ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 


KONSULTANT

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 


 

 

 

 

 

   

ZAKRES INWESTYCJI


Plan Orientacyjny


Ogólny opis

 

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim, na terenach gmin Rzeszów, Boguchwała i Świlcza.
 

Zakres robót

W ramach robót objętych Kontraktem należy zaprojektować i wykonać następujące elementy:

- odcinek drogi ekspresowej o długości około 6,307 km od km około 5+093,00 do około km 11+400,00 o przekroju 2x2 o nawierzchni bitumicznej,

- węzeł drogowy „Rzeszów – Południe (Kielanówka)” na przecięciu S19 z projektowaną drogą wojewódzką

- przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową między innymi:

    droga powiatowa nr 1391 R Zgłobień – Rzeszów,

    droga powiatowa nr 1434 R Rzeszów – Kielanówka,

    droga powiat. nr 1388 R Trzciana – Zwięczyca,

    droga gminna relacji Kielanówka – Racławówka,

    ul. Słoneczny Stok

- przełożenie lub przebudowę koryt rzek i cieków w zakresie uzgodnionym z ich administratorami / zarządcami,

- drogi dojazdowe (obsługujące tereny przyległe do drogi ekspresowej),

- przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,

- obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, w tym wynikające z decyzji środowiskowych uwarunkowaniach DUŚ,

- system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia

- podczyszczające, zbiorniki retencyjne lub sztuczne zbiorniki wodne i inne,

- urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i inne,

- infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym:

    sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe,

    sieci wodociągowe,

    sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne,

    kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych,

- sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego;

- oświetlenie drogowe,

- oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony  przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp,

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie umożliwiającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,

- po zakończeniu budowy: wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę,

- dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

- przed rozpoczęciem robót, lecz nie później niż miesiąc po uzyskaniu decyzji ZRID, wykonanie inwentaryzacji stanu zerowego istniejących budynków i dróg, które będą narażone na oddziaływanie robót budowlanych,

- wykonanie wznowienia/ustalenia granic projektowanego pasa drogowego i opracowanie szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego,

- wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań

 
Informacje o finansowaniu kontraktu 

·         ROBOTY PROJEKTOWO-BUDOWLANE
 Zaakceptowana Kwota Kontraktu zgodnie z umową Wykonawcy nr 2811/6/2014
z dnia 09.04.2014 r. wynosi: netto 278 509 593,01 PLN plus 23% podatek VAT co łącznie stanowi kwotę brutto 342 566 799,40 PLN.
 

·         ZARZĄDZANIE

Wynagrodzenie Konsultanta zgodnie z umową nr 2814/117/2014 z dnia 18.08.2014 r. wynosi: netto 8 048 000,00 PLN plus 23% podatek VAT co łącznie stanowi kwotę brutto 9 899 040,00 PLN.

·         TERMINY REALIZACJI KONTRAKTU

Zgodnie z umową nr 2811/6/2014 z dnia 09.04.2014 r. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia Umowy w terminie 34 miesięcy od daty podpisania umowy na Roboty Projektowo-Budowlane. Do czasu Realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca)

 

Na zakres inwestycji składają się następujące roboty:
- budowa odcinka drogi ekspresowej S-19 o długości około 6,31km,
- budowa węzła "Rzeszów Południe" typu WB, karo w km 10+756,96 wraz z budową dużego ronda o średnicy 85m na skrzyżowaniu łącznic,
- budowa czterech łącznic (K1, K2, K3, K4) przy węźle "Rzeszów Południe",
- przebudowa drogi gminnej nr 137616R w km 5+302,06 w zakresie dowiązania sytuacyjno- wysokościowego do stanu istniejącego,
- rozbudowa i budowa dróg kolidujących z projektowaną inwestycją:
 ·  drogi powiatowej nr 1391R w km 6+589,44 (ul. Dębicka), w zakresie przebudowy zatoki autobusowej oraz rowu przydrożnego,
 · drogi powiatowej nr 1434R w km 9+146,93 w zakresie budowy wiaduktudrogowego WD-8 nad projektowaną drogą ekspresową S19 oraz dowiązania sytuacyjno - wysokościowego do stanu istniejącego,
 · drogi gminnej w km 10+385,69 w zakresie budowy wiaduktu drogowego PG-9 nad projektowaną drogą ekspresową S19 oraz dowiązania sytuacyjno - wysokościowego do stanu istniejącego,
 · drogi wojewódzkiej nr 878 w km 10+756.96 w zakresie budowy odcinka pomiędzy rondem na węźle "Rzeszów Południe", a zaprojektowanym wg odrębnego opracowania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 878,
 · drogi powiatowej nr 1388R w km 11+092,05 w zakresie przebudowy jezdni oraz budowy chodnika,
 · drogi gminnej DG1 o długości 520,58m oraz drogi gminnej DG2 o długości 413,17m w zakresie odtworzenia likwidowanego połączenia dróg gminnych z drogą powiatową nr 1434R,
 - remont drogi wewnętrznej (ul. Świdrówka) w km 6+882,72, w zakresie wykonania remontu nawierzchni oraz rowu przydrożnego,
 - budowa dróg serwisowych po prawej stronie drogi ekspresowej S-19:
 · drogi serwisowej Dd1-P o długości 1524,60m,
 · drogi serwisowej Dd2-P o długości 1890,00m,
 · drogi serwisowej Dd3-P o długości 1098,09m,
 · drogi serwisowej Dd4-P o długości 696,79m,
 · drogi serwisowej Dd5-P o długości 411,08m,
 - budowa dróg serwisowych po lewej stronie drogi ekspresowej S-19:
 · drogi serwisowej Dd1-L o długości 1477,73m,
   drogi serwisowej Dd2-L o długości 220,00m,
 - drogi serwisowej Dd3-L o długości 1668.40m,
· drogi serwisowej Dd4-L o długości 447,00m,
· drogi serwisowej Dd5-L o długości 465,94m,
· drogi serwisowej Dd6-L o długości 410,83m,
· drogi serwisowej Dd7-L o długości 345,07m,
- budowa wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej,
- budowę obiektów inżynierskich stanowiących przejścia dla zwierząt,
- przebudowa rowów melioracyjnych,
- budowa przepustów,
- budowa drogi technologicznej pomiędzy drogą serwisową DD-2L, a ul. Świdrówka wraz z budową tymczasowego przepustu na potoku Przyrwa,
- budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych w ciągu drogi ekspresowej,
- budowa rowów przydrożnych wraz z ich lokalnym przekryciem,
- odcinkowa budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową ścieków, przykanalików, studzienek wodościekowych,
- budowa zbiorników retencyjnych,
- budowa zjazdów do zbiorników retencyjnych,
- odcinkowa budowa sieci oświetlenia drogowego,
- budowa kanału technologicznego,
- budowa sieci zasalania SID,
- budowa ogrodzenia wzdłuż drogi ekspresowej wraz z bramami i furtkami,
- budowa elementów ochrony środowiska,
- wyburzenie obiektów budowlanych,
- rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu wraz z rozebraniem istniejących elementów infrastruktury technicznej, nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców,
- wycinka kolidujących drzew i krzewów,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- odbudowa istniejących zjazdów do posesji,
- przebudowa i zabezpieczenie kolidujących odcinków infrastruktury technicznej,
- odcinkowa budowa i przebudowa sieci drenarskiej,
- budowa elementów BRD,
- rekultywacja terenu.
 
 
 
Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej:
 
- Klasa – S,
- Przekrój 2x2 – dwujezdniowy, dwupasowy,
- Prędkość projektowa Vp=100km/h,
- Prędkość miarodajna Vm=110km/h,
- Obciążenie ruchem 115kN/oś,
- Kategoria ruchu – KR7,
- Skrajnia pionowa – 5,0m,
- Szerokość pasów ruchu – 3,5m,
- Szerokość pasa awaryjnego – 2,5m,
- Szerokość pasa dzielącego – nie mniej niż 4,0m, w tym opaski zewnętrzne o szerokość 0,5m każda,
- Pobocza gruntowe o szerokości min. 1,3m,
- Bariery ochronne w pasie dzielącym i w poboczu umieszczone minimum 1,0m od krawędzi pasa ruchu lub 0,5m od krawędzi pasa awaryjnego,
- Poszerzone pobocza i wsypa dzieląca ze względu na warunki widoczności,
- Poszerzone pobocza z uwagi na elementy sterowania ruchem oraz oświetlenie drogowe,
- Przejazdy awaryjne o długości 90m,
- Skarpy w nasypie o pochyleniu 1:1,5,
- Skarpa w wykopie o nachyleniu 1:3, przeciwskarpa o nachyleniu 1:1,5.
 
 
 
Obiekty inżynierskie:
 
Estakada E1 – projektowany obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 nad drogą powiatową nr 1391R, potokiem Przyrwą, drogą wewnętrzną oraz rowem melioracyjnym. Przeznaczony jest, zgodnie z decyzją środowiskową na przejście dla zwierząt.
 
Parametry techniczno-geometryczne:
 
Klasa techniczna drogi: S
Klasa obciążenia na obiekcie: A
Długość konstrukcji nośnej: 476,40 m
Rozpiętość przęseł: 33,0m+54m+5x60,0m+54m+33,0m
Szerokość całkowita: 27,60 m
Wysokość konstrukcyjna: 3,625 m
Prześwit pionowy pod obiektem (min.): 6,30 m
Kąt skosu: 90,0°
 
Wiadukt drogowy WD-8 - Projektowany obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia ruchu kołowego i pieszego drogi powiatowej nr 1434R nad drogą ekspresową S-19.
 
Podstawowe parametry techniczne
 
Parametry techniczno-geometryczne:
 
Klasa techniczna drogi: L
Klasa obciążenia na obiekcie: B
Długość konstrukcji nośnej 46,38m
Rozpiętość przęseł: 2 x 22,66m
Szerokość całkowita: 12,06m
Wysokość konstrukcyjna: 1,14m
Prześwit pionowy pod obiektem (min.): 5,30m
Kąt skosu: 71°
 
 
Przejazd gospodarczy PG-9 - projektowany obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia ruchu kołowego i pieszego drogi gminnej Rzeszów - Niechobrz nad drogą ekspresową S-19.
 
Podstawowe parametry techniczne
 
Klasa techniczna drogi: L
Klasa obciążenia na obiekcie: B
Długość konstrukcji nośnej 46,41m
Rozpiętość przęseł: 2 x 22,69m 
Szerokość całkowita: 11,28m
Wysokość konstrukcyjna: 1,14m
Prześwit pionowy pod obiektem (min.): 5,62m
Kąt skosu: 75°
 
 
Wiadukty drogowe WD-8b-1 i WD-8b-2 - projektowane obiekty inżynierskie służą do przeprowadzenia drogi ekspresowej S-19 nad rondem węzła Rzeszów Południe zlokalizowanych w km 10+719,02; 10+795,02
 
Podstawowe parametry techniczne
 
Obiekty WD-8b-1 i WD-8b-2 są obiektami rozłącznymi, na które składają się obiekty jezdni lewej i jezdni prawej.
 
Parametry techniczno-geometryczne:
Klasa techniczna drogi: S
Klasa obciążenia na obiekcie: A
 
Długości konstrukcji nośnej
WD-8b-1: 17,00m
WD-8b-2: 17,00m
 
Szerokości całkowite:
WD-8b-1: 25,76m
WD-8b-2: 25,76m
 
Wysokości konstrukcyjne:
WD-8b-1: 0,90m
WD-8b-2: 0,90m
 
Prześwit pionowy pod obiektami (min.):
WD-8b-1: 6,09m
WD-8b-2: 5,80m
 
Kąt skosu: 
WD-8b-1: 90,0° 
WD-8b-2 90,0°
 
 
Wiadukt drogowy WD-9b- projektowany obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S-19 nad drogą powiatową nr 1388R relacji Trzciana – Zwięczyca oraz ciekiem bez nazwy.
 
Podstawowe parametry techniczne
 
Parametry techniczno-geometryczne:
 
Klasa techniczna drogi: S
Klasa obciążenia na obiekcie: A
Długość konstrukcji nośnej 18,74m
Szerokość całkowita: 30,47m
Wysokość konstrukcyjna: 0,90m
Prześwit pionowy pod obiektem (min.): 5,86m
Kąt skosu: 82,0°
 
Przejście dla zwierząt średnich PZ-1 km 5+378,00 S-19
 
Klasa obciążenia „A”
Przekrój w świetle 9,07x4,4 m
Długość konstrukcji 32,52 m
 
Przejście dla zwierząt średnich PZ-5 km 10+102,00 S-19
 
Klasa obciążenia „A”
Przekrój w świetle 9,07x4,4 m
Długość konstrukcji 32,52 m
 
 
Przejście dla zwierząt średnich PG-7  km 7+355,24 S-19
  
Klasa obciążenia „A” 
Przekrój w świetle 14,76x6,59 m
Długość konstrukcji 50,16 m
  
Przejście dla zwierząt średnich PG-8  km 8+234,00 S-19 
 
Klasa obciążenia „A”
Przekrój w świetle 14,76x6,59 m 
Długość konstrukcji  52,64 m

 

 

Zamawiający:

 
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
tel. (17) 853 40 71 do 74
fax. (17) 853 64 84

 

Kierownik Projektu:

 

Pan Piotr Pomykała
 

Biuro Kierownika Projektu:

 

ul. Sikorskiego 49 C, 35-959 Rzeszów
tel. (17) 230 27 32 / fax. (17) 230 27 32
 

Projektant:

 

KLOTOIDA Bajor, Zygmunt Sp. j.
ul. Adama Bochenka 16a, 30-693 Kraków
tel. (12) 359 17 25 / fax. (12) 358 56 10
e-mail: biuro@klotoida.pl
WOLmost Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów
tel. 887 646 566
e-mail: wolmost@gmail.com
Mosty Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Jaśminowy Stok 12A, 80-177 Gdańsk
tel. (058) 341 80 84 / fax. (058) 347 61 47
e-mail: biuro@mostygdansk.pl

Konsultant:
 
Zakłady Budownictwa Mostowego – Inwestor Zastępczy S.A.
ul. Jagiellońska 88, bud. 51 BC, lok. 36, 03-338 Warszawa
tel./fax. (22) 651 06 50, 651 06 52
 

Biuro Konsultanta:

 

35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 18 tel. (17) 2502622

 
Wykonawca:

Konsorcjum:
 

EUROVIA POLSKA S.A. – Lider

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

tel. (71) 380 03 00 / fax. (71) 380 03 30

e-mail: wroclaw@eurovia.pl

WARBUD S.A. – Partner

Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa

tel. (22) 567 60 00

fax. (22) 567 60 01

e-mail: warbud@warbud.pl

 

 

Biuro budowy Wykonawcy:

 

Świlcza 156, 36-072 Świlcza
tel. (17) 223 19 00 / fax. (17) 223 19 01