ZAMAWIAJĄCY

 

 

WYKONAWCA

 

 

  PODWYKONAWCY

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

 CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 

 

 

   

O projekcie

 Pododcinek  Ostróda Północ - Ostróda Południe w ciągu drogi S7  (Pododcinek „B”)

 

 

Termin realizacji zgodnie z podpisaną umową: 20 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15marca.

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 15.06.2015 r.
Przekazanie placu budowy: 18.06.2015 r.
Zakończenie robót: 11.06.2018 r.

 

Numer Kontraktu: GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-08/13

Wartość kontraktu wg. umowy: 983.898.410,09 pln

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - €“Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe w ciągu drogi S7 (pododcinek „B”).

:


 Skład Zespołu Konsultanta- Zespół Inżyniera Rezydenta - schemat


W zakresie drogi ekspresowej S7
Pododcinek przebiega przez tereny powiatu Ostródzkiego oraz gminy Ostróda. Początek projektowanego odcinka znajduje się w km 9+181,70 (km 144+106,67 istn. DK7) na styku z końcem projektowanego pododcinka „A” przed miastem Ostróda, zaś koniec w km 18+845 (na przecięciu z istn. DK7 w km 153+942,87) w miejscowości Górka. Projektowany odcinek drogi posiada kontynuację kilometraża lokalnego zaczynającego się od km 0+000,00 w zakresie pododcinka „A” z tym, że na połączeniu pododcinków „A” oraz „B” występuje nieciągłość tego kilometraża km 9+163 = km 9+181,70. Powyższe wynika z tego, iż w zakresie pododcinka „B” wprowadzono wariant trasy o nieco innym przebiegu i stało się to na etapie, gdy projekty pododcinków „A” oraz „C” były w dużym stopniu zaawansowania i zmiana kilometraża w zakresie tych pododcinków nie była
wskazana.

 

Na początkowym odcinku trasa drogi ekspresowej pokrywa się z istniejącą DK7, w km 10+900 przechodzi na lewą stronę istniejącej drogi biegnąc w bliskim sąsiedztwie jeziora Pauzeńskiego, a w km 11+560 do 11+870 przebiega nad jego misą. Na odcinku od km 12+219 do km 12+327 droga przebiega nad misą jeziora „bez nazwy” zaś od km 12+593 do km 13+035 przebiega na wysokości Kanału Pauzeńskiego. Od km 13+200 projektowana droga przechodzi na prawą stronę istniejącej DK7, po czym wchodzi w korytarz istniejącej drogi w śladzie, przekraczając rzekę Drwęca, którym biegnie do km 16+000. Od km 16+100 odcinek drogi ekspresowej odchodzi od istniejącej drogi w kierunku północnym i w km 17+345 przecina się z projektowaną drogą krajową nr 16.Obiekty inżynierskie Pododcinka B:

 

WD-1/B

 

 


WD-1/B Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S7 nad drogą wojewódzką nr 530 Ostróda-Dobre Miasto, w km 10+095,21 drogi S7.
Nowoprojektowany wiadukt jednoprzęsłowy z 42 prefabrykowanych belek typu „T”. Konstrukcję posadowiono bezpośrednio na ławach fundamentowych.
Dane ogólne:
- Długość całkowita: 27,2 (w osi drogi 0,50+26,2+0,50)
- Szerokość całkowita: 39,50 m
- Układ statyczny: belka swobodnie podparta 1 – przęsłow
a

 

MS-2/BMS-2/B Most usytuowany w ciągu drogi ekspresowej S7 nad terenem bagiennym wzdłuż jeziora Pauzeńskiego  oraz drogą DD 3B, w km 11+559,25 drogi S7.
Nowoprojektowany obiekt o konstrukcji sprężonej o dźwigarze skrzynkowym jedno komorowym w przekroju poprzecznym każdej jezdni, o schemacie statycznej belki ciągłej. Ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie drogi ekspresowej nad zarośniętymi roślinnością bagienną terenami przyległymi do brzegu jeziora oraz drogą dojazdową DD 3B.
Dane ogólne:
- Długość:
MS-2L/B- 333,30 m; MS-2P/B- 347,92 m
- Rozpiętość: 312,0 m (w osi drogi 40,0+4*58,0+40,0)
- Schemat statyczny: belka ciągła

 

MS-3/B

 


MS-3/B Most usytuowany w ciągu drogi ekspresowej S7 nad brzegiem jeziora bez nazwy (ROD Nenufar), w km 12+219,20 drogi S7.
Konstrukcję mostu stanowią dwa umieszczone obok siebie ustroje zespolone stalowo-betonowe. Schemat statyczny każdej z nitek mostu to trzyprzęsłowa belka ciągła. Konstrukcję stalową zaprojektowano w postaci dwóch dźwigarów stalowych dwuteowych blachownicowych stężonych poprzecznicami i zespolonych z płytą betonową.
Dane ogólne:
- Długość: MS-3L/B 108,6 m; MS-3P/B 108,6 m
- Rozpiętość: 107,0 m (w osi drogi 30,0+41,0+33,0)
- Schemat statyczny: belka ciągła

 

MS-4/B

 


MS-4/B Most usytuowany w ciągu drogi ekspresowej S7 nad misą jeziora Pauzeńskiego, w km 12+639,00 drogi S7.
Nowoprojektowana stalowa trójprzęsłowa konstrukcja dwudzwigarowa (pod każdą jezdnią) wzmocniona trzema łukami stalowymi (w całym przekroju mostu). Zmiana pali wierconych na pale wbijane Franki oraz zmiana przekroju poprzecznego ustroju niosącego obiektu z konstrukcji stalowej skrzynkowej, zespolonej z płytą współpracującą na ustrój niosący o konstrukcji stalowej blachownicowej, zespolonej z płytą współpracującą z doprężeniem podłużnym kablami sprężającymi, przy zastosowaniu metody nasuwania podłużnego zgodnie z założeniami podanymi w projekcie budowlanym. Ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie drogi ekspresowej nad Kanałem wodnym na trasie Ostróda-Elbląg (z odgałęzieniem do Iławy) i misą jeziora Pauzeńskiego oraz przejściem dla zwierząt.
Dane ogólne:
- Długość: MS-4L/B 343,20 m; MS-4P/B 343,20 m
- Rozpiętość: 340,0 m (70,0+200,0+70,0)
- Schemat statyczny: belka ciągła wzmocniona łukiem w przęśle środkowym

 

WD-5/BWD-5/B Wiadukt usytuowany w ciągu drogi ekspresowej S7 nad drogą powiatową nr 1320N  Ostróda-Lubajny, w km 14+170,64 drogi S7.
Nowoprojektowany wiadukt jednoprzęsłowy o konstrukcji stalowej z dźwigarów blachownicowych zespolonych z płytą żelbetową współpracującą. Konstrukcja została posadowiona na palach wielkośrednicowych Ø 1000 mm. Celem jest bezkolizyjne przeprowadzenie drogi ekspresowej S7 nad drogą powiatową nr 1320N Ostróda-Lubajny.
Dane ogólne:
- Długość: WD-5L/B29,5 m; WD-5P/B29,5 m;
- Rozpiętość: 28,00 m (w osi drogi)
- Schemat statyczny: belka wolnopodparta

 

MS-6/B

 


MS-6/B Most usytuowany w ciągu drogi ekspresowej S7 nad doliną Rzeki Drwęcy i rezerwatem przyrody Rzeka Drwęca, ul. Mazurską oraz nad linią kolejową nr 353 relacji Poznań-Skandawa,  w km 14+220,00 drogi S7.
Nowoprojektowany most dziewięcioprzęsłowy o konstrukcji stalowej z dźwigarów skrzynkowych, zespolony z płytą żelbetową współpracującą. Konstrukcja posadowiona na palach wielkośrednicowych z pozostawionymi rurami stalowymi osłonowymi Ø 1200 mm. Mający na celu bezkolizyjne przeprowadzenie drogi ekspresowej nad doliną Rzeki Drwęcy i rezerwatem przyrody Rzeka Drwęca, ul. Mazurską, drogą dojazdową DD-5/B oraz linią kolejową  nr 353 relacji Poznań-Skandawa.
Dane ogólne:
- Długość :MS-6L/B- 561,46 m; MS-6P/B- 561,37 m
- Rozpiętość: ruszt stalowy 9×62,00 m (w osi drogi)
- Schemat statyczny: belka ciągła

 

WD-7/BWD-7/B Wiadukt usytuowany w ciągu drogi ekspresowej S7 nad ul. Demokracji w Ostródzie, w km 14+960,85 S7.
Nowoprojektowany wiadukt o konstrukcji belkowej z prefabrykatów strunobetonowych  typu „T” zespolonych ze współpracującą płytą żelbetową. Zmiana technologii posadowienia z pali wielkośrednicowych na pale prefabrykowane. Obiekt mostowy ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie drogi ekspresowej S7 nad ul. Demokracji w Ostródzie (drogi dojazdowej prowadzącej ruch lokalny o kierunku Centrum miasta Elektrociepłownia)
Dane ogólne:
- Długość całkowita: WD-7L/B- 27,20 m; WD-7P/B- 27,20 m
- Rozpiętość: 26,20 m;
- Schemat statyczny: belka wolnopodparta.

 

WD-9/B

  


WD-9/B Wiadukt usytuowany na węźle Ostróda-Południe nad drogą ekspresową S7  w km 17+345,86, w ciągu DK 16 w km 17+549,87 i drogami zbiorczo rozprowadzajacymi.
Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję przestrzenną o belkowym pomoście doprężonym zewnętrznymi linami osadzonymi w konstrukcji pylonu. Jest to wiadukt o ustroju niosącym belkowym dwuprzęsłowy ciągły typu „extradosed”. Fundamenty filarów pod pylonami posadowiono na palach żelbetowych 40x40 cm.  Przyczółki posadowiono bezpośrednio. Wykonanie pbwodowej ścianki szczelnej wraz z zespoleniem ścianki z fundamentem na podporach P1, P3. Na podporze P3 zamiana gruntu na korek betonowy C16/20.
Dane ogólne:
- Szerokość całkowita: 60,52m (L = 27,52m; P = 27,52m)
- Rozpiętość: 2×40m

 

WD-8/B


WD-8/B most w ciągu drogi krajowej  nr 16, w km 16+943,90 DK 16 (węzeł Ostróda Południe).
Nowoprojektowany most o konstrukcji zespolonej jednoprzęsłowej z 66 prefabrykowanych belek typu „T”. 
Zmiana technologii posadowienia z pali wielkośrednicowych na pale prefabrykowane
Dane ogólne:
- Długość całkowita: 27,2 m 27,2 (w osi drogi 0,50+26,2+0,50)
- Rozstaw podpór: 26,20 m
- Szerokość całkowita: 60,76 m 
- Układ statyczny: belka swobodnie podparta 1 – przęsłowa

 

 WD-10/B


WD-10/B Wiadukt usytuowany w ciągu drogi krajowej nr 16 Grudziądz-Olsztyn oraz w ciągu dróg zbiorczo rozprowadzających nad przejściem dla zwierząt dużych oraz drogą gospodarczą PG-1/B w km 17+983,55 DK 16
Nowoprojektowany wiadukt, którego ustrój niosący stanowi wieloarkuszowa ramowa konstrukcja stalowa. 
Zmiana technologii posadowienia z pali wielkośrednicowych na pale Franki
Dane ogólne:
- Rozpiętość: 25,74 m
- Długość: 95,70 m
- Szerokość: 25,74 m

 
PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH:
 


PP-11/B Obiekt pełni funkcję przejścia dla pieszych pod drogą ekspresową S7 w km 10+355,00.
Obiekt z zaprojektowaną konstrukcja ramową przejścia z prefabrykatów żelbetowych współpracująca z gruntem zasypowym o wymiarach 8,00×3,00: ściany boczne o grubości 0,46m; płyta górna o grubości 0,45m. Posadowienie bezpośrednie.
Dane ogólne:
- Długość: 45,67 m


PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE:

 4 dolne przejścia ekologiczne (monolityczne żelbetowe przejścia skrzynkowe z betonu C10/15(B15)) zlokalizowane pod drogą ekspresową S7:
-Przejście dla małych zwierząt, płazów i gadów PE-1/B w km 10+400,00 szer.×wys. 2,0×1,5
-Przejście dla małych zwierząt, płazów i gadów PE-2/B w km 10+430,00 szer.×wys. 2,0×1,5
-Przejście dla małych zwierząt, płazów i gadów PE-3/B w km 10+700,00 szer.×wys. 2,0×1,5
-Przejście dla małych zwierząt, płazów i gadów PE-4/B w km 10+780,00 szer.×wys. 2,0×1,5


4 dolne przejścia ekologiczne (monolityczne żelbetowe przejścia skrzynkowe z betonu C10/15(B15)) zlokalizowane pod drogą dojazdową:
-Przejście dla małych zwierząt, płazów i gadów PE-1.2/B w km 0+251,00 szer.×wys. 2,0×1,5
-Przejście dla małych zwierząt, płazów i gadów PE-2.2/B w km 0+280,00 szer.×wys. 2,0×1,5
-Przejście dla małych zwierząt, płazów i gadów PE-3.2/B w km 0+540,60 szer.×wys. 2,0×1,5
-Przejście dla małych zwierząt, płazów i gadów PE-4.2/B w km 0+620,00 szer.×wys. 2,0×1,5

 PRZEPUSTY (konstrukcje z rur stalowych karbowanych):
Zaprojektowano łącznie 4 przepusty, których zadaniem jest przeprowadzenie wody z rowu drogowego do rowu lub zbiornika wodnego.

 

Przepusty pod drogą ekspresową S7:
- Przepust drogowy - PD-1/B w km 12+381,83- L=55,76 m-ɸ 1,5 m
- Przepust drogowy- PD-2/B w km 13+285,00- L=62,74 m-ɸ 1,5 m
- Przepust drogowy- PD-3/B w km 15+754,40- L=53,12 m-ɸ 1,5 m


Branża sanitarna pododcinek B:
Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające
- budowa zbiorników S7: ZB-1/B km 10+225, ZB-3/B km 10+645, ZB-4/B km 10+805, ZB-5/B km 11+085, ZB-6/B km 13+515, ZB-7/B km 14+878, ZB-8/B km 15+790, ZB-10/B km 17+946, ZB-10A/B km 17+050, ZB-11/B km 18+027, ZB-12/B km 11+650


Energetyka pododcinek B:
- budowa oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem na S7,
Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych- linii 15kV, 0,4 kV na S7

Przebudowa sieci trakcyjnej i urządzeń kolejowych:
- przebudowa sieci trakcyjnej 3kv na linii kolejowej 353 Poznań-Skandawa w rejonie S7 km 14+800


Przebudowa sieci cieplnych:
- kolizja A-F S7 km 14+860-14+970-likwidacja,
- kolizja B-F S7 km 14+860-14+970-projektowanie,
- kolizja A-K1 S7 km 14+970-15+090-projektowanie,
- kolizja K1-E S7 km 15+090-15+150-projektowanie,


Sieci gazowe:
- przebudowa urządzeń gazowych średniego i niskiego ciśnienia,
- przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia.

Telekomunikacja pododcinek „B”
- Kolizja nr 1 – przebudowa kabla TP S.A. typu XzTKMXpw 5×4×0,8 znajdującego się po północnej stronie istniejącej drogi DK 7 (początek km 9+380).
- Kolizja nr 2 – demontaż nieczynnego kabla ziemnego TP S.A. typu XzTKMXpw 5×4×0,8 7A/51),
- Kolizja nr 3 – sieć kabli TP S.A.:

1. światłowód XOTKtd 20Jm linii OKO 33502
2. czynny kabel XzTKMXpw  5×4×0,8 (7A/51)
3. kabel TKD 7×4×1,2+1×2×0,8 (do zastąpienia na odcinku kolizji kablem XzTKMXpw 10×4×0,8)

Przebudowa kabla nr 1 polega na wybudowaniu po nowej trasie nowego kabla 2-XOTKtd 20Jm od projektowanego złącza zlokalizowanego po wsch. Stronie drogi S7 do złącza zaprojektowanego w projektowanej studni po zach. stronie drogi S7.


-
Kolizja nr 4 – przebudowa kabla ziemnego TP S.A. XzTKMXpw 5×4×0,6 nr 7A/11 ułożonego w poprzek istniejącej drogi DK 7.
- Kolizja nr 5 – demontaż  kabla ziemnego TP S.A. – tymczasowego ułożonego w poprzek projektowanej drogi S7.
- Kolizja nr 6 – przebudowa kabla ziemnego abonenckiego TP S.A. typu XzTKMXpw 3×2×0,6 ułożonego wzdłuż drogi  

  S7 po stronie wschodniej .
- Kolizja nr 7 – sieć kabli TP S.A.:

 

1. światłowód XOTKtd 28J+4Jp linii OKD 812
2. nieczynny kabel XzTKMXpw  50×4×0,8
3. kabel XzTKMXpw 35×4×0,8
4. kabel XzTKMXpw 50×4×0,8 czynny (3B/M8-2A/M6)
5. kabel XzTKMX 5×4×0,5 (do słupka 2A/33) pozostający bez przebudowy
6. 3 kable abonenckie:
    - XzTKMXpw 5×2×0,6- do przebudowy
    - XzTKMXpw 3×2×0,6- do przebudowy
    - XzTKMXpw 3×2×0,6- do demontażu z powodu likwidacji budynku


Przebudowa kabla nr 1 polega na wybudowaniu po nowej trasie nowego kabla Z-XOTKtd 28J+4Jp od projektowanego złącza w studni kablowej zlokalizowanego po wsch. Stronie drogi S7 do złącza zaprojektowanego w projektowanej studni po zach. Stronie drogi S7.

Kolizja nr 8 – kabel biegnący wzdłuż torów PKP 

- Kolizja nr 9 – przebudowa kabla ziemnego TP S.A. XzTKMXpw 5×4×0,5 (1C/21) ułożonego wzdłuż ul. Demokracji (drogi gminnej) przecinający projektowaną drogę S7.
- Kolizja nr 9A – przebudowa kabla ziemnego XzTKMXpw 3×2×0,5 należącego do Jednostki Wojskowej 1954 ułożonego wzdłuż istniejącej drogi lokalnej przecinający projektowaną drogę S7.
- Kolizja nr 11 – przebudowa kabli ziemnych TP S.A. XzTKMXpw 25×4×0,8 (3C1/91-95/4C/M2) i XzTKMXpw 15×4×0,8 biegnących wzdłuż istniejącej drogi dk7 i 
 przecinający projektowaną drogę dk16  w węźle Ostróda Południe.
- Kolizja nr 11A – zabezpieczenie rurami ochronnymi dwóch kabli wymienionych w kolizji 11 na ich dalszym przebiegu wzdłuż drogi dk 7 biegnącej w kierunku Rychnowa
- Kolizja nr 12 – przebudowa kabla światłowodowego Polkomtela znajdującego się  po północnej stronie istniejącej drogi dk7

Budowa fragmentów SID:
1. W rejonie ścieżki rowerowej km 10,350 do km 10,480
2. Za obiektem W4 od km 13,050 do km 13,900


Węzły:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- Węzeł „Ostróda Północ” zlokalizowany jest w km 10+108,80 na przecięciu z drogą wojewódzką nr 530 Ostróda -€“ Łukta -€“ Dobre Miasto po północno zachodniej stronie Ostródy. Zaprojektowany węzeł należy do grupy węzłów WB (częściowo kolizyjny) typu półkoniczyna. Węzeł ten umożliwi wszystkie relacje skrętne. Bezkolizyjne włączenia i wyłączenia zaprojektowano w obrębie jezdni drogi ekspresowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Węzeł „Ostróda Południe” zlokalizowany jest w km 17+345,85 na przecięciu z projektowaną drogą krajową nr 16 (obwodnica Ostródy) oraz istniejącą drogą DK7/DK16 w miejscowości Górka w rejonie istniejącego węzła na przecięciu dróg DK7 oraz DK16. Zaprojektowano węzeł zespolony. Na zespolony układ węzła składa się węzeł typu „pełna koniczyna” na skrzyżowaniu dróg S-7 i DK 16 oraz węzeł „półkoniczyna” na skrzyżowaniu DK16 oraz istniejącej DK7/DK16, połączone ze sobą jezdniami zbierająco-rozprowadzającymi. Węzeł „pełna koniczyna” należy do węzłów typu WA (węzeł bezkolizyjny) zaś węzeł „półkoniczyna” do węzłów typu WB (węzeł częściowo kolizyjny). Zaprojektowany węzeł zespolony zapewni wszystkie relacje skrętne.

 

 

 

  Węzeł „Harfa”

 Parametry techniczne S7:
- przekrój - 2x2
- klasa drogi - S
- obciążenie - 115kN/oś
- kategoria ruchu - KR6
- prędkość projektowa - 100km/h
- prędkość miarodajna - 110km/h
- szerokość jezdni - 2x3,50m
- szerokość pasa awaryjnego - 2,50m
- szerokość pasa dzielącego - 12,00m
- szerokość pobocza gruntowego - 1,25m ÷ 4,90m

Zakres inwestycji:
- budowa odcinka drogi ekspresowej dwujezdniowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
- budowa odcinka dwujezdniowej drogi głównej ruchu przyspieszonego wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu
- budowa dróg gospodarczych, serwisowych i zbiorczych,
- budowa węzłów drogowych,
- budowa obiektów inżynierskich,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- roboty wyburzeniowe,
- budowa kanalizacji deszczowej i sieci drenażowej, z systemem zbiorników retencyjno- przepływowych,
- przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem (sieci energetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia, teletechnicznych lokalnych i światłowodowych, sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa urządzeń melioracyjnych),
- budowa oświetlenia