ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 


KONSULTANT

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 


 

 

 

 

 

   

OPIS PROJEKTU

 
 
”Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem”
 
 
Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S19 pełniącej kluczową rolę dla transportu krajowego i międzynarodowego od przejścia granicznego w Kuźnicy w kierunku południowym. W/w odcinek drogi ekspresowej jest integralną częścią większego zamierzenia inwestycyjnego, które będzie obsługiwało ruch tranzytowy na kierunkach północ – południe, północ – zachód i południe – zachód, a po zrealizowaniu nowego odcinka drogi ekspresowej S -19 (Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód) również wschód – zachód. Budowa drogi ekspresowej S19 spowoduje bardziej równomierne rozłożenie ruchu na wlotach do Rzeszowa od strony południowej i północnej. Duże znaczenie tej trasy dla regionu, a w szczególności dla miasta Rzeszowa wynika z faktu, że jest to rejon krzyżowania się trzech dróg krajowych, z których dwie o numerach jednocyfrowych są zarazem drogami międzynarodowymi, a obciążenie ruchem tych dróg jest b. duże, przy czym droga nr 4 jest jedną z kilku najbardziej obciążonych tras w kraju. Budowa tego odcinka stanowi wypełnienie zobowiązań przyjętych w porozumieniu zawartym pomiędzy GDDKiA, a Miastem Rzeszów i Województwem Podkarpackim z dnia 15 lipca 2010 oraz w aneksie (do w/w porozumienia) z dnia 7 sierpnia 2012.
 
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w powiecie: rzeszowskim, na terenach gmin Rzeszów, Boguchwała, Świlcza.
Droga ekspresowa jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r.
w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr128 poz. 1334, z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. w spawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.
Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe
w Polsce są niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.
Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.
 
Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:
- przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych (w tym dwie trasy międzynarodowe E40 i E371) i wojewódzkich;
- odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
- skrócenie czasu podróży;
- oszczędności paliwa;
- zapewnienie komfortu jazdy;
- zmniejszenie ryzyka wypadków;
- ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
- przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,
- poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku północ-południe.
Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach sąsiednich, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje
to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez drogę ekspresową. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.) przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.
Celem inwestycji jest:
- stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży,
- wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.