BRANŻA DROGOWA

 

Trasa ekspresowa S-19

Trasa S-19 Trasa S-19 Trasa S-19

Droga ekspresowa S-19 będzie posiadała dwie rozdzielone jezdnie, każda o dwóch pasach ruchu oraz z pasem awaryjnym.

Pomiędzy jezdniami zaprojektowano pas dzielący o zasadniczej szerokości 4,0 m (w tym obustronne opaski o szerokości 0,5 m każda). Pas ten został poszerzony na łukach poziomych w celu zapewnienia warunków odległości widoczności na zatrzymanie ze względu na umieszczoną na nim barierę ochronną. Pas środkowy został przerwany w rejonie przejazdów awaryjnych.

Przy zewnętrznej krawędzi jezdni zaprojektowano pasy awaryjne o szerokości 2,5 m. Zostały one przerwane w rejonie węzła.

Po obu stronach jezdni drogi ekspresowej projektuje się pobocza o zasadniczej szerokości 1,3 m. Szerokość poboczy wynosi 1,8 m na odcinkach oświetlonych ze względu na potrzebę lokalizacji słupów oświetleniowych oraz odpowiednio poszerzone z uwagi na warunki widoczności.

Bariery ochronne w pasie dzielącym zaprojektowano na całej długości odcinka S-19. Zostały one zlokalizowane minimalnie 1,0 m od krawędzi pasa ruchu tak, aby nie ograniczać widoczności poziomej. Skrajne bariery ochronne zaprojektowano na odcinakach w nasypach o wysokości ponad 3,0 m oraz wszędzie tam, gdzie są wymagane ze względu na wymagania Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Zasadniczo projektuje się skarpy drogowe o pochyleniu 1:1,5. W wypadku niskich nasypów o wysokości poniżej 2,0 m – 1:3.

Skarpy nasypów będą wykonane z gruntów stabilizowanych. Ze względu na ryzyko osunięć skarp w wykopach przeciwskarpę zaprojektowano jako dzieloną, z półkami o szerokości 2,5 m co 4,0 m głębokości wykopu.

Wzdłuż całego odcinka S-19 projektuje się rowy przy podstawie nasypu lub przy krawędzi jezdni w wykopie.


WĘZEŁ „Rzeszów Południe”

Węzeł Rzeszów Południe Węzeł Rzeszów Południe Węzeł Rzeszów Południe

Zaprojektowano węzeł typu WB, karo na przecięciu projektowanej drogi ekspresowej S19 oraz projektowanej wg odrębnego opracowania drogi wojewódzkiej nr 878.

 

Węzeł będzie składał się z czterech łącznic oraz skrzyżowania pomiędzy nimi, a projektowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 878 w postaci dużego ronda o średnicy zewnętrznej D=85 m. Łącznica K1 oraz K3 będą umożliwiać włączenie się do ruchu na drodze ekspresowej i wyjazd z ronda, łącznice K2 oraz K4 - wyłączenie z ruchu i wjazd na rondo.

 

Projektowany węzeł łączy wysokościowo łącznice oraz projektowany odcinek drogi wojewódzkiej skrzyżowaniem typu duże rondo w taki sposób aby zachować wymaganą skrajnię pod projektowaną drogą ekspresową oraz zapewnić wymagane odległości widoczności na zatrzymanie.

 

Profile łącznic dostosowano do przebiegu profilu drogi ekspresowej oraz do projektowanego ronda. Ich maksymalny spadek wynosi 4,1%, a minimalny promień łuku wypukłego wynosi 2 700 m.

 

Jezdnia ronda zostanie ograniczona krawężnikami. Od wewnętrznej strony jezdni zaprojektowano przejezdny pierścień. Od zewnętrznej strony jedni ronda zaprojektowano wyniesione pobocza o szerokości wystarczającej do zamontowania słupów oświetleniowych (min. 1,5 m). Wyspa środkowa ronda zostanie zagospodarowana przez nasyp drogi ekspresowej.

 

Wszystkie łącznice zostały wyposażone w kliny oraz odcinki zwalniania lub przyspieszania.

Zaprojektowane bariery skrajne zostały umieszczone 1,0 m od krawędzi pasa ruchu.


PRZEPUSTY

Pod trasą ekspresową S-19, drogami dojazdowymi i drogami poprzecznymi zaprojektowano szereg przepustów rurowych o średnicach od ø 80 do 100 cm oraz przepusty skrzynkowe:

 • Przepust PDG-1 pod drogą gminną 137616R w km 0+006,07 (km drogi ekspresowej 5+302,47) - projektowany przepust służy do przeprowadzenia pod korpusem drogi gminnej wód z rowu drogowego,
 • Przepust PDG-2 pod drogą gminną 137616R w km 0+006,94 (km drogi ekspresowej 5+302,46) - projektowany przepust służy do przeprowadzenia pod korpusem drogi gminnej wód z rowu drogowego,
 • Przejście dla małych zwierząt P-2 pod drogą ekspresową w km 5+692,00 przeznaczeniem obiektu P-2 jest przeprowadzanie małych zwierząt pod koroną drogi ekspresowej S19,
 • Przepust PDd2L pod drogą dojazdową Dd2-l w km 0+062,73 - przeznaczeniem przepustu jest przeprowadzenie rowu P-7 pod koroną drogi dojazdowej Dd2-L,
 • Przepust tymczasowy po drogą technologiczną w km 0+045,96 - przeznaczeniem przepustu jest przeprowadzenie potoku Przyrwa pod koroną drogi technologicznej, wzniesionej na czas realizacji zadania. Przepust stanowi konstrukcję tymczasową, zostanie rozebrany wraz z drogą technologiczną,
 • Przejście dla małych zwierząt PZM-1 pod drogą ekspresową w km 9+300,00 - przeznaczeniem obiektu PZM-1 jest przeprowadzanie małych zwierząt pod koroną drogi ekspresowej S19,
 • Przepust P2Dd5L pod dojazdem do działki nr 624 w km 0+0266,98 drogi dojazdowej Dd5-L - przeznaczeniem przepustu jest przeprowadzenie rowu P-3 pod dojazdem do działki nr 624
 • Przepust PDd5L pod drogą dojazdową Dd5-L w km 0+439,81 - przeznaczeniem przepustu jest przeprowadzenie rowu P-3 pod koroną drogi dojazdowej Dd5-L,
 • Przepust PDd7L pod drogą dojazdową Dd7-L w km 0+006,75 - przeznaczeniem przepustu jest przeprowadzenie rowu P-2 pod koroną drogi dojazdowej Dd7-L,
 • Przepust PDd5P pod drogą dojazdową Dd5-P w km 0+016,16 - przeznaczeniem przepustu jest przeprowadzenie rowu P-2 pod koroną drogi dojazdowej Dd5-P.

 

Tabela zbiorcza projektowanych przepustów drogowych i przejść ekologicznych:
Nazwa przepustu Rów Lokalizacja obiektu Konstrukcja
L ø / bxh Wlot Wylot Materiał
nr / nazwa nr drogi km drogi [m] [cm] [m n.p.m] [m n.p.m]
PDG-1 rów drogowy DG 137616R 0+006,07 16,50 80 258,55 257,42 HDPE
PDG-2 rów drogowy DG 137616R 0+006,94 15,47 80 257,18 255,52 HDPE
P-2 suche przejście droga S-19 5+692,00 31,70 150 x 140 255,52 254,88 skrzynka żelbetowa
PDd2L P-7 droga dojazdowa Dd2-L 0+062,73 16,37 150 219,42 219,14 PE
PZM-1 suche przejście droga S-19 9+300,00 30,70 200 x 170 282,94 282,02 skrzynka żelbetowa
P2Dd5L P-3 droga dojazdowa Dd5-L 0+266,98 9,16 80 256,94 256,39 HDPE
PDd5L P-3 droga dojazdowa Dd5-L 0+439,81 13,67 80 252,81 252,49 HDPE
PDd7L P-2 droga dojazdowa Dd7-L 0+006,75 14,00 100 252,25 251,85 HDPE
PDd5P P-2 droga dojazdowa Dd5-P 0+016,16 12,00 100 254,12 253,87 HDPE

PODSTAWOWE PARAMETRY DRÓG

 

Droga ekspresowa S-19:

 • Klasa – S,
 • Przekrój 2x2 – dwujezdniowy, dwupasowy,
 • Prędkość projektowa Vp=100 km/h,
 • Prędkość miarodajna Vm=110 km/h,
 • Obciążenie ruchem 115 kN/oś,
 • Kategoria ruchu – KR7,
 • Skrajnia pionowa – 5,0 m,
 • Szerokość pasów ruchu – 3,5 m,
 • Szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m,
 • Szerokość pasa dzielącego – nie mniej niż 4,0 m, w tym opaski zewnętrzne o szerokości 0,5 m każda,
 • Pobocza gruntowe o szerokości min. 1,3 m,
 • Bariery ochronne w pasie dzielącym i w poboczu umieszczone minimum 1,0 m od krawędzi pasa ruchu lub 0,5 m od krawędzi pasa awaryjnego,
 • Poszerzone pobocza i wsypa dzieląca ze względu na warunki widoczności,
 • Poszerzone pobocza z uwagi na elementy sterowania ruchem oraz oświetlenie drogowe,
 • Przejazdy awaryjne o długości 90 m,
 • Skarpy w nasypie o pochyleniu 1:1,5,
 • Skarpa w wykopie o nachyleniu 1:3, przeciwskarpa o nachyleniu 1:1,5,
 • Max. Pochylenie niwelety – 4,00%,
 • Min. Pochylenie niwelety – 0,5%.

 

Droga gminna nr 137616R:

 • Klasa – L,
 • Przekrój 1x1 – jednopasowa, dwukierunkowa,
 • Prędkość projektowa Vp=30 km/h,
 • Szerokość jezdni - 3,5 m,
 • Kategoria ruchu - KR2,
 • Pobocza o szerokości 0,75 m,
 • Jezdnia bitumiczna, na połączeniu z drogami serwisowymi, na dalszym odcinku z kruszywa.

 

Droga wewnętrzna - ul. Świdrówka:

 • Droga wewnętrzna,
 • Klasa – L,
 • Przekrój 1x1 – jednopasowa, dwukierunkowa,
 • Prędkość projektowa Vp=30 km/h,
 • Szerokość jezdni - 3,0 m,
 • Kategoria ruchu - KR2,
 • Pobocza o szerokości 1,0 m,
 • Jezdnia bitumiczna,
 • Skrajnia pionowa – 4,7 m.

 

Drogi gminne (ul. Słoneczny Stok, droga gminna nr 108166R):

 • Klasa – L,
 • Przekrój 1x2 – dwupasowa, dwukierunkowa,
 • Prędkość projektowa Vp=30 km/h,
 • Kategoria ruchu - KR2,
 • Obciążenie ruchem 80 kN/oś,
 • Szerokość jezdni - 5,0 m,
 • Jezdnia bitumiczna,
 • Skrajnia pionowa – 4,7 m,
 • Pobocza o szerokości 0,75 m.

 

Droga powiatowa nr 1434R:

 • Klasa – L,
 • Przekrój 1x2 – dwupasowa, dwukierunkowa,
 • Prędkość projektowa Vp=50 km/h,
 • Kategoria ruchu - KR3,
 • Obciążenie ruchem 100 kN/oś,
 • Szerokość jezdni - 6,0 m,
 • Szerokość chodnika - 2,0 m,
 • Jezdnia bitumiczna,
 • Skrajnia pionowa – 4,7 m,
 • Pobocze o szerokości 1,0 m.

 

Droga gminna nr 108464R:

 • Klasa – L,
 • Przekrój 1x2 – dwupasowa, dwukierunkowa,
 • Prędkość projektowa Vp=30 km/h,
 • Kategoria ruchu - KR2,
 • Obciążenie ruchem 100 kN/oś,
 • Szerokość jezdni - 6,0 m,
 • Szerokość chodnika - 2,5 m,
 • Jezdnia bitumiczna,
 • Skrajnia pionowa – 4,7 m,
 • Pobocze o szerokości 0,75 m.

 

Droga wojewódzka nr 878 (w dostosowaniu do odrębnego opracowania):

 • Klasa – G,
 • Przekrój 2x2 – dwujezdniowy, dwupasowy,
 • Prędkość projektowa Vp=60 km/h,
 • Prędkość miarodajna Vm=80 km/h,
 • Kategoria ruchu – KR5,
 • Skrajnia pionowa 4,8 m,
 • Szerokość pasów ruchu – 3,5 m,
 • Szerokość pasa dzielącego – min 2,8 m,
 • Szerokość poboczy – 1,8 m.

 

Droga powiatowa nr 1388R:

 • Klasa – L,
 • Przekrój 1x2 – dwupasowa, dwukierunkowa,
 • Prędkość projektowa Vp=50 km/h,
 • Kategoria ruchu - KR3,
 • Obciążenie ruchem 100 kN/oś,
 • Szerokość jezdni - 6,0 m,
 • Szerokość chodnika - 2,0 m,
 • Jezdnia bitumiczna,
 • Skrajnia pionowa – 4,7 m,
 • Pobocze o szerokości 1,0 m.

 

Drogi serwisowe:

 • Klasa – D,
 • Przekrój:
  • 1x1 – jednopasowe, dwukierunkowe
  • 1x2 dla drogi serwisowej Dd-1L od km 0+003,50 do km 219,35 dwupasowa, dwukierunkowa,
 • Prędkość projektowa Vp=30 km/h,
 • Kategoria ruchu - KR1,
 • Obciążenie ruchem 80 kN/oś,
 • Szerokość jezdni:
  • 3,5 m,
  • 5,0 m dla drogi Dd1-L od km 0+003,50 do km 0+219,35,
 • Mijanki o szerokości 5,5 m,
 • Jezdnia bitumiczna, w rejonie przejść dla zwierząt z kruszywa,
 • Skrajnia pionowa – 3,7 m,
 • Pobocza o szerokości 0,75 m,
 • Zapewnienie dostępu do przyległych nieruchomości,
 • Skarpy o pochyleniu 1:1,5, w rejonie przejść dla zwierząt 1:2,5 lub 1:3.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI I CHODNIKÓW

 

Droga ekspresowa S-19 (KR7):

 • Dla drogi przebiegającej w nasypie zaprojektowano
  • 4 cm – warstwa ścieralna SMA,
  • 8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS,
  • 14 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS,
  • 20 cm – warstwa podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3,
  • 20 cm – warstwa podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3,
  • 20 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm, które pełni funkcję warstwy odsączającej,
  • grunt nasypowy stabilizowany spoiwem zgodny z PN-S-02205:1998.
 • Dla drogi przebiegającej w wykopie zaprojektowano:
  • 4 cm – warstwa ścieralna SMA,
  • 8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS,
  • 14 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS,
  • 20 cm – warstwa podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3,
  • 20 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm, które pełni funkcję warstwy odsączającej,
  • 40 cm – ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem.

 

Konstrukcja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 878

 • 4 cm – warstwa ścieralna z SMA,
 • 7 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS,
 • 11 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS,
 • 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, C90/3,
 • 20 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm, które pełni funkcję warstwy odsączającej,
 • 20 cm – ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
 • grunt nasypowy stabilizowany spoiwem zgodny z PN-S-02205:1998.

 

Konstrukcja zatok autobusowych (droga DP 1391R) w ciągu ulicy Dębickiej:

 • 23 cm – warstwa nawierzchni z betonu cementowego dublowanego klasy C30/37,
 • 8 cm – podbudowa zasadnicza,
 • 15 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/63,
 • 40 cm – ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem.

 

Konstrukcja nawierzchni pierścieni ronda (węzeł „Rzeszów Południe”):

 • 29 cm – warstwa nawierzchniowa z betonu asfaltowego C35/45,
 • 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej 0/31,5, C8/10,
 • 20 cm – podbudowa pomocnicza,
 • 40 cm – ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem.

 

Droga nawierzchni dróg powiatowych nr (KR3):

 • 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC,
 • 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC,
 • 7 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z AC,
 • 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, C90/3,
 • 15 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/63,
 • 40 cm - ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem.

 

Drogi serwisowe (KR1):

 • 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC,
 • 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC,
 • 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie,
 • 40 cm – ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem.

 

Droga gminna nr 137616R:

 • 10 cm – warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej 0/16 częściowo wprasowanej w warstwę podbudowy zasadniczej,
 • 45 cm – podbudowa pomocnicza z gruntu ulepszonego hydrofobizowanego na miejscu.

 

Konstrukcja chodnika:

 • 8 cm – warstwa ścieralna z kostki brukowej,
 • 3 cm – podsypka piaskowa,
 • 20 cm – ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej 0/63,
 • warstwa separacyjno filtracyjna z geowłókniny.