ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

BIURO PROJEKTOWE

 

 

 

 

 

 

ODNOŚNIKI

 

KALENDARIUM

 

Świadectwo Przejęcia

W dniu 07.09.2017 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia dla całości robót objętych Kontraktem pn. "Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła - węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem."

 


Zmiana decyzji ZRID

W dniu 13.03.2017 r. Wojewoda Podkarpacki zmienił własną decyzję z dnia 15.05.2015 r. znak I-X.7820.1.19.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w zakresie przebudowy odcinka drogi DG-2 od km 0+002,5 do km 0+414,0 (km drogi ekspresowej S-19 od km 9+112,0 do km 9+505,9) wraz z niezbędą infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi oraz rezygnacji z przejścia dla zwierząt PZM-1 w km 9+300.

 


Decyzja Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu

13 marca 2017 r. Komisja Europejska wydała decyzję o dofinansowaniu dla projektu Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe.
Projekt jest realizowany w ramach działania 3.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Wartość całkowita inwestycji wynosi ponad 848 mln zł , w tym niemal 413 mln zł to dofinansowanie UE.

 


Zmiana decyzji ZRID

W dniu 23.02.2017 r. Wojewoda Podkarpacki zmienił własną decyzję z dnia 15.05.2015 r. znak I-X.7820.1.19.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w zakresie budowy wlotu na węźle S-19 Rzeszów Południe w km 10+756,96 od strony zachodniej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu połączenia z drogą objętą odrębnym postępowaniem pn.: "Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi owiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południu do drogi krajowej nr 19 - Etap I".

 


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

W dniu 19.12.2016 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.05.2015 r., znak I-X.7820.1.19.2014 w zakresie budowy wlotu na węźle S-19 Rzeszów Południe w km 10+756,96 od strony zachodniej wraz z niezbędną infrastukturą techniczną w celu połączenia z drogą objętą odrębnym opracowaniem pn.: "Budowa łącznika drobi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej nr 19 - Etap I".

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

W dniu 17.11.2016 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.05.2015 r., znak I-X.7820.1.19.2014 w zakresie przebudowy odcinka drogi DG-2 od km 0+002,5 do km 0+414,0 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rezygnacji z przejścia dla zwierząt PZM-1 w km 9+300.

 


 Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

W dniu 18 października 2016 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako Instytucją Pośredniczącą, umowę na dofinansowanie Projektu pn. Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. Sokołów Małopolski Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe. Przedmiotem projektu jest budowa drogi S19 na odcinku w. Sokołów Młp. Płn. – Stobierna oraz w. Świlcza – w. Rzeszów Płd. o całkowitej długości 18,81 km, zlokalizowanej w sieci bazowej i kompleksowej TEN-T, przebiegającej w południowej części Polski, przez obszar woj. podkarpackiego. Projekt jest realizowany w systemie projektuj i buduj.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 848 408 745,83 zł

Wysokość dofinansowania UE: 412 806 332,82 zł

 


 

Ostateczność Decyzji ZRID

W dniu 15.01.2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał Decyzję ostateczną, umarzającą postępowanie odwoławcze w zakresie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

 


 

Przekazanie Placu Budowy:

W dniu 02.06.2015 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy Plac Budowy inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

 


 

Wydanie Decyzji ZRID:

W dniu 15.05.2015 r. Wojewoda Podkarpacki wydał Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

 


 

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia:

W dniu 20.04.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

 


 

Wszczęcie postępowania ZRID:

W dniu 16.12.2014 r. na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

Link do tekstu podstępowania

 


 

18.08.2014 r. – Podpisanie umowy na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem”.

 

09.04.2014 r. – Podpisanie umowy na Kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem.

 

10.12.2013 r. – Ogłoszenie przetargu na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem”.

 

14.06.2013 r. – Ogłoszenie przetargu na Kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem.

 


 

Termin realizacji kontraktu:

Zgodnie z umową nr 2811/6/2014 z dnia 09.04.2014 r. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia Umowy w terminie 34 miesięcy od daty podpisania umowy na Roboty Projektowo-Budowlane. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

 


 

Kamienie milowe:

  • Kamień Milowy nr 1 – złożenie w terminie do 01.01.2015 r. kompletnego i skutecznego wniosku o ZRID
  • Kamień Milowy nr 2 – złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek w terminie 14 miesięcy (09.06.2015 r.) od Daty Rozpoczęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.
  • Kamień Milowy nr 3 – wykonane w terminie 20 miesięcy (09.12.2015 r.) od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości nie mniejszej niż 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.