ZAMAWIAJĄCY

 

 

WYKONAWCA

 

 

  PODWYKONAWCY

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

 CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 

 

 

   

Kalendarium

 

W dniu 06.07.2018r. Inżynier Kontaktu wystawił Świadectwo Przejęcia według subkl. 10.1 WK dla całości robót.

 

W dniu 14.06.2018r. obradowała Komisja Odbioru Ostatecznego Zamawiającego. 

 

W dniu 11.06.2018r. Wykonawca złożył pismo dot. zakończenia robót oraz wniosek o wystawienie przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia dla całości robót.

 


 

W dniu 11.08.2017 Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo Przejęcia nr 1/S7 wg. Subkl. 10.2 WK dla zakresu: 

 

- Droga S7 od km 9+181,70 do km 10+800 wraz z Węzłem „Ostróda Północ” (z wyłączeniem DZ-2/B i ciągu pieszo-rowerowego) i całą niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. 

- Droga S7 od km 16+700 do km 18+845,00 wraz z Węzłem „Ostróda Południe” od km 15+975,11 do km 18+500 w ciągu drogi DK16 oraz całą niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. 

- Obiekt WD-1/B w km 10+108,81 drogi S7. 

- Przejście pieszo-rowerowe PP-11/B w km 10+355,00 drogi S7.

- Obiekt WD-8/B w km 16+943,90 drogi DK16 wraz z drogą DK7. 

- Obiekt WD-9/B w km 17+549,87 drogi DK16 ( i km 17+345,86 drogi S7).

- Obiekt WD-10/B w km 17+983,55 drogi DK16.

- Przejecie ekologiczne PE-1/B w km 10+400 drogi S7.

- Przejście ekologiczne PE-3/B w km 10+700 drogi S7.

- Przejście ekologiczne PE-4/B w km 10+780 drogi S7

- Przejecie ekologiczne PE- 1.2/B w km 0+251,00 drogi zbiorczej DZ2/B.

- Przejście ekologiczne PE-2.2/B w km 0+280,00 drogi zbiorczej DZ2/B.

- Przejście ekologiczne PE- 3.2/B w km 0+540,60 drogi zbiorczej DZ2/B.

- Przejecie ekologiczne PE-4.2/B w km 0+620,00 drogi zbiorczej DZ2/B

- Aneks nr 1 z dnia 07.08.2015 do umowy GDDKiA –O/OL-R2-R1-2811-08/13 z dnia 15.06.2015, dot. wskaźników dla cen robót budowlano- montażowych i obiektów budowlanych.

- Aneks nr 2 z dnia 14.03.2017 do umowy GDDKiA –O/OL-R2-R1-2811-08/13 z dnia 15.06.2015 w zakresie: robót uzupełniających polegających na wykonaniu: Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych pomiędzy częścią przelotową a skrzydełkami przejść ekologicznych PE 1.2, PE 2.2, PE 3.2, PE 4.2.

- Aneks nr 3 z dnia 21.07.2017 do umowy GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-08/13 z dnia 15.06.2015 w zakresie: robót uzupełniających polegających na wykonaniu:
Ustawienie barier ochronnych stalowych N2/W2/A w ciągu drogi DZ8/B oraz na rondzie przy drodze DW530.
 

  


 

Zestawienie pozwoleń na użytkowanie - droga S7 >>>

 


 

Postęp robót: Programu rzeczowo-finansowego Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu >>>

 


 

Kamień milowy: 

 

Wykonawca w Programie pokazał Kamień Milowy tj. 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, który Wykonawca musi osiągnąć w terminie 7 miesięcy od daty rozpoczęcia nie wliczając okresu zimowego (od 15.12 do 15.03) na wartość:

- 20% z ZKK =  1 318 200 354,97 PLN brutto tj. 263 640 070,99 PLN brutto do dnia 15.04.15r.

Wykonawca osiągnął Kamień Milowy - na dzień wydania PŚP nr 9 z datą 30.03.2016r.(minęło 6,5 miesiąca nie wliczając okresu zimowego) Wartość Robót oraz zakupionych na potrzeby Kontraktu Materiałów osiągnęła zaawansowanie =284 257 951,07 PLN brutto (łącznie S7 i DK16) co stanowi 107,82 %KM w/w wartości są wyliczane z Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej przed podziałem na S7 i DK16 tj. od wartości całej inwestycji wg Umowy 1 318 200 354,97 PLN brutto.


Pismem z dnia 18.04.2016r. Inżynier potwierdził, że na dzień wydania PŚP nr 9 tj. 30.03.2016r. Wykonawca wykonał Minimalną Ilość Wykonania w wysokości przewidzianej Kontraktem osiągając zaawansowanie 284 257 951,07 zł brutto co stanowi 21,56% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

 

 Archeologia:

 

        W dniu 09.05.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinke B od km od 9+181,7 do 18+845"

 

Strona przekazująca: KSAR s.c. - Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń

Teren budowy przejmuje Wykonawca: Konsorcjum w składzie Budimex SA - lider, Ferrovial Agroman S.A. - partner, przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

- Stanowisko Górka I AZP 26-56/22, na działkach nr 7/14, 7/15, 7,18 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

--  Stanowisko Górka XXV AZP 26-56/21, na działkach nr 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 87/11, 87/12, 39/33 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych Budimex, oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag.  

 


 

    W dniu 11.04.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinke B od km od 9+181,7 do 18+845"

 

Strona przekazująca: KSAR s.c. - Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń

Teren budowy przejmuje Wykonawca: Konsorcjum w składzie Budimex SA - lider, Ferrovial Agroman S.A. - partner, przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

- Stanowisko Górka I AZP 26-56/22, w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

--  Stanowisko Górka XXV AZP 26-56/21, w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych Budimex, oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag.  

 


 

     W dniu 17.03.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinke B od km od 9+181,7 do 18+845"

 

Strona przekazująca: KSAR s.c. - Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń

Teren budowy przejmuje Wykonawca: Konsorcjum w składzie Budimex SA - lider, Ferrovial Agroman S.A. - partner, przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

       Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

- Stanowisko Ostróda V AZP 26-57/12, na działce nr 87/6 w obrębie nr 9 Ostróda, gm. Ostróda

--  Stanowisko Górka VII AZP 26-57/48, na działkach nr 22/8, 22/10, 22/12 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

- Stanowisko Górka I AZP 26-56/22, obszar przekazany częściowo

--  Stanowisko Ostróda XVII AZP 26-56/13, obszar przekazany częściowo

--  Stanowisko Ostróda XXV AZP 26-56/21, obszar przekazany częściowo

 

        Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych Budimex, oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag.   

 


     W dniu 18.02.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinke B od km od 9+181,7 do 18+845"

 

Strona przekazująca: KSAR s.c. - Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń

Teren budowy przejmuje Wykonawca: Konsorcjum w składzie Budimex SA - lider, Ferrovial Agroman S.A. - partner, przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

       Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

- Stanowisko Ostróda XVI AZP 26-56/12, na działce nr 4/8 w obrębie nr 2 Ostróda, miasto Ostróda

-  Stanowisko Górka VI AZP 26-57/47, na działce nr 19/3 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

        Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych Budimex, oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag.

 

 


 

 

     W dniu 21.12.2015 nastapiło przekazanie terenu budowy, przeznaczony pod ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe w km od 9+181,7 do 18+845.

 

Teren budowy przejmuje Wykonawca badań archeologicznych KSAR s.c. Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń.

 

        Przedmiotem przekazania jest powierzchnia przeznaczona pod ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe:

 

- Stanowisko Ostróda XXV AZP 26-56/21, na działkach nr 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 87/11, 87/12, 39/33 w obrębie nr 9 Górka, gm, Ostróda

 

- Stanowisko Ostróda XVI AZP 26-56/12, na działce nr 4/8 w obrębie nr 2 Ostróda, miasto Ostróda

-  Stanowisko Ostróda XVII AZP 26-56/13, na działkach nr 4/6, 5/2, 6/1, 7/2 w obrębie nr 2 Ostróda, miasto Ostróda

-  Stanowisko Górka I AZP 26-56/22, na działkach nr 7/14, 7/15, 7/18, 7/2 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

-  Stanowisko Górka V AZP 26-57/46, na działce nr 87/6 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

-  Stanowisko Górka VI AZP 26-57/47, na działce nr 19/3 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

-  Stanowisko Górka VII AZP 26-57/48, na działkach nr 22/8, 22/10, 22/12 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

Działki objęte są Decyzją n5 05/12 z dnia 02.07.2012 r. o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Wykonawca oświadczył, że na w/w działkach zostały strzymane wszelkie prace, zgodnie z Decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

 

- nr 261/2015 z dnia 10.07.2015 r.

- nr 293/2015 z dnia 04.08.2015 r.

- nr 325/2015 z dnia 24.08.2015 r.

- nr 355/2015 z dnia 07.09.2015 r.

- nr 356/2015 z dnia 07.09.2015 r.

- nr 357/2015 z dnia 07.09.2015 r.

- nr 385/2015 z dnia 15.09.2015 r.

- nr 386/2015 z dnia 15.09.2015 r.

 

Drogi dojazdowe do stanowisk będą ustalone na bieżąco między Wykonawcą badań archeologicznych, a Wykonawcą.

 

Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że wykona badania ze sprawozdaniem i przekaże stanowiska w ciągu:

 

- 120 dni dla stanowiska – Ostróda XXV

- 120 dni dla stanowiska – Górka I

- 90 dni dla stanowiska – Ostróda XVII

- 60 dni dla stanowiska – Górka V

- 60 dni dla stanowiska – Górka VII

- 20 dni dla stanowiska – Górka VI

- 20 dni dla stanowiska – Ostróda XVI

 

Licząc od dnia przekazania mu terenu

 

Wskazane przez Budimex stanowiska archeologiczne niezbędne w pierwszej kolejności dla Budowy:

 

-  Odcinek DK7 km 11+870 – 12+045, w szczególności obszar pod transforator

-  Odcinek DK7 km 12+505 – 12+585

-  Odcinek DK16 km 16+411 – 16+657

-  Odcinek DK16 km 17+007 – 17+126

-  Odcinek DK7 km 15+950 – 16+650, 16+750 – 16+900, 17+100 – 17+160

 

 


     W dniu 18 czerwca 2015r. został przekazany Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową dla Wykonawcy.”    „W dniu 15 czerwca 2015 została podpisana umowa na realizację „Budowy drogi S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, Pododcinek od km 9+181,7 do km 18+845 (Pododcinek „B”)” pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Budimex S.A..