ZAMAWIAJĄCY

 

 

WYKONAWCA

 

 

  PODWYKONAWCY

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

 CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 

 

 

   

Kalendarium

W dniu 10.05.2017 Warmińsko- Mazurski Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie wydał: 


- decyzję nr  88/zrid/17 z dnia 10.05.2017 o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie odcinka drogi w km projektowanym od km 0+000 do km 0+535, 00 w ciągu dotychczasowego odcinka drogi krajowej DK7. 

W dniu 12.01.2017 Warmińsko- Mazurski Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 

Olsztynie wydał: 


- decyzję nr 6/zrid/17 z dnia 12.01.2017 o udzielenie pozwolenia na użytkowanie drogi ekspresowej S7 jezdnia lewa od km 13+900,00 do km 16+634,65, jezdnia prawa od km 16+300,00 do km 16+635,65 oraz od km 16+900 do km 18+845,00.


- decyzję nr 7/zrid/17 z dnia 12.01.2017 o udzielenie pozwolenia na użytkowanie drogowego obiektu mostowego MS-6/B jezdnia lewa usytuowanego w km 14+220,00 projektowanej drogi ekspresowej S7. 


- decyzję nr 8/zrid/17 z dnia 12.01.2017 o udzielenie pozwolenia na użytkowanie drogowego obiektu mostowego WD-5/B jezdnia lewa w km 14+170,64 projektowanej drogi ekspresowej S7. 


- decyzję nr 9/zrid/17 z dnia 12.01.2017 o udzielenie pozwolenia na użytkowanie drogowego obiektu mostowego WD-7/B jezdnia lewa usytuowanego w km 14+960,85 projektowanej drogi ekspresowej S7. 


- decyzję nr 10/zrid/17 z dnia 12.01.2017 o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu M2 usytuowanego od km 14+009,14 do km 14+155,34 projektowanej drogi ekspresowej S7. 


- decyzję nr 11/zrid/17 z dnia 12.01.2017 o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu M1 usytuowanego od km 13+939,15 do km 13+972,24 projektowanej drogi ekspresowej S7.


W dniu 15.12.2016 Warmińsko- Mazurski Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie wydał: 


- decyzję nr 165/zrid/16 o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie drogi dojazdowej DZ8/B od km 6+071,78 do km 6+975,89.


W dniu 24.11.2016 Warmińsko- Mazurski Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie wydał:


- decyzję nr 143/zrid/2016 z dnia 24.11.2016 o udzielenie pozwolenia na użytkowanie odcinka drogi ekspresowej S7 jezdnia lewa od km 16+634,65 do km 16+900 wraz z odcinkiem Jezdni Zbiorczo Rozprowadzającej strona lewa S7 od km 0+070 do km 0+335 oraz odcinka drogi ekspresowej S7 jezdnia prawa od km 16+635,65 do km 16+900 wraz z odcinkiem Jezdni Zbiorczo Rozprowadzającej strona prawa S7 od km 0+058 do km 0+323. 


W dniu 31.10.2016 Warmińsko- Mazurski Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie wydał:


- decyzję nr 111/zrid/2016 z dnia 27.10.2016 o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie obiektu mostowego Wd-1/B, jezdnia lewa w km 10+108,81 projektowanej drogi ekspresowej S7.


- decyzję nr 114/zrid/2016 z dnia 27.10.2016 o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie:

a. odcinka drogi ekspresowej S7 jezdnia lewa od km 9+900 do km 10+350

b. odcinka drogi wojewódzkiej DW530 od km 0+000 do km 0+180 oraz od km 0+391 do km 0+391,75

c. odcinka łącznicy C-B od km 0+000 do km 0+20 oraz od km 0+169,52 do km 0+290,00

d. odcinka łącznicy F-D od km 0+000 do km 0+270

e. odcinka łącznicy E od km 0+000 do km 0+166,46. 

 

Kamień milowy: 

 

Wykonawca w Programie pokazał Kamień Milowy tj. 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, który Wykonawca musi osiągnąć w terminie 7 miesięcy od daty rozpoczęcia nie wliczając okresu zimowego (od 15.12 do 15.03) na wartość:

- 20% z ZKK =  1 318 200 354,97 PLN brutto tj. 263 640 070,99 PLN brutto do dnia 15.04.15r.

Wykonawca osiągnął Kamień Milowy - na dzień wydania PŚP nr 9 z datą 30.03.2016r.(minęło 6,5 miesiąca nie wliczając okresu zimowego) Wartość Robót oraz zakupionych na potrzeby Kontraktu Materiałów osiągnęła zaawansowanie =284 257 951,07 PLN brutto (łącznie S7 i DK16) co stanowi 107,82 %KM w/w wartości są wyliczane z Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej przed podziałem na S7 i DK16 tj. od wartości całej inwestycji wg Umowy 1 318 200 354,97 PLN brutto.


Pismem z dnia 18.04.2016r. Inżynier potwierdził, że na dzień wydania PŚP nr 9 tj. 30.03.2016r. Wykonawca wykonał Minimalną Ilość Wykonania w wysokości przewidzianej Kontraktem osiągając zaawansowanie 284 257 951,07 zł brutto co stanowi 21,56% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

 

Postęp robót: Programu rzeczowo-finansowego Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu:


06.07.2015r. Wykonawca złożył do akceptacji Inżyniera Kontraktu Program nr 1.

15.07.205r. Inżynier przekazał uwagi do złożonego Programu nr 1.

22.07.2015r. Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia rewizję Programu nr 1.

31.07.2015r. Inżynier Kontaktu przekazał do Zamawiającego złożony przez Wykonawcę Program nr 1 celem zaopiniowania.

04.08.2015r. Program nr 1 został zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu.

31.05.2016r. Wykonawca złożył do akceptacji Inżyniera Kontraktu Aktualizację Programu nr 1 (Program nr 2).

10.06.2016r. Inżynier przekazał uwagi do złożonego Programu nr 2

05.07.2016r. Wykonawca złożył do akceptacji Inżyniera Kontraktu aktualizację Programu Wykonawcy – rewizja nr 3

22.07.2016r. Inżynier przekazał Wykonawcy pismo, informujące o braku zgody na zatwierdzenie przedłożonego Programu.

12.08.2016r. Wykonawca złożył: Skumulowane Roszczenie Wykonawcy. 

31.08.2016r. Inżynier przekazał Wykonawcy pismo, informujące, iż Inżynier oczekuje na uzupełnienie Projektu Zmiany Organizacji Ruchu o planszę połączenia odcinka B z odcinkiem C1, obrazującą sposób prowadzenia ruchu na styku odcinków. 

14.09.2016r. Wykonawca przedłożył rewizję skumulowanego/zbiorczego Roszczenia. 

19.10.2016r. Wykonawca przedstawił swoje stanowisko w odniesieniu do decyzji Inżyniera w sprawie Skumulowanego Roszczenia Wykonawcy. 

16.11.2016r. Inżynier Kontraktu podtrzymał swoje stanowisko z pisma z dnia 04.11.2016r 

28.03.2017r. Inżynier otrzymał, od Wykonawcy rewizję skumulowanego roszczenia.

04.04.2017r. Inżynier, od Wykonawcy Program nr 4 z dnia 24.03.2017r. wnioskujący o przedłużenie realizacji kontraktu do 14.12.2017r.

 

07.04.2017r. Inżynier Kontraktu poinformował Wykonawcę, że obowiązujący jest zatwierdzony w dniu 04.08.2015r. Program nr 1 z dnia 22.07.2015r. 

 
 

 


 

     W dniu 09.09.2016 r. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie:

 - Jezdnia prawa od km 15+350 do km 15+ 900

 


 

        Archeologia:

 

        W dniu 09.05.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinke B od km od 9+181,7 do 18+845"

 

Strona przekazująca: KSAR s.c. - Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń

Teren budowy przejmuje Wykonawca: Konsorcjum w składzie Budimex SA - lider, Ferrovial Agroman S.A. - partner, przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

- Stanowisko Górka I AZP 26-56/22, na działkach nr 7/14, 7/15, 7,18 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

--  Stanowisko Górka XXV AZP 26-56/21, na działkach nr 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 87/11, 87/12, 39/33 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych Budimex, oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag.  

 


 

    W dniu 11.04.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinke B od km od 9+181,7 do 18+845"

 

Strona przekazująca: KSAR s.c. - Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń

Teren budowy przejmuje Wykonawca: Konsorcjum w składzie Budimex SA - lider, Ferrovial Agroman S.A. - partner, przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

 

- Stanowisko Górka I AZP 26-56/22, w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

--  Stanowisko Górka XXV AZP 26-56/21, w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

     Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych Budimex, oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag.  

 


 

     W dniu 17.03.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinke B od km od 9+181,7 do 18+845"

 

Strona przekazująca: KSAR s.c. - Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń

Teren budowy przejmuje Wykonawca: Konsorcjum w składzie Budimex SA - lider, Ferrovial Agroman S.A. - partner, przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

       Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

- Stanowisko Ostróda V AZP 26-57/12, na działce nr 87/6 w obrębie nr 9 Ostróda, gm. Ostróda

--  Stanowisko Górka VII AZP 26-57/48, na działkach nr 22/8, 22/10, 22/12 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

- Stanowisko Górka I AZP 26-56/22, obszar przekazany częściowo

--  Stanowisko Ostróda XVII AZP 26-56/13, obszar przekazany częściowo

--  Stanowisko Ostróda XXV AZP 26-56/21, obszar przekazany częściowo

 

        Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych Budimex, oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag.   

 


     W dniu 18.02.2016 nastapiło przekazanie terenu po wykonaniu ratowniczych archeologiczne badania wykopaliskowych.  

"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinke B od km od 9+181,7 do 18+845"

 

Strona przekazująca: KSAR s.c. - Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń

Teren budowy przejmuje Wykonawca: Konsorcjum w składzie Budimex SA - lider, Ferrovial Agroman S.A. - partner, przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie oraz Konsultanta - Lider Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

 

       Przedmiotem przekazania jest powierzchnia po przeprowadzonych ratowniczych archeologicznych badaniach wykopaliskowych:

- Stanowisko Ostróda XVI AZP 26-56/12, na działce nr 4/8 w obrębie nr 2 Ostróda, miasto Ostróda

-  Stanowisko Górka VI AZP 26-57/47, na działce nr 19/3 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

        Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że zakończył prowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na ww. działkach, a przedmiotowy obszar terenu budowy został należycie przebadany. W związku z powyższym, przekazany teren jest dopuszczony do prowadzenia przez Wykonawcę dalszych robót we wszystkich asortymentach, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

 

         Wykonawca robót budowlanych Budimex, oświadcza, że stan faktyczny przekazanego terenu jest mu znany i przyjmuje bez uwag.

 

 


 

 

     W dniu 21.12.2015 nastapiło przekazanie terenu budowy, przeznaczony pod ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe w km od 9+181,7 do 18+845.

 

Teren budowy przejmuje Wykonawca badań archeologicznych KSAR s.c. Wojciech Słaboń, Anna Stróżewska-Słaboń.

 

        Przedmiotem przekazania jest powierzchnia przeznaczona pod ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe:

 

- Stanowisko Ostróda XXV AZP 26-56/21, na działkach nr 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 87/11, 87/12, 39/33 w obrębie nr 9 Górka, gm, Ostróda

 

- Stanowisko Ostróda XVI AZP 26-56/12, na działce nr 4/8 w obrębie nr 2 Ostróda, miasto Ostróda

-  Stanowisko Ostróda XVII AZP 26-56/13, na działkach nr 4/6, 5/2, 6/1, 7/2 w obrębie nr 2 Ostróda, miasto Ostróda

-  Stanowisko Górka I AZP 26-56/22, na działkach nr 7/14, 7/15, 7/18, 7/2 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

-  Stanowisko Górka V AZP 26-57/46, na działce nr 87/6 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

-  Stanowisko Górka VI AZP 26-57/47, na działce nr 19/3 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

-  Stanowisko Górka VII AZP 26-57/48, na działkach nr 22/8, 22/10, 22/12 w obrębie nr 9 Górka, gm. Ostróda

 

Działki objęte są Decyzją n5 05/12 z dnia 02.07.2012 r. o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Wykonawca oświadczył, że na w/w działkach zostały strzymane wszelkie prace, zgodnie z Decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

 

- nr 261/2015 z dnia 10.07.2015 r.

- nr 293/2015 z dnia 04.08.2015 r.

- nr 325/2015 z dnia 24.08.2015 r.

- nr 355/2015 z dnia 07.09.2015 r.

- nr 356/2015 z dnia 07.09.2015 r.

- nr 357/2015 z dnia 07.09.2015 r.

- nr 385/2015 z dnia 15.09.2015 r.

- nr 386/2015 z dnia 15.09.2015 r.

 

Drogi dojazdowe do stanowisk będą ustalone na bieżąco między Wykonawcą badań archeologicznych, a Wykonawcą.

 

Wykonawca badań archeologicznych oświadcza, że wykona badania ze sprawozdaniem i przekaże stanowiska w ciągu:

 

- 120 dni dla stanowiska – Ostróda XXV

- 120 dni dla stanowiska – Górka I

- 90 dni dla stanowiska – Ostróda XVII

- 60 dni dla stanowiska – Górka V

- 60 dni dla stanowiska – Górka VII

- 20 dni dla stanowiska – Górka VI

- 20 dni dla stanowiska – Ostróda XVI

 

Licząc od dnia przekazania mu terenu

 

Wskazane przez Budimex stanowiska archeologiczne niezbędne w pierwszej kolejności dla Budowy:

 

-  Odcinek DK7 km 11+870 – 12+045, w szczególności obszar pod transforator

-  Odcinek DK7 km 12+505 – 12+585

-  Odcinek DK16 km 16+411 – 16+657

-  Odcinek DK16 km 17+007 – 17+126

-  Odcinek DK7 km 15+950 – 16+650, 16+750 – 16+900, 17+100 – 17+160

 

 


     W dniu 18 czerwca 2015r. został przekazany Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową dla Wykonawcy.”    „W dniu 15 czerwca 2015 została podpisana umowa na realizację „Budowy drogi S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, Pododcinek od km 9+181,7 do km 18+845 (Pododcinek „B”)” pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Budimex S.A..