ZAMAWIAJĄCY

 
 

 

WYKONAWCA

 

 

INŻYNIER

 

 

 

  

NADZÓR AUTORSKI

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

MIR, CUPT

 

 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

  

 

KONTAKT
   
A A A

Kalendarium

 Zestawienie pozwoleń na użytkowanie >>>

 


 

 

Postęp robót: Programu rzeczowo-finansowego Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu:

 

 
 

2014:

 

05.11.2014-  Podpisanie umowy GDDKiA-Budimex S.A.

 

 

26.11.2014-  Złożenie Programu  Subklauzula 8.3 (21 dni od rozpoczęcia)

 

 

05.12.2014- Przekazanie uwag Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy – Program Subklauzula 8.3 

 

 

12.12.2014-  Złożenie Programu Subklauzula 8.3 przez Wykonawcę.

 

 

18.12.2014- Przekazanie uwag Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy- Program Subklauzula 8.3

 

 

22.12.2014- Przekazanie uwag Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy- Program Subklauzula 8.3

 

 

23.12.2014- Złożenie Programu Subklauzula 8.3 przez Wykonawcę.

 

2015:

 

09.01.2015-  Przekazanie przez Wykonawcę poprawionego Programu Subklauzula 8.3. 

 

 

21.01.2015- Przekazanie uwag Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy – Program Subklauzula 8.3 

 

 

30.01.2015-  Przekazanie przez Wykonawcę poprawionego Programu Subklauzula 8.3.

 

 

05.02.2015- Zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu przekazanego przez Wykonawcę Programu  Subklauzula 8.3.

 

 

27.04.2015- Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy nr GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-05/13 z dnia 05.11.2014 zmieniającego czas na ukończenie robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie z 20 miesięcy na 19 miesięcy i 15 dni od Daty Rozpoczęcia, tj. 22.03.2017. 

 

 

29.04.2015 Inżynier Kontraktu wnioskował o aktualizację Programu Wykonawcy- Program Subklauzula 8.6   

 

 

12.05.2015- Złożenie zaktualizowanego Programu Subklauzula 8.3 przez Wykonawcę.

 

 

18.06.2015 – Zatwierdzenie zaktualizowanego Programu Subklauzula 8.3 rev_6/05/2015 przez Inżyniera Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 


Kamień milowy nr 2:

 

     W dniu 18.10.2016 Wykonawca uzyskał Decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu MS7 jezdnia lewa.   

 

     W dniu 19.12.2016 Wykonawca uzyskał Decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu MS7 jezdnia prawa

 

 Kamień milowy nr 1:

 

      W dniu 31.05.2015 r. na podstawie zaakceptowanej sprzedaży za okres maj 2015 - PŚP nr 7, Wykonawca osiągnął Kamień Milowy. Wartość zaakceptowanego przerobu wraz z materiałami – 21,37% wartości ceny kontraktowej ( 62 460 193,35 PLN brutto).

 

  17.11.2014  przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, w siedzibie biura Kierownik Projektu przekazano oficjalnie Wykonawcy teren budowy.

    

    05.11.2014 podpisanie umowy pomiędzy GDDKiA a Konsorcjum BUDIMEX S.A. - Ferrovial Agroman S.A na realizację „Budowy drogi ekspresowej S7 Elbląg (S22)-Olsztynek (S51) na odcinku Miłomłyn (S7)-Olsztynek (S51), Pododcinek Miłomłyn- Ostróda Północ (Pododcinek „A”)”.