uwzględniające w przyszłości budowę budynków z toaletami.


Parametry techniczne S7:


przekrój - 2x2
klasa drogi - S
obciążenie - 115 kN/oś
kategoria ruchu - KR6
prędkość projektowa - 100 km/h
prędkość miarodajna - 110 km/h
szerokość jezdni - 2x3,50m
szerokość pasa dzielącego - 12,00m


Zakres inwestycji:


- budowa odcinka drogi ekspresowej dwujezdniowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz
urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
- budowa dróg gospodarczych, serwisowych i zbiorczych,
- budowa tymczasowego węzła drogowego,
- budowa obiektów inżynierskich,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- roboty wyburzeniowe,
- budowa kanalizacji deszczowej i sieci drenażowej, z systemem zbiorników retencyjno przepływowych,
- przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem (sieci energetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia, teletechnicznych lokalnych i światłowodowych, sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa urządzeń melioracyjnych),
- budowa oświetlenia.