ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

BIURO PROJEKTOWE

 

 

 

 

 

 

ODNOŚNIKI

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz w celu zabezpieczenia przed wejściem na jezdnię zwierząt wzdłuż całej drogi ekspresowej, po obu jej stronach zaprojektowano ogrodzenie z siatki z siatki o wysokości min. 2,20 m o zmniejszającej się ku dołowi wielkości oczek. Od wysokości 2,20 m do 0,80 m oczko siatki ma wymiar 15x20 cm; od wysokości 0,80 m do wysokości 0,50 m oczko ma wymiar 15x5 cm. Poniżej wysokości 0,50 m oczko siatki ma wymiar 15x2 cm. Dolna część siatki o oczku 15x2 cm jest wkopana na głębokość 0,30 m celem zabezpieczenia przed gatunkami kopiącymi nory. Siatka wykonana jest ze stali pokrytej powłoką cynkowo-aluminiową. Ogrodzenie zamontowane jest na słupkach naciągowych oraz pośrednich wykonanych z rur stalowych ocynkowanych, posadowionych w betonowym fundamencie pionowym. Dla stabilizacji konstrukcji przy słupkach naciągowych zaprojektowano słupki podporowe wykonane z rur stalowych ocynkowanych, posadowione w betonowym fundamencie ukośnym.

 

W ciągu ogrodzenia drogi ekspresowej zostaną zamontowane furtki i bramy w niezbędnych miejscach. Słupki konstrukcyjne wykonano z rury stalowej o średnicy 10 cm i posadowiono w betonowym fundamencie pionowym. W skrajnych punktach ogrodzenia oraz przy bramach i furtkach zaprojektowano słupki podporowe z rur stalowych o średnicy 6 cm, posadowione w betonowym fundamencie ukośnym. Furtki i bramy wykonane są z siatki zgrzewanej zabezpieczonej powłoką cynkowo-aluminiową, o wymiarze oczek stosownie o wielkości oczek siatki ogrodzeniowej. Siatka rozpięta jest na ramie z profili stalowych ocynkowanych. Ramy bram i furtek osadzone są na odwróconych zawiasach.

 

Ogrodzeniem drogowym objęte są również następujące zbiorniki retencyjne: ZB-3, ZB-10, ZB-11 i ZB-12 (łącznie z drogą S-19). Nie przewiduje się w tym przypadku siatki zabezpieczającej środowisko życia płazów. Ogrodzenie zbiorników jest spowodowane koniecznością zabezpieczenia ich przed osobami niepowołanymi.

 

Na krótkich odcinkach, funkcję ogrodzenia przejmują ekrany akustyczne, wykonane w sposób szczelny, uniemożliwiający przedostanie się zwierząt oraz ludzi na jezdnię drogi ekspresowej. Ma to miejsce w następującym kilometrażu: 8+368,5 ÷ 8+526,3 strona lewa, 8+914,5 ÷ 8+975,9 strona lewa, 9+106,2 ÷ 9+148,1 strona prawa, 9+136,7 ÷ 9+187,0 strona lewa, 10+272,5 ÷ 10+372,0 strona lewa.

 

W miejscach masowych migracji płazów, bądź też w miejscach występowania ich żerowisk, zaprojektowano dodatkowe ogrodzenia z siatki o wymiarze oczka nie przekraczającym 0,5 cm. Siatka rozpięta jest na stalowych słupkach zakotwionych w podłożu, a jej dolna część zagłębiona jest w podłożu na głębokość 0,30 m. Wysokość siatki wynosi 0,50 m, a górna część ma postać przewieszenia skierowanego w stronę przeciwną do jezdni, kształtowanego na słupkach mocujących. W przeważającej części zabezpieczenie to jest zintegrowane z ogrodzeniem drogowym. Opisany sposób zabezpieczenia środowiska życia płazów dotyczy również bram i furtek. Ponadto, Projekt zakłada zachowanie szczelności w rejonie połączeń bram i furtek z ogrodzeniem na poziomie dorównującym szczelności ogrodzenia.

 

Odcinki wolnostojące zaprojektowane zostały jako szczelne, pełne konstrukcje prefabrykowane o wysokości 50 cm z przewieszką o szerokości 10 cm skierowaną na zewnątrz ogrodzenia, wkopane w ziemię na głębokość 30 cm. Zlokalizowane są w miejscach, gdzie ogrodzenie drogowe przechodzi ponad wylotem przejść dla zwierząt. Ogrodzenie zabezpieczające pełni wówczas funkcję konstrukcji naprowadzających. Ma to miejsce w następującej lokalizacji:

  • rejon przejścia dla małych zwierząt PZ-1 w km: 5+686,70 ÷ 5+691,10, a następnie w km 5+692,90 ÷ 5+697,20 po stronie prawej oraz w km 5+686,70 ÷ 5+691,10, a następnie w km 5+692,20 ÷ 5+696,60 po stronie lewej;
  • rejon przejścia dla małych zwierząt PZM-1 w km: 9+294,10 ÷ 9+298,80, a następnie w km 9+301,20 ÷ 9+305,90 po stronie prawej oraz w km 9+293,70 ÷ 9+299,00, a następnie w km 9+301,20 ÷ 9+306,10 po stronie prawej.

 

Wolne zakończenia ogrodzenia ochronnego, nie przylegające do konstrukcji przepustów, bądź nie połączone z wolnostojącymi odcinkami ogrodzeń naprowadzających, zakończone są ukształtnie, celem zawrócenia poruszających się wzdłuż nich płazów w kierunku wylotu przejścia bądź w kierunku siedliska.

 


EKRANY AKUSTYCZNE I ELEMENTY PRZECIWOLŚNIENIOWE

 

Ekrany akustyczne

 

Dla ochrony zabudowy mieszkaniowej położonej w bliskim sąsiedztwie trasy ekspresowej i narażonej na negatywne oddziaływanie hałasu zaprojektowano ekrany akustyczne.

 

Projektowane zabezpieczenia akustyczne przy trasie ekspresowej S-19:
Nr ekranu Odcinek Strona KM Wysokość [m] Długość ekranu [m] Rodzaj
Początkowy Końcowy
E1 1 lewa 6+385,4 6+417,5 3 32.1 Pochłaniający
2 lewa 6+417,5 6+473,5 3 56,0 Nieprzeźroczysty
E2 1 lewa 6+829,4 6+904,4 3 75,0 Nieprzeźroczysty
2 lewa 6+904,4 6+924,1 3 19,7 Pochłaniający
E4 1 lewa 8+286,2 8+376,7 3 90,7 Pochłaniający
E5 1 lewa 8+368,5 8+526,3 4 158,5 Pochłaniający
E1D 1 lewa 8+914,5 8+975,9 3 60,1 Pochłaniający
E7 1 lewa 9+136,7 9+187,0 6 61,8 Pochłaniający
E8(1) 1 lewa 9+177,9 9+181,9 4 4 Pochłaniający
2 9+181,9 9+185,9 4,5 4
3 9+185,9 9+222,1 6 35,9
4 9+222,1 9+250,4 4 27,9
E8(2) 1 lewa 9+371,0 9+463,5 3 91,7 Pochłaniający
E9 1 lewa 10+226,0 10+236,0 4 10,0 Pochłaniający
2 lewa 10+236,0 10+280,0 4,5 43,9 Pochłaniający
E10 1 lewa 10+272,5 10+372,0 5,5 100,2 Pochłaniający
E11 1 prawa 6+299,0 6+386,5 3 87,6 Pochłaniający
E12 1 prawa 9+106,2 9+129,5 4 24,2 Pochłaniający
2 prawa 9+129,5 9+148,1 4,5 19,4 Pochłaniający
E14 1 prawa 9+168,4 9+328,0 5 161,0 Pochłaniający
E15 1 prawa 11+040,9 11+072,9 3 32,0 Pochłaniający
2 prawa 11+072,9 11+110,7 3 37,8 Przeźroczysty
3 prawa 11+110,7 11+153,5 3 42,9 Pochłaniający

 

 

Elementy przeciwolśnieniowe

 

Przy przejściach dla zwierząt PZ-1 i PZ-5, projekt budowlany przewiduje, budowę dwóch obustronnych ekranów przeciwolśnieniowych (drewnianych / drewnopochodnych).

 

Projektowane ekrany przeciwolśnieniowe:
L. P. Nr Strona Km poczatkowy Km końcowy Wysokość [m] Długość ekranu [m]
1 POL1 lewa 5+327,5 5+428,5 2,2 100
2 POL2 lewa 10+052,0 10+152,0 2,2 100
3 POL3 prawa 5+328,4 5+427,6 2,2 100
4 POL4 prawa 10+052,0 10+152,0 2,2 100

 


ZBIORNIKI RETENCYJNE

 

Projektowane obiekty zostaną zlokalizowane w pasie drogowym projektowanej drogi ekspresowej i służyć mają odprowadzeniu wód opadowych spływających z przedmiotowej drogi jak również przeprowadzeniu wód opadowych ze zlewni zielonej pod projektowanym układem drogowym.

Ilość wód opadowych regulowana będzie poprzez zaprojektowanie na wylocie kolektorów o przepustowości odpowiadającej zakładanej ilości odprowadzanych wód opadowych.

Dodatkowo na wylocie ze zbiornika zaprojektowano zasuwę umożliwiającą dodatkową regulację ilości odprowadzanych wód oraz zabezpieczenie odbiorników wód opadowych.

 

Zbiorniki od ZB1 do ZB11 wyposażone będą w przelew awaryjny w postaci obłożonego kamieniem obniżenia, na długości 2,0 m, zaprojektowany na wypadek sytuacji ekstremalnych oraz długotrwałych deszczy nawalnych.

 

Aby przy projektowanych wylotach w naturalne zagłębienia terenu, nie tworzyła się zwarta struga wody, zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych poprzez system rurociągów Ø200mm. Dodatkowo teren za wylotem umocniony zostanie gurtem z kamienia łamanego.

Ma to na celu spowolnienie spływu odprowadzanych wód opadowych oraz rozbicie energii wody. Dodatkowo za wylotem zostanie wykonane poletko którego zadaniem jest zmniejszenie strugi odprowadzanej wody oraz rozbicie energii wody.

 

Z początkowego odcinka projektowanej trasy S-19, wody opadowe z korpusu drogi S-19 zostaną odprowadzone do zbiornika ZB3, natomiast wody ze zlewni zielonej zostaną odprowadzone do zbiorników Zb1 i Zb2. Na dalszym odcinku opracowania przyjęto system odprowadzania wody taki, że zarówno z nawierzchni S-19 jak i zlewni zielonej wody odprowadzane będą do zbiorników retencyjnych. Tylko z początkowego odcinka woda zostanie odprowadzona rowami trawiastymi o niewielkim pochyleniu w stronę węzła Świlcza.

 

Na cały układ odwodnienia mają wpływ zarówno istniejące warunki terenowe i hydrologiczne, jak i nowo projektowana trasa S-19. Zaprojektowano system w taki sposób aby był jak najbardziej efektywny oraz w jak najmniejszym stopniu ingerował w stan istniejący.