ZAMAWIAJĄCY

 
 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

WYKONAWCA - Strabag Infrastruktura południe

 

 

MIR, CUPT

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

  


 

 

   

Kalendarium

       Archeologia:

          W dniu 11.04.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

      "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Ostróda Południe - Rychnowo, pododcinek C1"

 

      Strona przekazująca:

          Konsorcjum

      1. Gladius, Pracownia Archeologiczna, Bartosz Zgidziński

      2. Pracownia Archeologiczna "Grandor", Weronika Bujakiewicz-Zgodzińska

 

      Teren budowy przejmuje Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (dawniej HEILIT+WOERNER Sp. z o.o.) przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

      Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

     - Stanowisko Szyldak 11 AZP 24-57/28 

 

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag.  

 

 


 

      W dniu 05.04.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

      "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Ostróda Południe - Rychnowo, pododcinek C1"

 

      Strona przekazująca:

      Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska "Szpila" Jakub Affelski

      

      Teren budowy przejmuje Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (dawniej HEILIT+WOERNER Sp. z o.o.), Wysoka , ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

      Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

      - Stanowisko Szyldak 12 AZP 27-57/29 

 

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag. 

 


 

          W dniu 15.03.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

      "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Ostróda Południe - Rychnowo, pododcinek C1"

 

      Strona przekazująca:

      STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (dawniej HEILIT+WOERNER Sp. z o.o.) przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie 

      

      Teren budowy przejmuje Wykonawca:

          Konsorcjum

      1. Gladius, Pracownia Archeologiczna, Bartosz Zgidziński

      2. Pracownia Archeologiczna "Grandor", Weronika Bujakiewicz-Zgodzińska

 

          przy udziale Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

      Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

      - Stanowisko Szyldak XI, na działce  nr 15/12 w obrębie Szyldak  gm. Ostróda o powierzchni 0,55 ha

 

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany, nie wnosi zastrzeżeń co do mozliwości prowadzenia badań archeologicznych na przekazanym  terenie.

 

        Wykonawca badań archeologicznych zobowiązuje się prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP, przestrzegać planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz stosować się do obowiązującej (stałej i tymczasowej) organizacji ruchu oraz zapisów decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 07.10.2009 r. Ponadto, Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że znana jest mu lokalizacja podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

 

         Drogi dojazdowe do stanowiska będą ustalone na bieżąco między Wykonawcą badań archeologicznych a Wykonawcą.

 

         W przypadku rozszerzenia stanowiska archeologiczengo Wykonawca badań archeologicznych w ciągu jednego dnia powiadomi wszystkie strony (Wykonawcę, Zamawiającego, Konsultanta)

 

         Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że przekaże stanowisko w ciągu 30 dni od dnia przekazania mu terenu.

 


 

          W dniu 09.02.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

      "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Ostróda Południe - Rychnowo, pododcinek C1"

 

      Strona przekazująca:

      STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (dawniej HEILIT+WOERNER Sp. z o.o.) przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie

 

      Teren budowy przejmuje Wykonawca:

          Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska "Szpila" Jakub Affelski

 

          przy udziale Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

 

      Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

      - Stanowisko Szyldak 12 AZP 27-57/29, na działce  nr 15/12 w obrębie Szyldak  gm. Ostróda o powierzchni 0,85 ha

 

          - Stanowisko Szyldak 13 AZP 27-57/30, na działce  nr 15/12 w obrębie Szyldak  gm. Ostróda o powierzchni 4,03 ha

 

         Działki objęte są Decyzją nr 14/11 z dnia 30.09.2011 r. o zezwoleniu na realizację unwestycji drogowej, znak IGR.II.7820.6.2011.KP oraz Decyzjami zmieniającymi z dnia 17.02.2014 r. znak nr IGR.II.7820.6.2011.KP z dnia 15.09.2014 r. znak nr IGR.II.7820.6.2011.KP oraz z dnia 08.07.2015 r IGR.II.7820.1.24.2015

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany, nie wnosi zastrzeżeń co do mozliwości prowadzenia badań archeologicznych na przekazanym terenie.

 

        Wykonawca oświadcza, że na ww działce zostały wstrzymane wszelkie prace, zgodnie z Decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

        - 428/2015 z dnia 12.10.2015 r.

     - 427/2015 z dnia 12.10.2015 r. oraz 468/2015 z dnia 30.01.2015 r.

 

        Wykonawca badań archeologicznych zobowiązuje się prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP, przestrzegać planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz stosować się do obowiązującej (stałej i tymczasowej) organizacji ruchu oraz zapisów decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 07.10.2009 r. Ponadto, Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że znana jest mu lokalizacja podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

 

         Drogi dojazdowe do stanowiska będą ustalone na bieżąco między Wykonawcą badań archeologicznych a Wykonawcą.

 

         W przypadku rozszerzenia stanowiska archeologiczengo Wykonawca badań archeologicznych w ciągu jednego dnia powiadomi wszystkie strony (Wykonawcę, Zamawiającego, Konsultanta)

 

         Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że przekaże stanowisko w ciągu:

 

     - 60 dni dla stanowiska - Szyldak 12,

        - 120 dni dla stanowiska - Szyldak 13

        licząc od dnia przekazania terenu.

 


 

      Dnia 21.12.2015r. odbyło się przekazanie powierzchni przeznaczonej do ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych. Stanowisko Szyldak XI na działkach 2/5, 15/11, 15/12 w obrebie Szyldak gm. Ostróda o łącznej powierzchni 1,6 ha. Wykonawcą jest Konsorcjum firm  Gladius Pracownia Archeologiczna , Bartosz Zgodziński i Pracownia Archeologiczna Grandor  Weronika Bujnowicz- Zgodzińska. Wykonawca wykona badania wraz ze sprawozdaniem i przekaże stanowisko w ciągu 90 dni od dnia przekazania terenu. 

 

    W dniu 11 maja 2015r. został przekazany Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową dla Wykonawcy.

 

    W dniu 22 kwietnia została podpisana umowa pomiędzy GDDKiA a STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., umowa Nr GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-09/13 Zadanie nr 1.