ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

OPIS PROJEKTU


Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę odcinka drogi krajowej 22 od ul.Tczewskiej do ul.Armii Krajowej w Malborku o drugą jezdnię, równolegle do  drogi istniejącej, na odcinku około 1,8 km oraz budowę drugiego mostu przez rzekę Nogat w ciągu dróg krajowych 22 i 55, od strony południowej mostu istniejącego.

WARTOŚĆ KONTRAKTU:

70 758 041,32 PLN Brutto


TERMIN REALIZACJI:

20 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą tj od 14.04.2015r.  do 14.12.2016r.


LOKALIZACJA:
Inwestycja rozpocznie się w km 355+946,68 a zakończy w km 357+800 drogi krajowej nr 22. Długość planowanego odcinka drogi wynosi około 1,8 km. Na odcinku o długości 1500 m planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Malbork, natomiast na odcinku   o długości 300 m inwestycja przebiega na terenie miasta Malbork.
Na przedmiotowym odcinku droga krajowa nr 22 krzyżuje się następującymi drogami:
- km 356+142,23 – skrzyżowanie z ul.Tczewską
- km 356+674,30 – zjazd publiczny do stacji paliw
- km 357+195,00 – skrzyżowanie z ul.Wałową (DK55) kierunek na Nowy Dwór Gdański
- km 357+641,96 – skrzyżowanie z ul.Armii Krajowej (DK55) kierunek na Sztum.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się ponadto:
•przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań;
•budowę chodników na obszarze zwartej zabudowy;
•budowę ciągu pieszo-rowerowego
•budowę dróg serwisowych dla obsługi terenów przyległych;
•budowę zatok autobusowych;
•przebudowę lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą: sieci wodociągowej (obejmującej likwidację ok. 3,6 km sieci oraz budowę ok. 2,3 km sieci), sieci kanalizacji deszczowej (obejmującej przebudowę ok. 1,3 km sieci, likwidację ok. 1,1, km sieci oraz budowę ok. 2,8 km sieci) i sanitarnej (obejmującej likwidację ok. 0,045 km sieci oraz budowę ok. 0,046 km sieci), sieci gazowej ( obejmującej likwidację ok. 0,8 km sieci oraz budowę ok. 0,7 km sieci), sieci telekomunikacyjnej, sieci linii energetycznych napowietrznych nN, sieci linii energetycznych kablowych SN i nN.
•przebudowę i budowę przepustów;
•budowę systemu odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej;
•budowę oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

Teren zajęty pod planowaną inwestycję zajmuje łącznie obszar około 85 000 m2. Cały zajęty teren zostanie przeznaczony pod pas drogowy, czyli drogę krajową klasy GP, skrzyżowania, drogi dojazdowe i infrastrukturę drogową.

W ramach inwestycji przewidziano dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi krajowej do parametrów klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego).

Charakterystyczne parametry drogi krajowej nr 22 po rozbudowie: przekrój uliczny, dwujezdniowy; szerokość jezdni 7,00 m; szerokość jezdni na obiekcie 8,00 m.

Drogi dojazdowe klasy D zaprojektowano jako jednojezdniowe, dwupasowe o przekrojach 1x2 szerokości jezdni 5,5 do 6,00 m.

W ramach inwestycji istniejące skrzyżowania zostaną przebudowane i rozbudowane, a na obszarach z zabudowie mieszkalnej wybudowane zostaną chodniki oraz na części ścieżki rowerowe. W miejscach istniejących przystanków zostaną wybudowane zatoki autobusowe a istniejące zjazdy do posesji zostaną przebudowane. Rozbudowa drogi obejmuje ponadto, usunięcie lub zabezpieczenie bezpośrednich kolizji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury podziemnej i nadziemnej z projektowanym układem drogowym.

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje konieczność wyburzenia kilku budynków: Strona lewa w km 356+078 – budynek mieszkalny, Strona prawa w km 357+255 – altana ogrodowa, Strona prawa w km 357+275 – altana ogrodowa, Strona prawa  w km 357+293 – altana ogrodowa, Strona prawa w km 357+575 – budynek gospodarczy, Strona prawa w km 357+606 – budynek użytkowy.

PARAMETRY TECHNICZNE:
- droga krajowa nr 22: klasa drogi GP przekrój 2/2, prędkość projektowa 70 km/h, prędkość miarodajna 70 km/h, szerokość pasów ruchu 3,5 m, szerokość pobocza gruntowego 2,30 m, spadek pobocza gruntowego 8,0%, szerokość chodników 1,5 m, szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m
- droga krajowa nr 55: klasa drogi GP przekrój 1/2, prędkość projektowa 60 km/h, prędkość miarodajna 70 km/h, szerokość pasów ruchu 3,5 m, szerokość pobocza gruntowego 1,8 m, szerokość chodników 1,5 m do 2,00 m, szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m
- ul.Tczewska: klasa drogi Z przekrój 1/2, prędkość projektowa 40 km/h, szerokość pasów ruchu 3,00 m, szerokość pobocza gruntowego 2,00 m, szerokość chodników 1,5 m, szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m
- ul.Boczna: klasa drogi D przekrój 1/1 ze ścieżką rowerową w poziomie jezdni, prędkość projektowa 30 km/h, szerokość pasa ruchu 3,50 m, szerokość pasa ścieżki rowerowej 2,5 m, szerokość pobocza gruntowego 2,00 m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI – projektuje się  wymianę całej nawierzchni polegającą na rozbiórce starej konstrukcji i budowę nowej:
- droga krajowa nr 22: warstwa ścieralna gr. 4 cm, warstwa wiążąca gr. 9 cm, podbudowa zasadnicza gr. 18 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm, grunt G1.
Dla gruntów kategorii G2, G3 i G4 przewiduje się wzmocnienie podłoża stosując warstwę wzmacniającą z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubości odpowiednio 15 cm, 25 cm, 35 cm,
- zatoki autobusowe: kostka granitowa gr. 15 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, beton cementowy gr. 20 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm,
- ścieżki rowerowe: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o zmienionej kolorystyce gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego  mechanicznie gr 23 cm,
- chodniki: kostka betonowa gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

TRASA I NIWELETA – projektowana niweleta jezdni na przeważającym odcinku dostosowana jest do drogi istniejącej.

ODWODNIENIE DROGI – odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne jezdni i pobocza. Na odcinku przejścia przez miasto projektuje się przykrawężnikowe wpusty uliczne podłączone do kanalizacji deszczowej z ujściem do rzeki Nogat (357+541). Lewy brzeg rzeki, do ulicy Wałowej, odwadniany będzie w kierunku projektowanego wylotu do rzeki Nogat (km 0+106). Zrzut nastąpi poprzez istniejące, trwałe rozlewisko rzeki. Dalszy odcinek drogi DK22 odwadniany jest do rowów przydrożnych i melioracyjnych w km 356+601, 356+600, 356+350, 356+285, 0+072 (przy ul.Tczewskiej) oraz 355+950 (istniejący rów przydrożny).
Oba zrzuty do rzeki Nogat zostaną zabezpieczone osadnikiem i zbiornikiem awaryjnym na duże zrzuty substancji ropopochodnych o pojemności minimum do 6 m3.

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU –w rejonach skrzyżowań, wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe, oraz bariery, barieroporęcze i balustrady.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA – na przedmiotowym odcinku  zaprojektowano 2 zatoki autobusowe o szerokości 3,0 m umieszczone bezpośrednio przy jezdni:
1.Zatoka relacji na Człuchów km 356+580,24 do km 356+647,28
2.Zatoka relacji na Elbląg km 356+740,35 do km 356+807,77

MOST:
Wykonywany most przez rzekę Nogat w Malborku w km 357+393,10 w ciągu drogi krajowej nr 22, w miejscowości Malbork ma na celu bezkolizyjnie przeprowadzić ruch samochodowy    i pieszy przez rzekę.
Konstrukcję nośną mostu stanowi pięcioprzęsłowy, ciągły ustrój płytowo-belkowy, z betonu sprężonego klasy B60 o rozpiętości przęseł w osiach łożysk 30,0 + 3x39,0 + 30,0 m, całkowita długość obiektu pomiędzy dylatacjami wynosi 178,80 m. Szerokość całkowita 16,80m, szerokość jezdni w linii krawężników 11,50m. Obiekt został zaprojektowany na klasę "A" wg PN-85/S-10030. Podpory żelbetowe ścianowe z betonu B35, posadowione na palach wierconych φ 1500mm długości 18-13 m z betonu B25
Konstrukcja nośna oparta jest na łożyskach garnkowych płyta oddzielona jest od przyczółków dylatacjami modułowymi wyposażonymi w nakładki redukujące hałas.
Izolacja płyty wykonana metodą natryskową z materiału typu MMA o grubości ponad 3mm.
Woda deszczowa z nawierzchni obiektu odbierana jest poprzez wpusty mostowe o rozstawie co 16 m i odprowadzona do kolektora φ300mm. Woda znajdująca sie nad izolacją zostanie zebrana poprzez dren znajdujący się w linii największego spadku do sączków połączonych z wymienionym wyżej kolektorem, dalej z kolektora zostanie odprowadzona do systemu kanalizacji deszczowej wykonanego według dokumentacji branżowej.
Na przyczółkach oparte są płyty przejściowe grubości 0,5m o długości 7m
Elementy bezpieczeństwa:
Na moście zostaną wykonane aluminiowe balustrady oraz bariery ochronne klasy H2 W3 B D<0,6m i H2 W7 A.

DROGA:
Zakres robót drogowych związanych z budową mostu przez rzekę Nogat w Malborku obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 22 oraz drogi krajowej nr 55 o łącznej długości około 1853,32 m wraz z następującymi elementami:
-skrzyżowanie z ul. Tczewską
-zjazd publiczny do stacji paliw
-skrzyżowanie z ul. Wałową (kierunek Nowy Dwór Gdański
-Most przez rzekę Nogat
-skrzyżowanie z ul. PI. Słowiański (kierunek Sztum)
Nowobudowana jezdnie w ciągu głównym będzie posiadała następujące parametry:
-Klasa drogi                GP przekrój 2/2
-Obciążenie                 115 kN/oś
-Prędkość projektowa             70 km/h
-Kategoria obciążenia ruchem    KR6
-Szerokość pasów ruchu         3,50 m
-Szerokość chodników            1,50 m
-Szerokość ścieżki rowerowej        2,5m
Konstrukcja nowobudowanej jezdni w ciągu głównym:
-4 cm - warstwa ścieralna z SMA 8,
-9 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W,
-18 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P,
-22cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
-10 cm - kruszywo stabilizowane cementem klasy C5/6,
-50 cm - warstwa kruszywa łamanego
-geosiatka o wytrzymałości długoterminowej na rozciąganie RM=120kN/m
-geowłóknina separacyjna o gramaturze 500g/m
Na odcinku od km 356+275 do km 356+675 w miejscu występowania słabych gruntów (namułów) przewiduje się wykonanie wzmocnienie podłoża pod nasypami za pomocą kolumn betonowych formowanych w gruncie. Długość kolumn została dobrana na podstawie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, tak aby podstawy kolumn były zagłębione w grancie nośnym. Długość kolumn wynosić będzie 6,0 m. Średnica minimalna trzonu wykonanej kolumny wynosi 600 mm (minimalna średnica rury kształtującej kolumnę wynosi 600 mm). Przyjęto rozstawy kolumn: w siatce prostokątnej ok. 1,5 x 1,5 m.

Parametry przebudowanych dróg bocznych (ul. Wałowa, ul. Plac Słowiański, ul. Tczewska)
-Klasa drogi                 G przekrój 1/2
-Obciążenie                 115 kN/oś
-Prędkość projektowa       
•50 km/h - ul. Wałowa
•60 km/h - ul. Plac Słowiański
•40 km/h - ul. Tczewska
•30 km/h - ul. Boczna
-Kategoria obciążenia ruchem     KR6 (KR3 ul. Boczna)
-Szerokość pasów ruchu        3,50 m
Urządzenia Bezpieczeństwa ruchu:
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, na drodze krajowej nr 22 i 55, zaprojektowano bariery energochłonne. Zastosowano następujące rodzaje barier:
-skrajne - H2W4A
-dzielące - H2W4B
Ochrona środowiska
W celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania akustycznego, związanego z przebudową odcinka drogi zostaną wykonane urządzenia ochronne w postaci ekranów akustycznych
-ekranów akustycznych pochłaniających o wysokości 3 m i sumarycznej długości 589m
-ekranów akustycznych odbijających o wysokości od 3 do 4 m i sumarycznej długości 348m
W czasie robót są planowane następujące wyburzenia:
-budynek nr 20 przy ul. Tczewskiej,
-budynki o konstrukcji altanek działkowych - 5 budynków,
-2 budynki przy skrzyżowaniu DK 22 z ul. Plac Słowiański,
-budynek gospodarczy zlokalizowany na działce nr 93/1 przy ul. Klonowej.