ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

BIURO PROJEKTOWE

 

 

 

 

 

 

ODNOŚNIKI

 

ZAKRES INWESTYCJI

Ogólny opis

 

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim, na terenach gmin Rzeszów, Boguchwała i Świlcza.


 

Zakres robót

 

Na zakres Inwestycji składają się następujące roboty:

 • budowa odcinka drogi ekspresowej S-19 o długości 6 309,31 m,
 • budowa węzła "Rzeszów Południe" typu WB, karo w km 10+756,96 wraz z budową dużego ronda o średnicy 85 m na skrzyżowaniu łącznic,
 • budowa czterech łącznic (K1, K2, K3, K4) przy węźle "Rzeszów Południe",
 • przebudowa drogi gminnej nr 137616R w km 5+302,06 w zakresie dowiązania sytuacyjno-wysokościowego do stanu istniejącego,
 • rozbudowa i budowa dróg kolidujących z projektowaną inwestycją:
  • drogi powiatowej nr 1391R w km 6+589,44 (ul. Dębicka), w zakresie przebudowy zatoki autobusowej oraz rowu przydrożnego,
  • drogi powiatowej nr 1434R w km 9+146,93 w zakresie budowy wiaduktudrogowego WD-8 nad projektowaną drogą ekspresową S19 oraz dowiązania sytuacyjno - wysokościowego do stanu istniejącego,
  • drogi gminnej w km 10+385,69 w zakresie budowy wiaduktu drogowego PG-9 nad projektowaną drogą ekspresową S19 oraz dowiązania sytuacyjno - wysokościowego do stanu istniejącego,
  • drogi wojewódzkiej nr 878 w km 10+756.96 w zakresie budowy odcinka pomiędzy rondem na węźle "Rzeszów Południe", a zaprojektowanym wg odrębnego opracowania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 878,
  • drogi powiatowej nr 1388R w km 11+092,05 w zakresie przebudowy jezdni oraz budowy chodnika,
  • drogi gminnej DG1 o długości 520,58 m oraz drogi gminnej DG2 o długości 413,17 m w zakresie odtworzenia likwidowanego połączenia dróg gminnych z drogą powiatową nr 1434R,
 • remont drogi wewnętrznej (ul. Świdrówka) w km 6+882,72, w zakresie wykonania remontu nawierzchni oraz rowu przydrożnego,
 • budowa dróg serwisowych po prawej stronie drogi ekspresowej S-19:
  • drogi serwisowej Dd1-P o długości 1 524,60 m,
  • drogi serwisowej Dd2-P o długości 1 890,00 m,
  • drogi serwisowej Dd3-P o długości 1 098,09 m,
  • drogi serwisowej Dd4-P o długości 696,79 m,
  • drogi serwisowej Dd5-P o długości 411,08 m,
 • budowa dróg serwisowych po lewej stronie drogi ekspresowej S-19:
  • drogi serwisowej Dd1-L o długości 1 477,73 m,
  • drogi serwisowej Dd2-L o długości 220,00 m,
  • drogi serwisowej Dd3-L o długości 1 668,40 m,
  • drogi serwisowej Dd4-L o długości 447,00 m,
  • drogi serwisowej Dd5-L o długości 465,94 m,
  • drogi serwisowej Dd6-L o długości 410,83 m,
  • drogi serwisowej Dd7-L o długości 345,07 m,
 • budowę drogi dojazdowej Dd5-L o długości 465,94 m po lewej stronie drogi ekspresowej S-19 i po lewej stronie drogi wojewódzkiej 878,
 • budowę drogi dojazdowej Dd6-L o długości 410,83 m po lewej stronie drogi ekspresowej S-19 i po prawej stronie drogi wojewódzkiej 878,
 • budowa wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej,
 • budowę obiektów inżynierskich stanowiących przejścia dla zwierząt,
 • przebudowa rowów melioracyjnych,
 • budowa przepustów,
 • budowa drogi technologicznej pomiędzy drogą serwisową DD-2L, a ul. Świdrówka wraz z budową tymczasowego przepustu na potoku Przyrwa,
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych w ciągu drogi ekspresowej,
 • budowa rowów przydrożnych wraz z ich lokalnym przekryciem,
 • odcinkowa budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową ścieków, przykanalików, studzienek wodościekowych,
 • budowa zbiorników retencyjnych,
 • budowa zjazdów do zbiorników retencyjnych,
 • odcinkowa budowa sieci oświetlenia drogowego,
 • budowa kanału technologicznego,
 • budowa sieci zasilania SID,
 • budowa ogrodzenia wzdłuż drogi ekspresowej wraz z bramami i furtkami,
 • budowa elementów ochrony środowiska,
 • wyburzenie obiektów budowlanych,
 • rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu wraz z rozebraniem istniejących elementów infrastruktury technicznej, nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców,
 • wycinka kolidujących drzew i krzewów,
 • nasadzenia drzew i krzewów,
 • odbudowa istniejących zjazdów do posesji,
 • przebudowa i zabezpieczenie kolidujących odcinków infrastruktury technicznej,
 • odcinkowa budowa i przebudowa sieci drenarskiej,
 • budowa elementów BRD,
 • rekultywacja terenu.