ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

ZAKRES INWESTYCJI

Inwestycja rozpocznie się w km 355+946,68 a zakończy w km 357+800 drogi krajowej nr 22.
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się:

  • budowę mostu przez rzekę Nogat;

  • przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań;

  • budowę chodników na obszarze zwartej zabudowy;

  • budowę ciągu pieszo-rowerowego;

  • budowę dróg serwisowych dla obsługi terenów przyległych;

  • budowę zatok autobusowych;

  • przebudowę lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej  i sanitarnej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci linii energetycznych napowietrznych nN, sieci lini energetycznych kablowych SN i nN.

  • przebudowę i budowę przepustów;

  • budowę systemu odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej;

  • budowę oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.


W ramach inwestycji przewidziano dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi krajowej do parametrów klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego).
 Skrzyżowania zostaną przebudowane i rozbudowane, a na obszarach z zabudowie mieszkalnej wybudowane zostaną chodniki oraz na części ścieżki rowerowe.
W miejscach istniejących przystanków zostaną wybudowane zatoki autobusowe a istniejące zjazdy do posesji zostaną przebudowane.
Rozbudowa drogi obejmuje ponadto, usunięcie lub zabezpieczenie bezpośrednich kolizji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury podziemnej i nadziemnej z projektowanym układem drogowym.
Projektuje się  wymianę całej nawierzchni polegającą na rozbiórce starej konstrukcji i budowę nowej. W rejonach skrzyżowań, wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe, oraz bariery, barieroporęcze i balustrady.
Na przedmiotowym odcinku  zaprojektowano 2 zatoki autobusowe o szerokości 3,0 m umieszczone bezpośrednio przy jezdni:
1.    Zatoka relacji na Człuchów km 356+580,24 do km 356+647,28
2.    Zatoka relacji na Elbląg km 356+740,35 do km 356+807,77.
Wykonywany most przez rzekę Nogat w Malborku w km 357+393,10 w ciągu drogi krajowej nr 22, w miejscowości Malbork ma na celu bezkolizyjnie przeprowadzić ruch samochodowy i pieszy przez rzekę.
Zakres robót drogowych związanych z budową mostu przez rzekę Nogat w Malborku obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 22 oraz drogi krajowej nr 55 o łącznej długości około 1853,32 m wraz z następującymi elementami:
- skrzyżowanie z ul. Tczewską
- zjazd publiczny do stacji paliw
- skrzyżowanie z ul. Wałową (kierunek Nowy Dwór Gdański
- Most przez rzekę Nogat
- skrzyżowanie z ul. PI. Słowiański (kierunek Sztum)
W czasie robót są planowane następujące wyburzenia:
- budynek nr 20 przy ul. Tczewskiej,
- budynki o konstrukcji altanek działkowych - 5 budynków,
- 2 budynki przy skrzyżowaniu DK 22 z ul. Plac Słowiański,
- budynek gospodarczy zlokalizowany na działce nr 93/1 przy ul. Klonowej,
- rozbiórka muru obronnego, oraz zabezpieczenia zabytkowego muru na czas robót.
 

 

Mapa

Mapa