ZAMAWIAJĄCY

 
 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

WYKONAWCA - Strabag Infrastruktura południe

 

 

PODWYKONAWCY

 

MIR, CUPT

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

  

 

   

Kalendarium

 

W dniu 12.12.2016 Warmińsko- Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał:

 

- decyzję nr 161/zrid/2016 z dnia 12.12.2016 o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie obiektu mostowego WD-23 nad drogą ekspresową S7 w km 19+787,54 w ciągu drogi gminnej Grabin- Kajkowo

  

W dniu 25.11.2016 Warmińsko- Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał:

 

- decyzje nr 146/zrid/2016 z dnia 25.11,2016 o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie obiektu mostowego WD-21 nad drogą ekspresową S7 w km 18+865,80 w ciągu drogi krajowej nr 7. 

  

W dniu 19.10.2016 Warmińsko- Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał:

  

- decyzję nr 101/zrid/2016 z dnia 19.10.2016 o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowego WD-25 nad drogą ekspresową S7 w km drogi ekspresowej S7 22+546,53 w ciągu drogi gminnej Kraplewo- Grabin

  

- decyzję nr 102/zrid/2016 z dnia 19.10.2016 o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowego WD-26 nad droga ekspresową w km drogi ekspresowej S7 24+860,81 w ciągu drogi powiatowej nr 1232N Wirwajdy – Olsztynek

 
 

Postęp robót: Programu rzeczowo-finansowego Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu:

 

 

Dnia 13 maja 2015 r  Wykonawca złożył do zatwierdzenia Program 0.0 (21 dni od rozpoczęcia)

 

Dnia 22 maja 2015 r zostały zgłoszone uwagi do Programu 0.0 .

  

Dnia 29 maja Wykonawca złożył do zatwierdzenia Program zmiana 0.1.

  

Dnia 12.06.2015 r. zostały zgłoszone uwagi do Programu zmiana 0.1.

 

Dnia 17.06.2015 r. Wykonawca złożył do Inżyniera Program Robót zmiana 0.2. 

 

Dnia 22.07.2015 r. Program Robót  Zmiana 0.2 został zatwierdzony.

 

Dnia 15.09.2015r. Nadzór wystąpił do Wykonawcy o aktualizację Programu Zmiana 0.2.

 

Dnia 21.09.2015r. Wykonawca zwrócił się do Nadzoru o wydłużenie terminu przedłożenia aktualizacji Programu Zmiana 0.2. 

 

Dnia 24.09.2015r. Nadzór wyznaczył Wykonawcy termin - 9.10.2015r. na złożenie aktualizacji Programu Zmiana 0.2.

 

Dnia 9.10.2015r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 1.0

 

Dnia 23.10.2015r. Nadzór przekazał Wykonawcy uwagi do Programu Zmiana 1.0

 

Dnia 29.10.2015r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 1.1 

 

Dnia 12.11.2015r. Nadzór przekazał Wykonawcy uwagi do Programu Zmiana 1.1

 

Dnia 19.11.2015r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 1.2 

 

Dnia 02.12.2015r. Nadzór przekazał Wykonawcy uwagi do Programu Zmiana 1.2

 

Dnia 09.12.2015r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 1.3

 

Dnia 22.12.2015r. Program Zmiana 1.3 został zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu. 

 

Dnia 29.04.2016r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 2.0.

 

Dnia 11.05.2016r. Nadzór przekazał Wykonawcy uwagi do Programu Zmiana 2.0.

 

Dnia 18.05.2016r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 2.1.

 

Dnia 31.05.2016r. Nadzór przekazał Wykonawcy uwagi do Programu Zmiana 2.1.

 

Dnia 07.06.2016r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 2.2.

 

Dnia 17.06.2016r. Nadzór przekazał Wykonawcy uwagi do Programu Zmiana 2.2.

 

Dnia 24.06.2016r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 2.3.

 

Dnia 15.07.2016r. Program Zmiana 2.3 został zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu 

    

Kamień milowy

   

Wykonawca w terminie 7 miesięcy od daty rozpoczęcia (nie wliczając okresu zimowego od 15.12 do 15.03) czyli do dnia 22.11.2015r. powinien osiągnąć założoną Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania (Kamień Milowy) tj. 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej:

  

C1 – 59 840 973,00 zł brutto;

 

Z analizy Dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę oraz Robót a także zgromadzonych na potrzeby Kontraktu zatwierdzonych i potwierdzonych przez Inżyniera Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu Inżynier poświadczył, iż na dzień 22.11.2015r. 

 

Wykonawca wykonał Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania w wysokości  przewidzianej Kontraktem  osiągając zaawansowanie:

  

C1 – 59 992 725,45 zł brutto;

 

Zamawiający dnia 27.01.2016r. uzgodnił przedłożone analizy dot. wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania.

 

 


          Archeologia:

          W dniu 11.04.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

      "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Ostróda Południe - Rychnowo, pododcinek C1"

 

      Strona przekazująca:

          Konsorcjum

      1. Gladius, Pracownia Archeologiczna, Bartosz Zgidziński

      2. Pracownia Archeologiczna "Grandor", Weronika Bujakiewicz-Zgodzińska

 

      Teren budowy przejmuje Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (dawniej HEILIT+WOERNER Sp. z o.o.) przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

      Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

     - Stanowisko Szyldak 11 AZP 24-57/28 

 

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag.  

 

 


 

      W dniu 05.04.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

      "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Ostróda Południe - Rychnowo, pododcinek C1"

 

      Strona przekazująca:

      Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska "Szpila" Jakub Affelski

      

      Teren budowy przejmuje Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (dawniej HEILIT+WOERNER Sp. z o.o.), Wysoka , ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

      Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

      - Stanowisko Szyldak 12 AZP 27-57/29 

 

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag. 

 


 

          W dniu 15.03.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

      "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Ostróda Południe - Rychnowo, pododcinek C1"

 

      Strona przekazująca:

      STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (dawniej HEILIT+WOERNER Sp. z o.o.) przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie 

      

      Teren budowy przejmuje Wykonawca:

          Konsorcjum

      1. Gladius, Pracownia Archeologiczna, Bartosz Zgidziński

      2. Pracownia Archeologiczna "Grandor", Weronika Bujakiewicz-Zgodzińska

 

          przy udziale Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

      Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

      - Stanowisko Szyldak XI, na działce  nr 15/12 w obrębie Szyldak  gm. Ostróda o powierzchni 0,55 ha

 

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany, nie wnosi zastrzeżeń co do mozliwości prowadzenia badań archeologicznych na przekazanym  terenie.

 

        Wykonawca badań archeologicznych zobowiązuje się prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP, przestrzegać planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz stosować się do obowiązującej (stałej i tymczasowej) organizacji ruchu oraz zapisów decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 07.10.2009 r. Ponadto, Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że znana jest mu lokalizacja podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

 

         Drogi dojazdowe do stanowiska będą ustalone na bieżąco między Wykonawcą badań archeologicznych a Wykonawcą.

 

         W przypadku rozszerzenia stanowiska archeologiczengo Wykonawca badań archeologicznych w ciągu jednego dnia powiadomi wszystkie strony (Wykonawcę, Zamawiającego, Konsultanta)

 

         Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że przekaże stanowisko w ciągu 30 dni od dnia przekazania mu terenu.

 


 

          W dniu 09.02.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

      "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Ostróda Południe - Rychnowo, pododcinek C1"

 

      Strona przekazująca:

      STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (dawniej HEILIT+WOERNER Sp. z o.o.) przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie

 

      Teren budowy przejmuje Wykonawca:

          Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska "Szpila" Jakub Affelski

 

          przy udziale Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

 

      Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

      - Stanowisko Szyldak 12 AZP 27-57/29, na działce  nr 15/12 w obrębie Szyldak  gm. Ostróda o powierzchni 0,85 ha

 

          - Stanowisko Szyldak 13 AZP 27-57/30, na działce  nr 15/12 w obrębie Szyldak  gm. Ostróda o powierzchni 4,03 ha

 

         Działki objęte są Decyzją nr 14/11 z dnia 30.09.2011 r. o zezwoleniu na realizację unwestycji drogowej, znak IGR.II.7820.6.2011.KP oraz Decyzjami zmieniającymi z dnia 17.02.2014 r. znak nr IGR.II.7820.6.2011.KP z dnia 15.09.2014 r. znak nr IGR.II.7820.6.2011.KP oraz z dnia 08.07.2015 r IGR.II.7820.1.24.2015

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany, nie wnosi zastrzeżeń co do mozliwości prowadzenia badań archeologicznych na przekazanym terenie.

 

        Wykonawca oświadcza, że na ww działce zostały wstrzymane wszelkie prace, zgodnie z Decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

        - 428/2015 z dnia 12.10.2015 r.

     - 427/2015 z dnia 12.10.2015 r. oraz 468/2015 z dnia 30.01.2015 r.

 

        Wykonawca badań archeologicznych zobowiązuje się prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP, przestrzegać planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz stosować się do obowiązującej (stałej i tymczasowej) organizacji ruchu oraz zapisów decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 07.10.2009 r. Ponadto, Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że znana jest mu lokalizacja podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

 

         Drogi dojazdowe do stanowiska będą ustalone na bieżąco między Wykonawcą badań archeologicznych a Wykonawcą.

 

         W przypadku rozszerzenia stanowiska archeologiczengo Wykonawca badań archeologicznych w ciągu jednego dnia powiadomi wszystkie strony (Wykonawcę, Zamawiającego, Konsultanta)

 

         Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że przekaże stanowisko w ciągu:

 

     - 60 dni dla stanowiska - Szyldak 12,

        - 120 dni dla stanowiska - Szyldak 13

        licząc od dnia przekazania terenu.

 


 

      Dnia 21.12.2015r. odbyło się przekazanie powierzchni przeznaczonej do ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych. Stanowisko Szyldak XI na działkach 2/5, 15/11, 15/12 w obrebie Szyldak gm. Ostróda o łącznej powierzchni 1,6 ha. Wykonawcą jest Konsorcjum firm  Gladius Pracownia Archeologiczna , Bartosz Zgodziński i Pracownia Archeologiczna Grandor  Weronika Bujnowicz- Zgodzińska. Wykonawca wykona badania wraz ze sprawozdaniem i przekaże stanowisko w ciągu 90 dni od dnia przekazania terenu. 

 

    W dniu 11 maja 2015r. został przekazany Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową dla Wykonawcy.

 

    W dniu 22 kwietnia została podpisana umowa pomiędzy GDDKiA a STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., umowa Nr GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-09/13 Zadanie nr 1.