ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

BIURO PROJEKTOWE

 

 

 

 

 

 

ODNOŚNIKI

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w wys. 412 806 332,82 zł brutto w ramach projektu pt. "Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe"

 Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 848 408 745,83 zł brutto

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0020/16-00

 

 

 

 


 

Krótki opis projektu:

 

Projekt "Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza – w. Rzeszów Południe" jest zgodny z celem głównym POIiS 2014-2020 „Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej”. Projekt przyczynia się do zwiększenia spójności terytorialnej i społecznej, z zachowaniem zasad ochrony środowiska i efektywności wykorzystania zasobów. Realizacja inwestycji wpisuje się w realizację celów szczegółowych osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, przez nadrobienie zaległości w rozbudowie infrastruktury drogowej bezpiecznej dla użytkownika, połączenie najważniejszych ośrodków miejskich z siecią (TEN-T), poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i integrację poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego. Przedmiotowy projekt poprzez swój zakres oraz rozwiązania techniczne przyczynia się do zwiększenia spójności terytorialnej i społecznej, z zachowaniem zasad ochrony środowiska i efektywności wykorzystania zasobów.

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć wskaźnik produktu długości nowych dróg, który wyniesie 18,81 km w całości w sieci TEN-T. Po wybudowaniu droga S19 przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika skrócenie średniego czasu przejazdu między 18 ośrodkami wojewódzkimi.

Projekt został podzielony na dwa kontrakty polegające na budowie drogi S19 na odcinku w. Sokołów Młp. Płn. – Stobierna (1) oraz w. Świlcza – w. Rzeszów Płd. (2), w całości zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T, przebiegającej w południowej cz. Polski, przez obszar woj. podkarpackiego. Początek odcinka 1 przyjęto w km 0+000 (km globalny 449+097), na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski, a koniec zlokalizowano w km 12+497 (461+593) w gminie Trzebownisko. Początek odcinka 2 przyjęto w km 5+093 za węzłem Świlcza na terenie gminy Świlcza, a koniec za węzłem Rzeszów Płd. (poprzednia nazwa - Kielanówka) w km 11+402 (km 11+400 wg DŚU) na terenie gminy Boguchwała. Odcinek ten jest częścią planowanej obwodnicy Rzeszowa, która będzie obsługiwała ruch tranzytowy wschód – zachód i znaczną część ruchu północ – południe w rejonie. Będzie wiązać dwie trasy międzynarodowe: E40 i E371.

Lokalizacja projektu: województwo: podkarpackie; powiaty: rzeszowski, łańcucki, Rzeszów (miasto na prawach powiatu); gminy i miasta: Sokołów Małopolski, Trzebownisko, Świlcza, Boguchwała, Czarna

 

 Projekt składa się z dwóch kontraktów:

 

1: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna” (odc. 1 o długości 12,5 km),

2: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem” (odc. 2 - 6,31 km).

 

Na zakres kontraktu „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem” (odc. 2 - 6,31 km) składają się następujące roboty:

 • budowa odcinka drogi ekspresowej S-19 o długości 6 309,31 m,
 • budowa węzła "Rzeszów Południe" typu WB, karo w km 10+756,96 wraz z budową dużego ronda o średnicy 85 m na skrzyżowaniu łącznic,
 • budowa czterech łącznic (K1, K2, K3, K4) przy węźle "Rzeszów Południe",
 • przebudowa drogi gminnej nr 137616R w km 5+302,06 w zakresie dowiązania sytuacyjno-wysokościowego do stanu istniejącego,
 • rozbudowa i budowa dróg kolidujących z projektowaną inwestycją:
 • remont drogi wewnętrznej (ul. Świdrówka) w km 6+882,72, w zakresie wykonania remontu nawierzchni oraz rowu przydrożnego,
 • budowa dróg serwisowych po prawej stronie drogi ekspresowej S-19:
 • budowa dróg serwisowych po lewej stronie drogi ekspresowej S-19:
 • budowę drogi dojazdowej Dd5-L o długości 465,94 m po lewej stronie drogi ekspresowej S-19 i po lewej stronie drogi wojewódzkiej 878,
 • budowę drogi dojazdowej Dd6-L o długości 410,83 m po lewej stronie drogi ekspresowej S-19 i po prawej stronie drogi wojewódzkiej 878,
 • budowa wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej,
 • budowę obiektów inżynierskich stanowiących przejścia dla zwierząt,
 • przebudowa rowów melioracyjnych,
 • budowa przepustów,
 • budowa drogi technologicznej pomiędzy drogą serwisową DD-2L, a ul. Świdrówka wraz z budową tymczasowego przepustu na potoku Przyrwa,
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych w ciągu drogi ekspresowej,
 • budowa rowów przydrożnych wraz z ich lokalnym przekryciem,
 • odcinkowa budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową ścieków, przykanalików, studzienek wodościekowych,
 • budowa zbiorników retencyjnych,
 • budowa zjazdów do zbiorników retencyjnych,
 • odcinkowa budowa sieci oświetlenia drogowego,
 • budowa kanału technologicznego,
 • budowa sieci zasilania SID,
 • budowa ogrodzenia wzdłuż drogi ekspresowej wraz z bramami i furtkami,
 • budowa elementów ochrony środowiska,
 • wyburzenie obiektów budowlanych,
 • rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu wraz z rozebraniem istniejących elementów infrastruktury technicznej, nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców,
 • wycinka kolidujących drzew i krzewów,
 • nasadzenia drzew i krzewów,
 • odbudowa istniejących zjazdów do posesji,
 • przebudowa i zabezpieczenie kolidujących odcinków infrastruktury technicznej,
 • odcinkowa budowa i przebudowa sieci drenarskiej,
 • budowa elementów BRD,
 • rekultywacja terenu.

 

Spodziewane efekty:

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

 

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
 • skrócenie czasu podróży,
 • oszczędności paliwa,
 • zapewnienie komfortu jazdy,
 • zmniejszenie ryzyka wypadków,
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,
 • poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku północ – południe,

 

 

 
 

 

Data aktualizacji:  18.12.2018 r.