• Plan sytuacyjny drogi ekspresowej S-19
    Plan sytuacyjny drogi ekspresowej S-19

Droga Ekspresowa S-19

,,Droga ekspresowej S-19, odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza"

 

 

             Budowa drogi ekspresowej S-19 odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza o przekroju poprzecznym   2x2 pasy ruchu + pasy awaryjne o parametrach technicznych drogi klasy S. Zlokalizowana będzie na terenie województwa podkarpackiego, powiatu Rzeszowskiego, gminy Świlcza w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka i Świlcza. Jest częścią dużego zadania inwestycyjnego, jakim jest docelowo budowa w Polsce drogi ekspresowej S19 o długości około 570 km, która połączy przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej ,oraz przejście graniczne ze Słowacją w Barwinku. Droga ekspresowa S19 przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jakim jest „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”. Budowa przedmiotowej inwestycji przyczyni się także do osiągnięcia celów szczegółowych VIII osi priorytetowej POIiŚ jakimi są:

  • poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • poprawa stanu dróg krajowych położonych poza siecią TENT-T oraz wybranych odcinków dróg objętych tą siecią.

 

 

Budowana droga ekspresowa S-19

Tytuł projektu: „Budowa drogi ekspresowej S-19 odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza.”
Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet:
VI - Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
Działanie: 6.1 : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T

Źródło finansowania: Skarb Państwa
Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wartość kontraktu na roboty brutto: 208 788 648,84 PLN


Droga ekspresowa S19 na odcinku węzeł ,,Rzeszów Zachodni” - węzeł ,,Świlcza” leży po północno-zachodniej stronie miasta Rzeszowa i przebiega przez Gminę Miasto Rzeszów oraz Gminę Świlcza. Zakresem inwestycji objęto teren pomiędzy dwoma węzłami : węzeł ,,Rzeszów Zachodni” stanowiący połączenie miasta Rzeszowa z autostradą A-4 oraz węzłem ,,Świlcza”, pełniącym funkcje połączenia z istniejącą drogą krajową nr 4. W rejonie tym obszar zabudowy mieszkaniowej występuje jedynie wzdłuż drogi powiatowej nr 1333R w miejscowości Rudna Wielka oraz wzdłuż drogi krajowej nr 4 w miejscowości Świlcza.

Droga ekspresowa S-19 krzyżuje się z:

  • drogą powiatową nr 1333R w km 1+911,28, w ciągu drogi powiatowej zaprojektowano wiadukt drogowy(WD1) nad drogą ekspresową bez dostępności do drogi głównej
  • drogą krajową nr 4 w km 4+546,11, zaprojektowano węzeł drogowy Świlcza. Poprzez dwie łącznice oraz dwa skrzyżowania typu rondo turbinowe zostanie zapewniona pełna dostępność do drogi ekspresowej S19 jak i drogi krajowej nr4.

Ponadto zaprojektowano drogi serwisowe:

  • nad drogą S19 – przejazd gospodarczy górą(PGG1) w km 2+665,07
  • pod drogą S19 – przejazd gospodarczy dołem(PGD1) w km 3+467,30
  • pod drogą S19 – przejazd gospodarczy dołem(PGD2) w km 4+348,03
  • pod drogą S19 – przejazd gospodarczy dołem(PGD3) w km 4+848,00

       

W ramach projektu Zaprojektowano obiekty inżynierskie:

  • Mosty drogowe:
    MD1 w km 1+595,00 nad potokiem Czarna

  • Wiadukty drogowe:
    WD1 w km 1+911,28 nad srogą ekspresową
    WD2 w km 4+546,41 nad droga krajową nr 4

  • Wiadukty kolejowe:
    WK1 w km 2+869,03

  • Przejazdy gospodarcze górą:
    PGG1 w km 2+665,07 nad drogą ekspresową


W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty:

 

  • przebudowa istniejących dróg powiatowych, gminnych i gospodarczych krzyżujących się z istniejącymi drogami,
  • budowa węzła „Świlcza” jako półkoniczyna,
  • budowa obiektów inżynierskich ( 4 wiadukty, 1 most, 3 przejazdy gospodarcze, 6 przepustów pod drogą),
  • budowa odcinka drogi ekspresowej o długości 4375,4m.
  • budowy systemu odwadniania drogi ekspresowej wraz z systemami podczyszczania wód opadowych, przepompownią oraz odprowadzeniem ich do potoku Mrowla
  • budowy oświetlenia ulicznego w obrębie węzła Świlcza
  • budowy kanalizacji kablowej elektrycznej i teletechnicznej dla przyszłej obsługi
    Systemów Informacji Drogowej(SID)
  • budowy zabezpieczenia akustycznego – ekranów dźwiękochłonnych
  • budowy ogrodzenia drogi ekspresowej
  • przebudowy i zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej w zakresie:
    • sieci wodociągowych
    • sieci kanalizacji sanitarnej
    • sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia
    • sieci energetycznych
    • sieci teletechnicznych
    • urządzeń sterownia ruchem kolejowym
    • elektroenergetyki kolejowej
    • sieci trakcyjnej
    • telekomunikacji kolejowej