ZAMAWIAJĄCY

 

 

WYKONAWCA PODODCINEK A i B

 

 

 PODWYKONAWCY

 

WYKONAWCA PODODCINEK C1 Infrastruktura południe

 

 

 PODWYKONAWCY

 

 

WYKONAWCA PODODCINEK C2

 

 

 PODWYKONAWCY

 

 

INŻYNIER

 

  

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

NAZDÓR AUTORSKI PODODCINEK A I B

 

 

NAZDÓR AUTORSKI PODODCINEK C1 I C2

 

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

 

 CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 

   

 
"Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn – Olsztynek ”

 

 

 

Projekt jest współfinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem Projektu jest budowa drogi ekspresowej S7 o długości niemal 39 km pomiędzy Miłomłynem, a Olsztynkiem oraz budowa ponad 6 km odcinka obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 od KM 15+975,11 (S7) do drogi krajowej nr 15.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialny jest Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie.
 

 

W celu usprawnienia procesu przygotowania i realizacji Projektu, całą drogę podzielono na 4 pododcinki:
 

 

Pododcinek A „Miłomłyn – Ostróda Północ”- od km 134+906,14 istniejącej DK7 (km 0+00,00 wg projektu) na początku obwodnicy Miłomłyna, do km 144+283 istniejącej DK7 (km 9+163 wg projektu).

 

 

- Pododcinek B „Ostróda Północ - Ostróda Południe w ciągu drogi S7”- od km 9+181,70 (km 144+106,67 istn. DK7) do km 18+845 (na przecięciu z istn. DK7 w km 153+942,87).

  

 

- Pododcinek C1 „Ostróda Południe – Rychnowo” od km 8+845 (na wysokości około km 153+900 istniejącej drogi krajowej nr 7 w miejscowości Górka na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 7) do 27+650 ( m. Rychnowo około km 27+650 na wysokości około km 162+800 istniejącej DK7).

  

- Pododcinek C2 „Rychnowo – Olsztynek” od km 27+650 (m. Rychnowo na wysokości około km 162+800 istniejącej DK7) do km 38+900 ( na wysokości km 175+742 istniejącej drogi krajowej nr 7).

 

      Budowany odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, w gminach powiatów ostródzkiego i olsztyńskiego na obszarze gmin Miłomłyn, Ostróda, Olsztynek

 
   Budowa drogi ekspresowej S7 Elbląg  - Olsztynek na odcinku Miłomłyn - Olsztynek:

 

PODODCINEK A

PODODCINEK B

 

PODODCINEK C1

PODODCINEK C2


     

Wartość Projektu na realizację odcinka Miłomłyn - Olsztynek wynosi 2 199 770 556,62 zł brutto.
 

Zakres inwestycji:
 

− budowa odcinka drogi ekspresowej dwujezdniowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu;
− budowa dwujezdniowego odcinka obwodnicy Ostródy wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
− budowa dróg gospodarczych, serwisowych i zbiorczych;
− budowa węzłów drogowych: „Miłomłyn Południe”, „Miłomłyn Północ”, „Ostróda Północ”, „Ostróda Południe”, „Rychnowo”
− budowa obiektów inżynierskich,
− budowa urządzeń ochrony środowiska,
− roboty wyburzeniowe;
− budowa kanalizacji deszczowej i sieci drenażowej,
− budowa oświetlenia ulicznego.

 

Parametry techniczne inwestycji:
 

− klasa drogi - S
− przekrój - 2x2
− obciążenie - 115kN/oś
− kategoria ruchu - KR6
− prędkość projektowa - 100km/h
− prędkość miarodajna - 110km/h
− szerokość pas ruchu - 3,5 m
− szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
− szerokość pasa dzielącego - 12,0 m
− minimalna szerokość pobocza gruntowego - 1,25 m

 

Budowa drogi ekspresowej S7 jest jednym z elementów budowy nowoczesnego systemu komunikacyjnego Polski. Budowa drogi S7 jest szczególnie istotna dla rozwoju gospodarczego województwa warmińsko - mazurskiego i kraju. Realizacja tej drogi pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści na wszystkich poziomach: regionalnym, krajowym, oraz międzynarodowym, m.in.:
 

1) Wzmocnienie połączeń sieciowych.
Budowa drogi S7 pozwoli na poprawę podstawowego dla regionu warmińsko-mazurskiego połączenia komunikacyjnego ze stolicą kraju, oraz poprzez inne drogi wysokiej klasy (autostrady i drogi ekspresowe) - z pozostałymi ośrodkami w kraju i sąsiednich państwach

 

2) Poprawa spójności sieci drogowej kraju oraz jakości sieci dróg międzynarodowych.
Droga S7 jest podstawowym elementem sieci transportowej kraju. Jest również zaliczona do sieci dróg międzynarodowych jako droga E-77.

 

3) Uzyskanie korzyści społeczno-ekonomicznych.
Otwarcie komunikacyjne regionu uzyskane dzięki budowie tej drogi spowoduje zwiększenie jego dostępności i atrakcyjności, co wiąże się bezpośrednio ze zwiększeniem również innych korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających m.in.:
- ze wzrostu gospodarczego na skutek wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej terenów łatwiej dostępnych komunikacyjnie i spowodowanego tym wzrostu zatrudnienia,
- rozszerzenia rynku turystyki, poprzez ułatwienie dostępności regionu niezwykle ciekawego turystycznie,
- wzrostu handlu międzynarodowego poprzez poprawę dostępności do przejść granicznych.

 

4) Rozwój mobilności społecznej.
Wspomniane wyżej otwarcie komunikacyjne regionu zdecydowanie korzystnie wpłynie na rozwój mobilności społecznej.

 

5) Bezpieczeństwo transportu.
Dzięki bardzo dobrym cechom eksploatacyjnym, rozdzieleniu kolizyjnych rodzajów ruchu na drodze, zapewni ona, m.in.:
- duże bezpieczeństwo i komfort w ruchu pojazdów,
- usprawnienie przejazdu i zwiększenie przepustowości oraz wynikające z tego oszczędności czasu użytkowników,
- polepszenie warunków życia mieszkańców miejscowości przez które przebiega droga,
- redukcję liczby wypadków,
- oszczędności wynikające z redukcji toksycznych składników spalin.
 

  Data ostatniej aktualizacji: 28-09-2018